2015

Under 2015 omkom 30 personer i fritidsbåtsolyckor. Siffran är preliminär eftersom inte riktigt alla uppgifter från polisen kommit in ännu. Det gäller framför allt ett obduktionsresultat som kan visa att ett dödsfall kan ha orsakats av sjukdom och inte av en olycka. 

En person saknas men det finns mycket som talar för att det, i det fallet, är fråga om suicid och har därför inte tagits med i denna statistik.

I ett par fall kan möjligen sjukdom ha varit den ursprungliga orsaken till dödsfallen även om slutliga dödsorsaken var drunkning. Tills vidare har dessa båda fall tagits med i statistiken.   

Om något nytt framkommer kan det resultera i att uppgiften om 30 omkomna behöver justeras.

Antal omkomna i fritidsbåtlivet 1971-2015.

Antal omkomna i fritidsbåtlivet 1971-2015. Målvärde för år 2020 är ett glidande medelvärde på 25 omkomna.

Mål

Regeringens etappmål för båtlivet är att antalet omkomna fortlöpande minskar och att allvarligt skadade halveras från år 2007 till 2020 .

Transportstyrelsen har, tillsammans med en särskild strategigrupp, preciserat ett eget mål för antalet omkomna och skadade i fritidsbåtsolyckor enligt Strategi säkrare båtliv 2020 . Målet är att minska antalet omkomna i fritidsbåtolyckor till från 2000-talets cirka 35 personer till 25 personer. Antalet räknas som ett glidande femårigt medelvärde. 2010 låg det glidande medelvärdet på 35,2 och 2015 var det nere i 30,4.

År20112012201320142015
Glidande medelvärde 36,2 34 32,6 30,2 30,4

Insamling av olycksdata

De informationskällor Transportstyrelsen framför allt använder sig av i dessa
sammanhang är, uppgifter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen,
Sjöpolisen, Kommunala Räddningstjänsten, SOS-Alarm, Sjöfartsverkets
sjöräddningsloggar, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap,
båtförsäkringsbolagen, båtorganisationerna och övriga medlemmar i
Sjösäkerhetsrådet. Viktig är också uppgifter i media och insamling av data
genom samarbete med sjukhusens akutmottagningar i Västra Götaland och
Stockholms län (uppgifter om personskador). Statistiken om drunkningar stäms av
med Livräddningssällskapet.

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt fritidsbåtsrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver. Endast olyckor i Sverige och på svenskt vatten ingår. Någon sådan olycka är inte känd under 2015.

Sedan 2001 har definitionen vidgats till att omfatta också de som förolyckas på bryggan, på väg till eller ifrån en fritidsbåt. Dödsfall som primärt orsakats av sjukdom, mord eller självmord är inte medräknade.

Om det inträffar en dödsolycka vid bad från en båt betraktas det som en badolycka och inte en fritidsbåtsolycka. Inte heller någon sådan olycka är känd under 2015. Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde.

Livräddningssällskapet för statistik över samtliga svenskar som drunknar. I sin statistik tar de med personer som drunknar i badkar, simbassänger, bilar som kör över kajkanter etc. Livräddningssällskapet för också statistik över de som drunknar i samband med fritidsbåtsolyckor. Vi stämmer numera regelbundet av det som gäller fritidsbåtsolyckor. Dock kommer inte siffrorna att överensstämma helt eftersom Livräddningssällskapet inte tar med annat än drunkning. De som omkommer av andra orsaker såsom kollisionsskador, brand, avgasförgiftning och liknande finns däremot med i Transportstyrelsens statistik. Svenskar som omkommer i fritidsbåtsolyckor utomlands tar Livräddningssällskapet med i sin statistik. Transportstyrelsen för inte in sådana händelser i årsstatistiken men ska nämna dem i årsrapporter och i en del andra rapporter. 2015 har det inte inträffat någon sådan olycka.

Dödsolyckornas fördelning

Under 2015 omkom, preliminärt, 30 personer vid 23 olyckor. I jämförelse med 2014 var antalet omkomna åtta fler medan antalet olyckstillfällen var två fler.

 • Vid två av olyckorna omkom tre personer.
 • Vid tre av olyckorna omkom två personer.
 • Inga tonåringar har omkommit.
 • Den yngsta omkomna var en sexårig dansk turist som var på paddeltur med två vuxna män av vilka den ena var hans far.
 • En seglare har omkommit under färd på Vättern. Tre personer med anknytning till segelbåtar har omkommit i hamn.
 • Två av dessa seglare omkom då de övernattade ombord och fick in avgaser från värmaren till sovutrymmet. Locket till skorstenen var inte avtaget.
 • En av olyckorna är fartrelaterad.
 • Ingen kvinna har omkommit.
 • Ingen har omkommit vid någon kollision.
 • Tio av de omkomna var ensamma i båten.

Nationaliteter

Av de omkomna var åtta utländska medborgare: Två tyskar, tre danskar, två polacker och en finländare.

De från Tyskland och Danmark var här som turister. Övriga var gästarbetare eller utländska medborgare bosatta i Sverige.

Båttyper

 • Tre beboeliga segelbåtar (fyra omkomna)
 • Fyra kanoter (sex omkomna)
 • Två större öppna motorbåtar
 • Sju små motorbåtar (12 omkomna)
 • Åtta roddbåtar

Inga dödsolyckor med segeljollar, vattenskotrar, RIB-båtar eller stora beboeliga motorbåtar.

Åldersfördelning omkomna 2015

Ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Antal omkomna 1 0 5 3 3 5 7 5 1

Som tidigare år dominerar personer i intervallen 60-79 år.

