Kväveoxider (NOx)

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider bidrar bland annat till övergödningen i svenska vattnen. På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska kväveutsläppen. Detta inbegriper även regelverk för att möjliggöra efterlevnad av kvävereglerna, till exempel regelverk för alternativa bränslen och utsläppsminskningsmetoder.

MEPC 71 antog slutligt de konventionsändringar som innebär att Östersjön och Nordsjön utnämns till kväveutsläppskontrollområden (NECAs). Från och med den 1 januari 2021 ska dieselmotorer ombord på fartyg byggda den 1 januari 2021 eller senare klara utsläppsnivå för steg III. IMO steg III inebär max 2.0 g NOx/kWh @ 1800 rpm. I dagsläget finns ingen dieselmotor som uppfyller kravet utan installation av någon form av efterbehandlingsmetod, till exempel katalysator (SCR eller EGR). Kraven gäller även äldre fartyg om motorn bytts eller modifierats och kan betraktas som en ny motor. Reglerna gäller bara för fartyg som trafikerar kvävekontrollområdet och endast när de är inne i området.

Enligt 13 kap. TSFS 2010:96 finns möjlighet för Transportstyrelsen att efter ansökan medge undantag från Tier III-kravet i två fall: 

  1. för motorer installerade ombord på svenska fartyg som endast går i nationell trafik och använder alternativa godkända NOx-kontrollåtgärder.
  2. för dieselmotorer med total effekt mindre än 750 kW  installerade på fartyg där på grund av sin kontruktion inte kan följa kraven.

Blankett för ansökan om undantag finns här Ansökan om undantag. Ansökan om undantag skickas till sjofart@transportstyerlsen.se 

Utsläppsminskningsmetoder

Tekniker för att minska utsläpp av NOx är till exempel selektiv katalytisk avgasrening (SCR) och återföring av avgaser (EGR).

Sjöfartsverket ansvarar för reducerad farledsavgift och miljörabatterade fartyg, läs mer om taxor och avgifter på deras webbplats.

Ekonomi, taxor och avgifter på Sjöfartsverkets webbplats

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!