CE-märkning

Fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning som tillhandahålls separat ska CE-märkas. CE-märkningen garanterar att produkterna uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. 

Vanliga frågor om CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning. Vissa produkter ska märkas som en garanti på att de uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

CE-märket kan liknas vid ett pass. Produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan omprövningar.

CE står för Conformité Européenne och betyder ungefär "i överensstämmelse med EG-direktiven".

Fritidsbåtar som är 2,5 – 24 meter, vattenskotrar och motorer ska CE-märkas. Dessutom ska följande utrustning CE-märkas om den tillhandahålls separat:  

 • Gnistskyddad utrustning för bensininstallationer
 • Anordningar som hindrar att utombordsmotorer startas med ilagd växel
 • Rattar, styrmekanismer och styrkabelsatser
 • Bränsletankar för fast installation och bränsleslangar
 • Fönster och prefabricerade luckor

Produkter som omfattas eller är undantagna från CE-märkning

Produkter ska CE-märkas om de är:

 • Nya produkter på marknaden
  När nytillverkade produkter släpps ut på marknaden eller tas i bruk, oavsett om de tillverkats inom EU eller i något annat land.
 • Begagnade privatimporterade produkter
  När en begagnad produkt privatimporterats till ett EU-land och tas i bruk.
 • Ändrade produkter
  • När en produkt är ny och sedan ändras på ett sätt som skulle kunna påverka dess säkerhet eller medföra att kraven inte uppfylls.
  • När en produkt eller en produkts användningssätt inte fallit inom regelverkets tillämpningsområde och sedan ändras så att regelverket blir tillämpligt
 • Tillverkaren och importören ansvarar för att produkter uppfyller krav på CE-märkning.
 • Distributörer och de som tillhandahåller produkterna har skyldighet att kontrollera att produkter är korrekt CE-märkta.
 • Den som bygger om eller gör ändringar så att de ”grundläggande kraven” inte längre uppfylls måste se till att CE-märkningen görs om.

Du som ansvarar för produkten ska kontrollera att kraven uppfylls och sedan underteckna en försäkran om överensstämmelse som ska följa med produkten. Till båtar, vattenskotrar och motorer ska dessutom levereras en instruktionsbok och till viss utrustning ska det levereras installationsanvisningar. Som tecken på att produkten uppfyller kraven ska den förses med CE-märket. För inombordsmotorer utan inbyggt avgassystem omfattar CE-märkningen dock inte bulleregenskaperna. Att båten uppfyller bullerkraven ingår i stället i båttillverkarens CE-märkning av båten. 

Tillverka 

Kontrollera CE-märkning

Du som tillverkat, importerat eller distribuerat en produkt som du fått vetskap om är farlig ska anmäla det till Transportstyrelsen. Skyldigheten att anmäla framgår av Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar. Anmäl genom att fylla i och skicka in blanketten nedan:

Anmälan om farlig produkt

Om Transportstyrelsen upptäcker att en produkt inte uppfyller kraven, ska felet åtgärdas av tillverkaren, importören eller den som annars ansvarar för CE-märkningen.

Transportstyrelsen kan:

 • Förelägga den ansvariga att åtgärda bristerna eller att prova och märka produkten.
 • Kräva att produkten återkallas från marknaden eller dras tillbaka från handeln.
 • Ta ut en sanktionsavgift av den ansvariga näringsidkaren.

Se Transportstyrelsens lista över bristfälliga produkter som måste åtgärdas.

De gemensamma kraven i EES (EU och bl a Norge) rörande båtar m.m. initierades av båtindustrin i Europa och infördes genom ett EG-direktiv 1996. Motivet var att få en gemensam säkerhetsnivå och regler som tillåter båtar att säljas utan krångel i alla länderna. 

Transportstyrelsen kontrollerar att kraven för CE-märkning följs genom marknadskontroller. Marknadskontroller utförs av fritidsbåtar, vattenskotrar, båtmotorer och utrustning när de kommer ut på marknaden. Genom kontrollerna rättas felaktigheter och fusk följs upp.

Marknadskontroller genomförs oftast vid båtmässor

Marknadskontrollen på fritidsbåtar sker huvudsakligen som översiktliga stickprovskontroller vid båtmässor. Då kontrolleras bland annat att produkten är försedd med rätt dokumentation och CE-märkning. Marknadskontroll kan också ske med anledning av olycksfall eller efter tips. Transportstyrelsen upprättar varje år en plan för omfattning och inriktning av marknadskontrollen. 

Marknadskontrollråd

Det finns ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Rådet ska bland annat underätta för allmänhetens kontakter med myndigheter. Mer information finns på Marknadskontrollrådets webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!