Sjösäkerhetsrådet

Sjösäkerhetsrådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till fritidsbåtslivet. Rådet leds av Transportstyrelsen.

Sjösäkerhetsrådets yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådet ska också verka för att myndigheter, organisationer och företag med anknytning till fritidsbåtslivet blir delaktiga i att göra fritidsbåtslivet säkrare.

Arbetet i Sjösäkerhetsrådet ska präglas av samverkan och samsyn. En uppfattning som rådets medlemmar gemensamt står bakom ger budskap en stor tyngd och möjlig genomslagskraft vad gäller fritidsbåtsanvändare.

Sjösäkerhetsrådets verksamhet ska baseras på fakta och kunskaper. En förutsättning för detta är att Transportstyrelsen utreder och analyserar olyckor som inträffar samt för statistik över dem. Tillsammans med gemensamma erfarenheter och kunskaper hos medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet samt erfarenheter från andra länder utgör det arbetet en grund för sjösäkerhetsarbetet.

Medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet har identifierat följande områden som viktiga när det gäller att förbättra säkerheten:

  • Säkrare båtar.
  • Utökad användning och utveckling av säkerhetsutrustning.
  • Bättre infrastruktur i form av sjökort, sjömärken, hamnanläggningar etc.
  • Utveckling av möjligheten att nödsignalera med hjälp av modern teknik.
  • Förslag till förbättringar av räddningstjänsten på statligt och kommunalt vatten.
  • Väl avvägda och motiverade säkerhetsregler för båtlivet.
  • En ökad kompetens och säkerhetsmedvetenhet inom båtlivet.

Medlemmar i Sjösäkerhetsrådet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!