Sök på webbplatsen

Sökresultat

152 träffar Antal per sida.
Visar resultat från Sjöfart, Luftfart, [Missing text '/categories/railway' for 'Swedish'] och Övergripande.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Rapportera statistiska uppgifter för luftfart (flygtid)

Övergripande / Tillgänglighetsredogörelse för transportstyrelsen.se

Uppgifterna används för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Nu gäller nya drönarregler i Sverige

Övergripande / Pressmeddelanden

Men tiden för ett prov beräknas vara 30–40 minuter och utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt sedan i somras.

Rapport om flygtid har nu skickats in

Luftfart / E-tjänster och blanketter

Uppgifterna kommer att användas för att beräkna flygsäkerhetsutvecklingen och därmed få möjligheter att prioritera flygsäkerhetshöjande beslut.

Uträkning kinetisk energi

Luftfart / Luftfartyg och luftvärdighet

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats .

Måttlig ökning av antalet flygpassagerare under 2020

Övergripande / 2019

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med 4 procent i år. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. … Fler flyger men utsläppen minskar Trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp

Vad innebär begreppet Repartition key?

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Transportstyrelsen beräknar varje organisations andel av kostnadsbasen inför det kommande året.

Uppgift om oförsäkrat fordon i appen Mina fordon

Övergripande / 2020

Felet har uppkommit den 25 maj och beräknas vara avhjälpt på fredag den 5 juni.

Explosionsrisk i kylcontainrar

Sjöfart / Olyckor och tillbud

Det beräknas att cirka 8 000 kylcontainrar varje år repareras och/eller är på service i Vietnam.

Batteriers spänning

Övergripande / Regler och kompletterade upplysningar

Kontroll bör därför ske att tillräcklig spänning finns framme vid förbrukare vid belastning, vid lägsta beräknade batterispänning.

Flygets klimatpåverkan

Luftfart / Miljö och hälsa

Transportstyrelsen har i uppdrag att beräkna och rapportera flygets utsläpp till luft, vilket tillsammans med uppgifter om mängden sålt flygbränsle i Sverige … Konsumtionsbaserade utsläpp Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har tagit fram en metod för att beräkna klimatpåverkan från svenskars flygresande … Detta sätt att beräkna utsläppen baseras på modellbaserade beräkningar och antaganden och anses därför ha en högre osäkerhet än beräkningen av de utsläpp

Giltighetstid för medicinskt intyg

Luftfart / Privat- och allmänflyg

Vid fortsatta förnyelser därefter beräknas giltighetstiden från det föregående medicinska intygets sista giltighetsdag, om läkarundersökningen genomförts

Hur vet jag att Transportstyrelsen inte tar ut för mycket i sina avgifter?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna. … Vi får i stället ersättning för våra kostnader från staten genom att staten ger ett avgiftsanslag som motsvarar den summa som de beräknade kostnaderna

Tillstånd

Sjöfart / Miljö och hälsa

Ansökan ska innehålla uppgifter om: namn, flagg, anropssignal, IMO-nummer och beräknad ankomsttid för fartygen som ska delta i läktringen, dag, tidpunkt … Om någon av de i ansökan ingående uppgifterna ändras efter det att ansökan gjorts eller om den beräknade ankomsttiden för något av oljetankfartygen ändras

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Registrering av fordonstyper i ERATV

Järnväg / Aktuellt till branschen

Arbetet beräknas vara klart juni 2021.

Rekommendationer med anledning av tågolyckan på Stora Bältbron

Järnväg / Aktuellt till branschen

Slutrapport med förslag till långsiktiga åtgärder beräknades tidigare kunna publiceras efter sommaren 2020.

Betalning

Övergripande / Avgifter

För nya tillstånd där avgiften beräknas uppgå till 56 000 kr eller mer ska förskottsbetalning alltid ske.

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Avgifter och stämpelskatt

Sjöfart / Fartygsregistret

Stämpelskatt, beräknas på inteckningsbeloppet och är 0,4% . Kontakta sjöfartsregistret  för mer information.

Hur vet jag att Transportstyrelsen inte tar ut för mycket i sina avgifter?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna. … Vi får i stället ersättning för våra kostnader från staten genom att staten ger ett avgiftsanslag som motsvarar den summa som de beräknade kostnaderna

Vilka principer vilar avgiftsuttaget på?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive kategori av ärende. … I den tydliggörs att avgifter ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås , om inte något annat ekonomiskt mål har beslutats. … Med full kostnadstäckning avses att avgiften ska beräknas så att täckning erhålls inte bara för det direkta arbete och de resurser som krävs specifikt

Nya vägar för inlandssjöfarten

Övergripande / Pressmeddelanden

De nya inre vattenvägarna beräknas träda i kraft om ca 6-8 månader.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2018

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

18. Varför måste ankomstanmälan uppdateras med ATA (Actual Time of Arrival) och ATD (Actual Time of Departure)?

Sjöfart / Ship traffic

Uppgifterna innebär även en statistikfunktion för hela Paris MoU, och gör det möjligt för både Paris MoU och EU att beräkna hur många hamnstatskontroller

Tillstånd att inrätta en flygplats

Luftfart / Flygplatser, flygtrafiktjänst och luftrum

Art och beräknad omfattning av den planerade verksamheten.

