Varje fartyg ska vara betryggande bemannat

För att ett svenskt fartyg ska få nyttjas till sjöfart ska det vara betryggande bemannat. Här finns information om vad som gäller för olika slags fartyg.

Bemanningen på fartyg är en betydande säkerhetsfråga. Det är viktigt att all personal ombord har rätt utbildning, behörighet och erfarenhet.

På handelsfartyg, traditionsfartyg och fiskefartyg regleras detta antingen genom beslut om säkerhetsbesättning eller genom bemanningsföreskrifter.

Beslut om säkerhetsbesättning

Följande fartyg regleras enligt beslut om säkerhetsbesättning:

 • Alla svenska passagerarfartyg (som passagerarfartyg räknas alla fartyg som transporterar fler än 12 passagerare).
 • Andra handelsfartyg eller traditionsfartyg som transporterar gods eller passagerare med en bruttodräktighet om 20 eller mer.
 • Fiskefartyg med en största längd om minst 24 meter, beräknad enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, eller med en maskinstyrka om lägst 3 000 kW. Detsamma gäller samtliga fiskefartyg som ska användas i mer vidsträckt fart än Europafart.

Att ansöka om förhandsbesked eller beslut om säkerhetsbesättning är avgiftsbelagt. Se aktuell avgift för säkerhetsbesättningsbeslut.

Ansökningsblanketter för beslut om säkerhetsbesättning:

Bemanningsföreskrifter

Bemanningsföreskrifterna är tillämpliga på de svenska handelsfartyg, traditionsfartyg och fiskefartyg som Transportstyrelsen inte fastställer beslut om säkerhetsbesättning, exempelvis bogserfartyg med en bruttodräktighet understigande 500.

Rapportera personalens tjänstgöring

Varje rederi med svenska fartyg måste rapportera personalens tjänstgöring till sjömansregistret så att Transportstyrelsen har möjlighet att kontrollera att ett fartyg inte är underbemannat och att sjömännen har rätt kompetens för sin uppgift.

Om rapporteringen inte genomförs korrekt kan det innebära att ett fartyg är felaktigt bemannat. Om det inte uppmärksammas kan det i slutändan leda till att sjömannen få problem med att få ut sin behörighet och till och med bli av med jobbet.

Ofta beror brister på att redaren har missförstått vad som krävs och hur man gör. Transportstyrelsens e-tjänst redarwebben gör det enklare att rapportera korrekt. 

Författningar och regler

Författningar

 • Fartygssäkerhetslag (SFS 2003:364)
 • Fartygssäkerhetsförordning (SFS 2003:438)
 • Lag (SFS 1998:958) om vilotid för sjömän
 • Förordning (SFS 1998:962) om vilotid för sjömän
 • Mönstringslag (1993:929)
 • Mönstringsförordning (1984:831)
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:112) om mönstring
 • Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:9) om vilotid för sjömän
 • Förordning (SFS2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
 • Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning
 • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:67) om vakthållning

Internationella regelverk

IMO Resolution A 1047(27) samt STCW 1978 as amended

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!