Internationellt arbete

Arbetet med sjöfartens miljöfrågor bedrivs inom ramen för flera internationella organisationer.

Främst sker arbetet inom International Maritime Organization (IMO). Miljöfrågor behandlas huvudsakligen i den kommitté som kallas MEPC, Marine Environment Protection Committee, och det är Transportstyrelsen som samordnar Sveriges deltagande där. Internationella regler för miljöskydd finns huvudsakligen i MARPOL, en konvention om förhindrande av förorening från fartyg.

Transportstyrelsen arbetar även aktivt inom HELCOM, Helsingforskommissionen. HELCOM arbetar för att skydda den marina miljön i Östersjön från alla typer av föroreningar. I HELCOM sluts regionala överenskommelser mellan Danmark, Estland, EU, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.

Transportstyrelsen är också engagerad i OSPAR, för att skydda den marina miljön i Nordsjön.

EU reglerar än så länge inte så mycket när det gäller miljöskydd till sjöss. Orsaken är att IMO:s regler ska gälla även i Europa. Det finns dock några områden där EU infört strängare regler eller gått före IMO för att sätta press på länderna att ratificera en viss konvention som IMO gett ut. 

Relaterad information