Antal omkomna per månad 2015

2015 präglades vädermässigt av en av båtsäsongen inleddes med kallt blåsigt och regnigt väder. Maj dominerades av lågtryck och regn som vandrade in över landet. Juni var kallare än normalt och vädret var ostadigt. Midsommarvädret blev en besvikelse för många. Från olika håll rapporteras att fritidsbåtslivet inte var särskilt aktivt under första halvåret. I början av augusti kom sommarmånadernas första stabila högtryck men då led båtsäsongen redan mot sitt slut. Hösten har sedan präglats av, ur båtlivssynpunkt, rätt bra väder bortsett från några passerande stormar som det dock var väl varnat för och inga dödliga fritidsbåtsolyckor inträffade på grund av dem.

Två av olyckorna kan möjligen hänföras till hårt väder. Den ena inträffade i ett hamninlopp och den andra i en insjö. Båda båtarna var små och, i varje fall i ena fallet, överlastad.

Diagrammet visar genomsnittligt antal omkomna per månad i fritidsbåtsolyckor 2005-2014.

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
0 0 0 2 0 8 6 10 1 2 0 1

Tabellen ovan visar antalet omkomna per månad under 2015.

Normalt brukar de flesta dödsolyckorna inträffa under juli månad. Det tråkiga vädret kan möjligen ha bidragit till att högsäsongen blev jämförelsevis förskonad från olyckor.

Augusti blev däremot en mer olycksdrabbad månad än normalt.

Fiske

Minst 10 av de omkomna var ute för att fiska. Detta betyder inte att de omkom just i samband med själva fisket. Olyckan kan ha inträffat på vägen ut eller hem från fiskeplatsen.

Flytvästanvändning

Minst 3 av de omkomna hade flytväst på sig.

Flytvästen är ingen garanti för överlevnad men i många lägen ökar den chanserna väsentligt.

Dödsorsaker

En klar majoritet av dödsfallen kommer sig av att man har hamnat i vattnet och drunknat. Vanligtvis sker det då en liten båt kapsejsar eller vid fall över bord.

2 av de omkomna drunknade inte. De avled av kolmonoxidförgiftning då avgaserna från en värmare strömmade in i ruffen. Det inträffade på natten och orsaken var att värmaren gick utan att locket till skorstenen var borttaget.

Alkohol

      2,60
      2,41
0 0,76   2,34
0 0,73 1,62 2,31
0 0,64 1,46 2,29
0 0,48 1,36 2,21
0 0,15 1,21 2,19
0 0,14 1,13 2,09

Tabellen ovan visar uppmätta alkoholhalter i promille för samtliga omkomna i fritidsbåtsolyckor under 2014. Dessa kan avvika något från alkoholhalten vid olyckstillfället. Den som levt en tid efter olyckan har fortsatt att förbränna alkoholen. Efter döden kan kemiska processer i kroppen göra att värdena ökar.

6 av de 30 omkomna var helt fria från alkohol och andra droger.

I tre fall saknas resultat från rättskemiska analyser men det finns vittnesuppgifter om alkohol.

Två hade narkotika i kroppen.

80% hade alkohol i blodet.

Av de omkomna hade 19 alkohol i blodet enligt rättskemisk analys. Promillehalterna varierade mellan 0,15-2,60.  I två eller högst tre av fallen kan det vara så att alkoholen har bildats i kroppen efter döden. Omvänt kan det också vara så att en del promilletal har gått ner om personen inte omkom omedelbart efter olyckan.

Det saknas ännu analysresultat för 3 av de omkomna men det finns vittnesuppgifter som säger att de var alkoholpåverkade.

6 av de 30 omkomna har, vid blodprovstagning visat sig vara helt fria från alkohol i blodet.

2 av de omkomna hade narkotika i kroppen.

Geografisk fördelning

Storlekarna på prickarna anger antal omkomna i samma olycka. Liten prick 1 person, större prick 2 omkomna och störst prick 3 omkomna. Som framgår av kartan har de flesta olyckorna inträffat i hamn eller på inlandsvatten.

Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat så få olyckor (se karta nästa sida). Likaså är det påtagligt att kustfarvattnen är så förskonade från dödsolyckor. Det här är en trend som inte alls är ny. Fördelningen brukar se ut ungefär på det här sättet.

 • 2 personer omkom vid färd i salt vatten och utanför hamnområde.
 • 24 personer omkom inom kommunalt räddningsområde
 • 6 omkom inom statligt räddningsområde.
 • 20 omkom på insjöar, åar och andra vattendrag
 • 8 omkom i hamn eller från ankrad båt.
 • Ingen omkom på öppna havet.
 • Ingen omkom i skärgårdsområden.
 • Ingen omkom vid öppen kust.

Personskador

För 2015 har det kommit in 165 rapporter från sjukhusen i Västra Götaland och Stockholms län. Rapporterna stärker den tidigare bilden av att de flesta olyckorna sker i hamn och vid manövrering i hamn.

Andra olyckor är seglare som slagit sig eller klämt sig i samband med segling.

En del skador sker också i samband med vattenlek eller högfartskörning. Några personer har skadats i samband med högfartskörning med RIB-båt och vid högfartskörning med vattenskoter.

En kollision mellan två snabbgående motorbåtar finns i personskaderapporterna.

En 10-årig flicka föll från fördäck på en styrpulpetbåt. Pappan, som körde, fick en insekt i ögat och drog reflexmässigt av på gasen varvid dottern hamnade under båten och fick sår och skärskador. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!