Sjöfarts-/Hamnskydd

Den 13 december 2002 beslutades vid en diplomatkonferens i London nya regler om sjöfartsskydd. Anledningen till detta är händelserna den 11 september 2001 i New York och Washington.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004 och de är ett tillägg till kapitel V och kapitel XI-1 samt ett nytt kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen. Till reglerna i SOLAS anslöt sig dessutom en ny kod, den så kallade ISPS-koden.

Inom EU har de nya reglerna satts i kraft genom Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Vidare har Sveriges riksdag beslutat om en Lag (2004:487) om sjöfartsskydd och regeringen om en Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd. Slutligen har Sjöfartsverket utgett en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS 2004:13.

Lagstiftningen berör lastfartyg, inbegripet höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 eller mer, passagerarfartyg, inbegripet höghastighetspassagerarfartyg, flyttbara oljeplattformar till sjöss samt hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart samt passagerartrafik mellan Gotland och fastlandet. Sedan den 1 juli 2008 ska tonnage enligt 1969 års mätregler tillämpas för fartyg i internationell trafik.

Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av Transportstyrelsen.

I tillägg till ovanstående har EU också beslutat ett direktiv. Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2005/65/EG om ökat hamnskydd. Direktivet har införts i svensk rätt genom en Lag (2006:1209) om hamnskydd, en Förordning (2006:1213) om hamnskydd samt Transportstyrelsens föreskrifter om hamnskydd (TSFS 2022:21).

En hamn definieras som ett specificerat land- och vattenområde som består av anläggningar och utrustning som underlättar kommersiella sjötransporter. Transportstyrelsen godkänner hamnskyddsplanerna och bevis om fullbordad, godkänd kontroll antecknas på eller biläggs beslutet.

Ansökan för hamnanläggning

Ansökan för hamn

Ansökan för fartyg

Höjning av skyddsnivå för svenska fartyg i farvatten kring Somalia

Polismyndigheten har utfärdat säkerhetsåtgärder med anledning av att det föreligger en höjd risk för aktioner såsom sjöröveri och kapningar av fartyg, kan komma att ske mot sjöfarten i farvatten vid och utanför Somalia och i Adenviken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!