Avfallshanteringsplaner och avfallsrapporter

Den som ansvarar för en mottagningsanordning i en handels- eller industrihamn eller ett varv ska upprätta en avfallshanteringsplan som ska godkännas av Transportstyrelsen vart tredje år eller då omständigheterna väsentligen ändrar sig. Handels- och industrihamnar ska senast den 31 mars varje år lämna in en avfallsrapport till Transportstyrelsen.

Avfallshanteringsplaner

Den som ansvarar för en mottagningsanordning ska ha en avfallshanteringsplan. Innehållet i planen skiljer sig åt beroende på om den som ansvarar för mottagningsanordningen är en handels- och industrihamn, fiskehamn eller varv. För information om exakt vad avfallshanteringsplanen ska innehålla se SJÖFS 2001:12. Avfallshanteringsplaner för handels- och industrihamnar samt varv ska vara godkänd av Transportstyrelsen. Planen ska revideras vart tredje år eller då fartygens behov av att lämna avfall förändras.

Transportstyrelsen har tagit fram en blankett som kan användas för upprättande av avfallshanteringsplan för handels- och industrihamnar.

Avfallsrapport

Handels- och industrihamnar ska för varje kalenderår avlämna en avfallsrapport till Transportstyrelsen. Uppgifterna ska vara inkomna senast den 31 mars varje år. Alla mängduppgifter ska lämnas i antal kubikmeter. Transportstyrelsen har tagit fram en blankett som kan användas vid den årliga rapporteringen.

Skicka in avfallshanteringsplanen och avfallsrapporten

Både planen och rapporten skickas till Sektionen för sjöfartstillsyn i Stockholm, till adressen:

sjofart.ios@transportstyrelsen.se

Vi föredrar att dokumenten skickas in digitalt, men de kan också skickas med post till:

Sektionen för sjöfartstillsyn, Stockholm
Transportstyrelsen
Box 1299
164 29 Kista

Regelverk

Reglerna för avfallshanteringen ombord på fartyg och mottagningen i hamn grundar sig på den så kallade MARPOL-konventionen, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/59/EG, 1992 års Helsingforskonvention med tillämpliga rekommendationer, lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg (TSRS 2010:96) samt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg (SJÖFS 2001:12).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!