Alternativa drivmedel

Som alternativ till de traditionella petroleumbaserade drivmedlen finns även alternativa drivmedel som minskar sjöfartens luftemissioner kraftigt. Några exempel är flytande naturgas (LNG), metanol och eldrift. Transportstyrelsen deltar i regelutvecklingen internationellt för att främja alternativ drift.

Fartyg är omslutna av nationella och internationella brand- och säkerhetsregler. För att kunna introducera alternativa drivmedel med lägre flampunkt än 60 grader Celsius har man inom FN:s sjöfartsorganisation IMO tagit fram den s.k. IGF-koden. Därigenom har man möjliggjort användning av flytande naturgas (LNG) som marint drivmedel. 

Att addera ytterligare drivmedel till IGF-koden är en lång process som kräver internationella överenskommelser. Sverige har tagit initiativ till att även inkludera metanol i IGF-koden, vilket väntas bli färdigt under 2018-2019. Transportstyrelsen är drivande i denna fråga i IMO.

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Både LNG och metanol som levereras till sjöfart i Sverige framställs ur naturgas, vilket gör att de i nuläget inte är förnybara. Däremot släpper de ut mindre svavel, kväveoxider och partiklar jämfört med traditionella drivmedel. 

Batterier kan användas för drift av fartyg på korta sträckor och laddas när fartygen ligger till kaj. Eldrift ger både lägre emissioner och mindre buller. För att eldrift ska ha god klimatprestanda behöver den el som används produceras på ett hållbart sätt.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!