Ombordanställda

På sidorna för ombordanställda hittar du information om bland annat behörigheter, bemanning och arbetsmiljö ombord. Här hittar du också information om förändringar som berör dig som sjöman.

 Populära e-tjänster

Mina sidor för sjömän  

Mönstringssystemet (redarwebben)  

Utbildarwebben  

Sjöläkarwebben, intyg enligt Manila  

Populära sidor

Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg

Det har gjorts ett tillägg i STCW-konventionen gällande en ny förtrogenhetsutbildning för agerande vid nödsituationer på passagerarfartyg. Kraven träder ikraft 1 juli 2018, för mer information se dokumentet Ny förtrogenhetsutbildning för nödsituationer på passagerarfartyg.

Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Fartygsbefäl som kommer att tjänstgöra på fartyg som omfattas av Polarkoden och som trafikerar polarområdena kommer att behöva ett nytt certifikat. Kraven träder ikraft 1 juli 2018, för mer information se dokumentet Nya certifikat för fartygsbefäl ombord på fartyg som omfattas av Polarkoden

Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

 De sjömän som kommer att tjänstgöra på fartyg som drivs av flytande naturgas (LNG) och omfattas av IGF-koden i enlighet med SOLAS kommer att behöva ett nytt certifikat. IGF-koden träder ikraft den 1 januari 2017 vilket innebär att de som tjänstgör på redan existerande LNG-fartyg inte omfattas av kravet. För mer information, se dokumentet Nya certifikat för sjömän ombord på fartyg som omfattas av IGF-koden

Behörigheter och certifikat enligt STCW-Manila

För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina behörigheter och certifikat m.m. vara utfärdade i enlighet med STCW-Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper. Äldre behörighetsbevis och certifikat är utskrivna på ett gult papper.

Läs mer om hur STCW-Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blå behörighetsbevisen och certifikaten.

Ytterligare information om obligatorisk ECDIS utbildning

På svenska fartyg med en godkänd ECDIS-utrustning är det ett krav att berörd personal utbildar sig för den utrustningen.

I februari 2014 kom ny information om hur utbildningen ska vara utformad. Läs information som riktar sig till befälhavare, övriga däcksbefäl (t.ex. sjökapten och fartygsbefäl klass II-VII), redare och utbildningsanordnare på sidan om obligatorisk ECDIS utbildning.

Nya krav på sjöfartsskyddscertifikat

Den 1 januari 2014 trädde nya bestämmelser ikraft gällande certifikat för de som tjänstgör på fartyg där det finns krav om sjöfartsskydd (ISPS).

Utöver det tidigare kravet om certifikat som skyddsansvarig ombord (SSO) är det numer även krav på certifikat gällande sjöfartsskydd för övrig personal. För ytterligare information, se dokumentet nya krav på sjöfartsskyddscertifikat.