Biofouling - påväxt på fartygsskrov

Vissa organismer, t.ex. snäckor och alger, som kan fästa på fartygsskrov kan spridas med fartyg till platser utanför sina naturliga utbredningsområden.

FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) har uppmärksammat problemet med spridning av främmande arter genom biofouling (påväxt på fartygsskrov). Riktlinjer, resolution MEPC.207(62), har därför tagits framför för att förhindra och minska spridning av främmande organismer på grund av biofouling på fartygsskrov. Riktlinjerna riktar bl.a. in sig på fartygsdesign, vikten av att välja rätt antifoulingfärg och på hur rengöring av fartygsskrov kan göras på bästa sätt. Tillämpningen av riktlinjerna är frivillig.

För fritidsbåtar finns en särskilt anpassad version av riktlinjerna, MEPC.1/Circ.792.

Kontaktperson: Henrik Ramstedt
E-post: henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!