Kväveoxider (NOx)

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider bidrar bland annat till övergödningen i svenska vattnen. På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska kväveutsläppen. Detta inbegriper även regelverk för att möjliggöra efterlevnad av kvävereglerna, till exempel regelverk för alternativa bränslen och utsläppsminskningsmetoder.

MEPC 71 antog slutligt de konventionsändringar som innebär att Östersjön och Nordsjön utnämns till kväveutsläppskontrollområden (NECAs). Från och med den 1 januari 2021 ska fartyg byggda den 1 januari 2021 eller senare klara utsläppsnivå för steg III. För att gå från nu gällande gränsvärden enligt steg II till steg III krävs att fartygets maskiner klarar en utsläppsminskning med ca 80 procent. Kraven kommer även att gälla äldre fartyg om motorn bytts eller modifierats och kan betraktas som en ny motor. Reglerna gäller bara för fartyg som trafikerar kvävekontrollområdet och endast när de är inne i området.

Dagens gränsvärden för utsläpp av kväveoxider styrs av dieselmotorns tillverkningsår och när fartyget är byggt enligt följande:

 1. Fartyg byggda före år 1990 har inga utsläppskrav.
  Vid motorbyte ska IMO Tier II uppfyllas eller alternativt en exakt likadan motor monteras. Bedömningen görs av Transportstyrelsen.
 2. För fartyg byggda år 1990-1999 och som har motorer under 5000 kW gäller samma regler som för fartyg byggda före 1990 (punkt 1).
  Fartyg som har motorer över 5000 kW och en slagvolym per cylinder över 90 liter ska så snart det finns en ombyggnadssats avsedd att sänka NOx utsläppen ner till IMO Tier I nivå montera satsen.
 3. Fartyg som är byggda år 2000-2010 och som har motorer över 130 kW ska uppfylla utsläppskraven i IMO Tier I.
  Vid motorbyte ska kraven som gäller vid bytestidpunkten uppfyllas.
 4. Fartyg som byggs år 2011 och framåt som har motorer över 130 kW ska uppfylla utsläppskraven i IMO Tier II.
 5. Fartyg som byggs år 2021 och framåt som har motorer över 130 kW ska uppfylla utsläppskraven i IMO steg III.

För befintliga fartyg återges i IAPP-certifikatet (Internationellt certifikat till förhindrande av luftförorening) vilka utsläppskrav på kväveoxider som gäller.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!