Fartygsregistret

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att ägaren ska registrera sitt fartyg är ett krav som gäller för samtliga skepp samt alla båtar med en största längd av minst 15 meter och båtar som används yrkesmässigt.

Enklare registrering av fartyg

Till följd av lagändringar har det införts nya regler som gör det enklare att
regist­rera fartyg i fartygsregistret. De nya reglerna började gälla den 1 februari 2018.

Läs mer om de nya reglerna

Överföring skepp till båt
Arbetet med att föra över ointecknade registrerade fartyg, vars största längd är mellan 12 och 24 meter, från fartygsregistrets skeppsdel till dess båtdel har nu påbörjats. Transportstyrelsen har enligt lag en skyldighet att föra över ovanstående fartyg till båtdelen. Samtliga ovanstående fartyg måste vara överförda till fartygsregistrets båtdel den 1 februari 2020.

Här kan du läsa mer om vad överföringen innebär.

Medgivande att föra svensk flagg
Den 1 januari 2019 tog Transportstyrelsen över hanteringen från Sjöfartsverket avseende att besluta att vissa fartyg ska ses som svenska och vara berättigade att föra svensk flagg. 

Här kan du läsa mer om medgivande.

Fakturor för registerhållningsavgift 2019 skickas ut

Uppgifterna om vilket fartyg som faktureras och vem som är betalningsskyldig är hämtade från fartygsregistret den 1 januari 2019.

Eftersom Transportstyrelsen enligt lag ska överföra ointecknade skepp som är upp till 24 meter till fartygsregistrets båtdel och istället tilldela detta en båtsignal, medför det att ditt skepp kan ha överförts och blivit en båt i fartygsregistret sedan årsskiftet.

Om ditt fartyg blivit fakturerat som ett skepp, trots att det nu är registrerat som en båt, innebär det att du inte får en ytterligare faktura för själva båten 2019.

För att veta om ett fartyg är en båt eller ett skepp måste du ta reda på skrovets största längd. Om skrovets största längd överstiger 24 meter är fartyget ett skepp, annars är fartyget en båt.
Alla skepp måste vara registrerade i fartygsregistret. Kravet om registrering gäller även för alla båtar med en största längd av minst 15 meter samt båtar som används yrkesmässigt (till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske eller uthyrning till allmänheten).

Registrering av båtar

Fartyg som är upp till 24 meter långa kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel. Samtliga båtar som har en största längd av minst 15 meter ska registreras, oavsett vad de används till. Även mindre båtar som används yrkesmässigt till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, uthyrning till allmänheten eller till fiske ska registreras.

Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel inte registreras, om de inte används till fiske i havet. Även passagerarbåtar kortare än 5 meter som är gjorda för fler än 12 passagerare ska registreras.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av båt (mindre fartyg).

Registrering av skepp

Du som köper ett skepp måste registrera det i fartygsregistret. Du som köpare har ansvaret för registreringen oavsett om du köper det privat, via en mäklare eller båthandlare.
När ditt skepp är registrerat är det svenskt och du har skydd från krav från utomstående. Det försvårar också en illegal handel med fartyg och du kan belåna det på samma sätt som en fastighet (inteckna). Ett svenskt skepp som inte är registrerat får inte användas.
Vid registreringen ska ett antal handlingar skickas in till Transportstyrelsen. Om skeppet tidigare har haft utländsk ägare krävs ytterligare handlingar.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av skepp

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är.

Handläggningstiderna nedan gäller för kompletta ärenden.

Typ av ärendeHandläggningstid
Inskrivningsärenden i fartygsregistret (t ex skepp) Utreds samma dag
Båtärenden Upp till 4 veckor
Mortifikationsärenden Cirka två veckor

Transportstyrelsen har inskrivningsdag fram till kl. 12.00 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Handlingar som kommer efter kl. 12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Kontakt

Kontakta sjöfartsregistret om du har frågor, vi har telefontid klockan 10-12.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!