Olycksstatistik - fritidsbåtar 2013

Under 2013 uppgick antalet omkomna och saknade efter olyckor inom fritidsbåtlivet till totalt 36 personer. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt fritidsbåtsrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver. Sedan 2001 har definitionen vidgats till att omfatta också de som förolyckas på bryggan, på väg till eller ifrån en fritidsbåt. Dödsfall som primärt orsakats av sjukdom, mord eller självmord är inte medräknade.

Om det inträffar en dödsolycka vid bad från en båt betraktas det som en badolycka och inte en fritidsbåtsolycka.

Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde.

I några av olyckorna är det tveksamt om de ska definieras som båtolyckor eller inte.

Diagram

Klicka på diagrammet för att öppna det i större format.

Diagrammet visar antal omkomna i fritidsbåtsolyckor 1971-2013. Antalet omkomna har minskat från över 100 i början av 1970-talet till ett 5-årsgenomsnitt på 33 personer. Variationerna mellan åren är stora men trenden är ändå nedåtgående. Under 2000-talet har kurvan dock planat ut på ett ofördelaktigt sätt.

Antal omkomna

Under 2013 omkom 36 personer vid 31 olyckor.

 • I en olycka omkom 2 personer och i 2 andra olyckor omkom 3 personer vid respektive olyckstillfälle.
 • 5 av de omkomna var kvinnor.
 • Vid 1 av olyckorna kan möjligen senilitet ha spelat roll för olycksförloppet.
 • 2 av dem som här räknas som omkomna är fortfarande saknade*.

* En tredje saknad är en ensamseglare som saknas, sedan nyårsafton, på väg utmed Västkusten senast siktad med kurs mot Danmark. Än så länge är det oklart vad som eventuellt hänt, när det hände och om en eventuell olycka inträffat på svenskt vatten. I avvaktan på mer fakta i fallet har detta inte förts till 2013 års fritidsbåtsolyckor. Under 2015 års första halva har det fortfarande inte framkommit något som ger en förklaring till vad som hänt och när det hände.

Ensam i båt

14 av de omkomna var ensamma i båten.

Nationalitet

 • 5 av de omkomna var utländska turister.
 • 3 av dem kom från Tyskland, 1 från Norge och 1 från Danmark.

Typ av båt

 • 2 seglare, varav 1 ensamseglare som omkom vid fall överbord från en övernattningsbar segelbåt och 1 seglare som föll överbord då båten låg ankrad för natten.
 • 1 vindsurfare
 • 2 kanotister
 • 1 vattenskoter (olycka vid kollision med land i hög fart)
 • 1 öppen aluminiummotorbåt med fartkapacitet upp till 60 knop2 daycruisers13 i öppna rodd- eller snurrebåtar

Inga dödsolyckor med segeljollar eller kollisioner med dödlig utgång mellan båtar har rapporterats.

2 olyckor kan relateras till mycket hög fart. Det var i det ena fallet fråga om en vattenskoter, med en person ombord, som kolliderade med land. I det andra fallet var det en aluminiumbåt som med 48 knops fart kolliderade med en lysboj av stål och därefter med land.

Åldersfördelning

0-9  10-19  20-29  30-39  40-49  50-59   60-69  70-79  80-89
 0  1  3  2  6  7  10  4  3

Som tidigare år dominerar personer äldre än 40 år dödsfallstatstiken.

Yngst var en 10-åring som var passagerare i en båt framförd av en vuxen. Inga tonåringar finns bland de omkomna. Den näst yngsta var 26 år.

Antal omkomna per månad

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 1  0  2  1  4  6  5  9  4  0

2013 anses som ett mycket bra år med betydligt fler fritidsbåtar ute jämfört med 2012. Det är en spridd uppfattning att om det är många som är ute med båt så inträffar också fler olyckor. Trots det fina vädret drabbades inte högsommarmånaden juli av ovanligt många dödsolyckor. Det var snarare för- och sensäsongerna som var mer olycksdrabbade.

Diagram

Genomsnittligt antal omkomna per månad i fritidsbåtsolyckor 2005-2012.

Väder

2 av olyckorna kan möjligen hänföras till hårt väder, i det ena fallet en tillfällig åskby.

Fiske

Minst 12 av de omkomna var ute för att fiska. 1 hummerfiskare, minst 1 nätfiskare och 3 trollingfiskare (omkom vid en och samma olycka).

Flytvästanvändning

Minst 5 av de omkomna hade flytväst på sig.

Flytvästen är ingen garanti för överlevnad men i många lägen ökar den chanserna väsentligt.

Dödsorsaker

En klar majoritet av dödsfallen kommer sig av att man har hamnat i vattnet och drunknat. Vanligtvis sker det då en liten båt kapsejsar eller vid fall över bord

Majoriteten av de omkomna drunknade.

6 av de omkomna drunknade inte. 4 av dem avled av skador de fick i samband med de 2 högfartsrelaterade olyckorna. 1 person förgiftades av sin båtvärmare då han låg och sov. 1 av de omkomna satt på fördäck och gled i sjön i samband med en grundkänning och omkom omedelbart av svåra skador orsakade av båtens propeller. Detta hände trots att båten hade pulpit och trots att flytväst av räddningsmodell användes.

Alkohol

Uppmätta alkoholhalter i promille för samtliga omkomna i fritidsbåtsolyckor under 2013. Värdena nedan kan avvika något från alkoholhalten vid olyckstillfället. Den som levt en tid efter olyckan har fortsatt att förbränna alkoholen. Efter döden kan kemiska processer i kroppen göra att värdena ökar.

    2,27
    2,77
0   2,66
0   2,28
0 0,94 2,20
0 0,91 1,87
0 0,90 1,74
0 0,70 1,70
0 0,13 1,64
0 0,12 1,63
0 0,11 1,23
0 0,11 1,18

Totalt omkomna i båtolyckor 2013 var 36 st.

10 personer var helt nyktra.
4 personer hade mellan 0,11-0,13.
4 personer hade 0,7-0,94.
12 personer hade 1,18 promille eller mer.
Promilleuppgift saknas om 6 personer.

Geografisk fördelning

Karta

Klicka på kartan för att öppna den i större format (PDF-fil).

De olika storlekarna på prickar anger antal omkomna i samma olycka. Liten prick 1 person, mellanstor prick 2 pers och stor prick 3 omkomna.

Som framgår av kartan har de flesta olyckorna inträffat i hamn eller på inlandsvatten.

Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat påfallande få olyckor. Utmed hela kuststräckan Gävle-Laholmsbukten har endast tre personer omkommit – en vid en vattenskoterolycka, en vid förgiftning av båtvärmare och en vid fall över bord från en förankrad båt.

Samma sak gäller Bohuskusten, där ingen dödsolycka inträffat utmed hela kusten och skärgårdarna mellan Vrångö i söder till norska gränsen.

En minoritet har omkommit på vatten inom statligt räddningsområde. Med statligt räddningsområde avses, något förenklat, allt saltvatten samt Vättern, Vänern och Mälaren, där Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningsledningen. I kommunalt räddningsområde ingår hamnar, insjöar och andra vattendrag. Där är det den kommunala räddningstjänsten som står för räddningsverksamheten.

 • 18 personer omkom inom kommunalt räddningsområde
 • 18 omkom inom statligt räddningsområde
 • 20 omkom på insjöar, åar och andra vattendrag
 • 7 omkom i skärgårdsområden
 • 4 omkom vid öppen kust
 • 5 omkom i hamn eller från ankrad båt1 person föll över bord och drunknade i samband med bogsering i sjögång
 • Ingen omkom på öppna havet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!