System för insamling av information om drivmedel


Under 2016 fattade FN:s sjöfartsorganisation IMO beslut om att införa ett globalt system för insamling av information om fartygs drivmedelsförbrukning. IMO:s regelverk (IMO Data Collection System, DCS) innebär att från och med den 1 januari 2019 fartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet från 5000 årligen ska samla in och rapportera uppgifter om bl.a. bränsleförbrukning, distans och restid.

För sjöfart inom EU gäller ett likartat system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av koldioxid­utsläpp. Enligt EU:s regelverk inleddes första rapporteringsperioden börja gälla från och med den 1 januari 2018. 

Under 2019 initierade EU Kommissionen ett arbete att harmonisera IMO:s och EU:s system.

Mer information finns på följande länkar:

Information om IMO:s system för övervakning, rapportering och verifiering

Europaparlamentets och rådets förordning 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter (MRV förordning)

Till MRV förordningen hör 4 st. delegerade akter:

  1. Delegerade förordning (EU) 2016/2072 om verifieringsverksamhet och ackreditering av kontrollörer;
  2. Delegerade förordning (EU) 2016/2071 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 vad gäller metoderna för övervakning av koldioxidutsläpp och reglerna för övervakning av annan relevant information;
  3. Genomförande förordning (EU) 2016/1927 om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse
  4. Genomförande förordning (EU) 2016/1928 om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg.

EU:s åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan.

Om THETIS MRV, system för rapportering

Instruktion till företag som ska rapportera i THETIS MRV

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för frågor kopplade till MRV och DCS. Transportstyrelsen har delegerat uppgifter kopplade till IMO DCS till klassificeringssällskap. För att skicka in emissionsrapporter och för övriga frågor kontakta: MRV@Transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!