Regler om båtbottenfärg

Varje år målas det på ca 700 000 liter båtbottenfärg på
fritidsbåtar i Sverige. De mest använda aktiva substanserna i båtbottenfärg är olika kopparbaserade ämnen. Dessa substanser läcker ut och sprids i våra vatten.

Publikationer

Giftfri båtbotten – så här gör du - läs våra rekommendationer om hur man tar bort gammal båtbottenfärg från sitt båtskrov.

Måla båtbotten – du har väl koll på reglerna?  - läs om vad man får måla på sin båt.

Så här får båtbottenfärg användas - allmänna regler

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som ska tillämpas

  • i alla sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller
  • av alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, det vill säga verksamhetsutövare. Ett exempel: när en båtägare målar sin båtbotten.

Hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) omfattar bland annat kunskapskravet, försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (2–4 §§).

Godkända båtbottenfärger

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Färgerna måste därför granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas. Syftet är att skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än dem som man vill bekämpa.

De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas.

Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen är godkänd av Kemikalieinspektionen, innebär det inte att färgen är miljövänlig.

Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin webbplats.

Förbud mot TBT

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, eller tennorganiska föreningar. Det är ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT är också giftigt för människan, eftersom det påverkar våra hormoner. Det har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på.

TBT-färger får inte förekomma på båtskrov

Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Förbudet gäller alla fartyg, det vill säga även fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. Även om färgen som innehöll TBT målades på innan förbudet kom, finns det krav sedan 2008 på att den måste avlägsnas eller inneslutas med en speciell spärrbeläggning eller täckfärg som förhindrar läckage. I nuläget är det dock oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage.

Förbudet framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, den så kallade AFS-förordningen. Förordningen har sin grund i den internationella konventionen om påväxthindrande system (antifoulingsystem).

Åtgärder mot TBT

Om båtbottenfärg som kan innehålla TBT ska avlägsnas från skrovet, till exempel genom blästring, är det viktigt att det görs fackmannamässigt och med rätt skyddsutrustning för att skydda både hälsan och miljön.

Det kan även finnas möjlighet att söka bidrag för åtgärder som bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten, så kallade LOVA-bidrag. De ska utgöra stöd för lokala vattenvårdsprojekt och har funnits sedan 2010. Mer information finns hos Havs- och vattenmyndigheten.

Transportstyrelsens rekommendationer för avgiftning av båtskrov

Generellt för alla båtar

Undvik att måla din båt med bottenfärg som innehåller biocider, eftersom de har negativa effekter på hälsa och miljö. Håll istället skrovet fritt från beväxning genom giftfria metoder, så som mekanisk rengöring,skrovduk, förvaring på land etc. 

För biocidmålade båtar

Om du har en båt med biocidfärg som du vill få giftfri finns det ett antal olika metoder.

  • Skrapa bort färgen, med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa.
  • Slipa bort färgen, antingen genom torrslipning eller våtslipning med rätt utrustning.
  • Blästra bort färgen, detta bör endast ske yrkesmässigt och ska följa de miljö-, hälso- och säkerhetskrav som finns.

Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder.Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet negativt. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra ett större miljö- och hälsopåverkan är att låta biociderna sitta kvar på skrovet.

Efter borttagning av färgen bör du;

  1. Måla på en grundfärg (primer) som skyddar mot fukt.
  2. Måla till sist på en biocidfri färg av en typ som bildar en hård yta, vilket underlättar den mekaniska rengöringen.

Tillsyn - vem gör vad?

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!