Forsränning

Sverige har med sin tillgängliga natur ett antal lämpliga forssträckor med utmärkta förutsättningar för att utöva äventyrsaktiviteten forsränning eller rafting. Här finns information för dig som är intresserad av att delta i eller bedriva kommersiell forsränning.

Forsränning utförs med särskilt anpassade gummibåtar, kajaker eller liknande flythjälpmedel i strömmande vatten som graderas från "lätt fors" (klass 1) till "extremt svår fors" (klass 5).

Forsränning räknas som kommersiell om den utförs av en fysisk eller juridisk person som uppfyller definitionen av näringsidkare enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

I Sverige finns idag omkring 15 kommersiella forsränningsföretag som är certifierade av Transportstyrelsen och erbjuder forsränning till allmänheten.

Tillsyn av forsränning

Sedan 1997 är kommersiell forsränning en verksamhet som är reglerad genom föreskrift och det är Transportstyrelsen som föreskriver om krav och som har ett tillsynsansvar över verksamheten.

Inom kommersiell forsränning finns ett antal olika roller*

 • Forsränningsföretag
 • Säkerhetschef
 • Forsrännare
 • Utbildare.

Efter en godkänd besiktning utfärdas ett certifikat för ett forsränningsföretag som begränsas till de forsar som företaget har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av.

Forsrännare, säkerhetschefer och de som utbildar forsrännare ska uppfylla föreskriftens krav och vara licensierade.

Certifikaten och licenserna utfärdas av Transportstyrelsen för en begränsad tidsperiod och behöver därefter förnyas.

Regler om säkerhet

De regler som gäller finns samlade i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning (TSFS 2021:126).

Det ställs bland annat krav* på:

 • utbildningar
 • forsränningens genomförande (rutiner, planering, rapportering med mera)
 • att forsränningsföretagen har en säkerhetsorganisation
 • att alla roller har de certifikat och licenser som förskrivs
 • vilken utrusning som ska finnas, att den är konstruerad och avsedd för ändamålet, underhållen och i bra skick.

Kommersiell sjöfart som bedrivs i sjöar, sel, åar, strömmande vatten utan forsinslag och utan risk för att hamna i en fors av klass 1 eller högre omfattas inte av reglerna i föreskriften om forsränning. Vid tveksamheter om bedömning av om ett sådant vattendrag innehåller forsinslag av klass 1 eller högre kan ett tips vara att samråda med ett lokalt forsränningsföretag eller kontakta Transportstyrelsen. Notera dock att en sådan verksamhet istället omfattas av produktsäkerhetslagen (2004:451) vars syfte är att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person.

Verksamheten kan även omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26) om båtens skrovlängd är 5 meter eller längre eller om båten transporterar mer än 12 passagerare samtidigt.

Forsränningsföretag bör även samråda med berörda parter för de forsar verksamheten avser att nyttja. Berörda parter kan till exempel vara:

 • Markägare
 • Kraftföretag
 • Kommuner
 • Länsstyrelser
 • Andra organiserade rekreationsutövare
 • Lokala räddningstjänsten.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

För tillsyn och tilldelande av certifikat för ett forsränningsföretag tar Transportstyrelsen ut en grundavgift samt en timbaserad avgift.

För utfärdande av licenser tar transportstyrelsen ut en fast avgift.

Avgifterna regleras i Transportstyrelsen föreskrift om avgifter (TSFS 2016:105).

Kontakt

För att beställa besiktning, förnya licenser eller ställa frågor, mejla till forsranning@transportstyrelsen.se

*Gäller nödvändigtvis inte för forsränningsföretag som bedriver forsränning där endast två eller färre passagerare medföljer per uppblåsbar forsränningsfarkost, båt, kanot eller annat liknande flythjälpmedel. Se föreskrift TSFS 2021:126.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!