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Indikator för källbuller från trafik

Övergripande / Rapporter

Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna.

Transportstyrelsen skickade den 30 juni 2018 in en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" till ICAO

Luftfart / Miljö och hälsa

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Måttlig ökning av antalet flygpassagerare under 2020

Övergripande / Pressmeddelanden

Antalet passagerare på svenska flygplatser beräknas minska med 4 procent i år. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. … Fler flyger men utsläppen minskar Trots att antalet passagerare väntas öka med närmare 16 procent mellan 2017 och 2025, beräknas flygtrafikens nettoutsläpp

Jag har upphört med min verksamhet under året för mina tillstånd har upphört. Kan jag få tillbaka pengar på årsavgiften?

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartalet. Det innebär att du kan få tillbaka delar av avgiften kvartalsvis om du begär det.

Jag har upphört med min verksamhet under året för mina tillstånd har upphört. Kan jag få tillbaka pengar på årsavgiften?

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartalet. Det innebär att du kan få tillbaka delar av avgiften kvartalsvis om du begär det.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2021

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Försenat införlivande i Sverige

Övergripande / Regler för järnväg

 Lagstiftningen beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2022.

State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities 2016

Övergripande / Rapporter

åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas

Varför tar Transportstyrelsen ut avgifter?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter, till exempel tillståndsprövning av viss verksamhet eller tillsyn av verksamhet, är beräknade

EASA SIB 2019-01R1, GPS Week Rollover

Luftfart / Flygbolag

och dess position kan denna information tillsammans med signaler från två andra GPS-satelliter användas av mottagaren för att genom en triangulering beräkna … Om det finns tillgång till ytterligare GPS-satelliter i lämpliga vinklar ökar den beräknade positionens noggrannhet.

Nytryck SJÖFS 2004:13

Övergripande / Regler för sjöfart

De nya föreskrifterna och allmänna råden beräknas träda i kraft den 1 april 2022.

Varför tar Transportstyrelsen ut avgifter?

Övergripande / Avgifter

De avgifter som beslutas för våra tjänster och produkter, till exempel tillståndsprövning för viss verksamhet eller tillsyn av verksamhet, är beräknade

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.

Anordnare av kunskapsprov för förarbevis

Övergripande / Avgifter

Vid förändring som föranleder omprövning av tilläggsavgiften ska denna beräknas på samtliga personer som varit verksamma under någon del av kalenderåret

Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

Övergripande / Pressmeddelanden

I rapporten beräknas också hur många cyklister som skulle ha fått lindrigare skallskador om de använt cykelhjälm.

Hur stora är utsläppen av koldioxid från flyget

Luftfart / Miljö och hälsa

Sverige har en skyldighet att beräkna och rapportera utsläppen av växthusgaser, inklusive koldioxid, till EU och till FN:s klimatkonvention.

Trafikverket måste ändra sitt sätt att bestämma banavgifter

Övergripande / 2018

Bland annat ska kostnaderna för slitaget motsvaras av en avgift som är direkt baserad på de beräknade marginalkostnaderna för drift, underhåll och reinvestering

Upphandlad persontrafik lönsam för tågbolagen

Övergripande / 2018

– Företagen har blivit bättre på att beräkna vad trafiken kommer att kosta och det gör att man nu kan lämna anbud som både är konkurrenskraftiga och

Årsavgift för tillsyn och registerhållning

Övergripande / Avgifter

I sådana fall beräknas avgiften för hela kvartal.

Krävs mer än hjälm för att öka cyklisters trafiksäkerhet

Övergripande / 2021

I rapporten beräknas också hur många cyklister som skulle ha fått lindrigare skallskador om de använt cykelhjälm.

Sjöfartsseminarium 2019

Sjöfart / Fartyg

lättaankar Fredrik Jonsson Transportstyrelsen Att prata #metoo med sjökaptener Erik Froste Trafikverket Färjerederiet Eko-bonus

Vad händer om avgifterna går med över- eller underskott?

Övergripande / Avgifter

Avgifterna bestäms utifrån de kostnader vi beräknas ha för de avgiftsbelagda verksamheterna.