Egenkontroll och tillsyn av fartyg som är 5-15 meter

Det funktionsbaserade regelverket bygger i huvudsak på egenkontroll, det vill säga att du som fartygsägare själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget är sjövärdigt. En avrapportering av egenkontrollen ska göras i e-tjänsten EKAN (EgenKontroll Av Nationell sjöfart) senast den 31 maj varje år. Genom avrapportering intygar du att du gjort det som är nödvändigt för att fartyget och verksamheten ska vara tillräckligt säker.

De nya reglerna innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett större ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt.

De ingående komponenterna för att se till att fartyg och verksamhet har en tillräcklig säkerhetsnivå är följande:

 • dokumentation för fartyget och verksamhetens säkerhetsarbete
 • underhåll
 • fortlöpande kontroller (egenkontroll)
 • dokumentation av underhåll och egenkontroller som genomförts
 • avrapportering till Transportstyrelsen
 • tillsyn av Transportstyrelsen.

Arbetsgång för egenkontroll och underhåll

Arbetsgången under ett år kan exempelvis se ut så här:

Arbetsgång för egenkontroll och underhåll

Underhåll kan till exempel vara oljebyte i maskin eller bottenmålning. Kontroll kan vara funktionsprov av bottenventiler eller kontroll av utgångsdatum för första förband. Efter varje åtgärd ska du dokumentera vad som gjorts och när det gjordes.

Rutiner för löpande underhåll och kontroller

Om ett fartyg ska bibehålla sin säkerhetsnivå, behöver det underhållas, servas och kontrolleras. För att kunna hålla ordning på underhåll och kontroll är det lämpligt att ha en plan där man ser vad som behöver göras och där man dokumenterar vad som gjorts, av vem och när. Formen för din plan bestämmer du själv. Det kan vara allt från ett handskrivet block till ett fartygsanpassat datoriserat system. Huvudsaken är att du håller ordning på – och dokumenterar – ditt underhåll och dina kontroller.

Kontrollpunkter

Vilka punkter som behöver ingå i underhålls- och egenkontrollplanen varierar från fall till fall men tänkbara områden är till exempel:

 • torrsättningsperioder med tillhörande åtgärder
 • skrov, överbyggnader och inredning
 • däcksutrustning, förtöjning och ankring
 • säkerhetsutrustning, livflottar, ManÖverBord-anordningar, flytvästar, räddningsdräkter och överlevnadsdräkter
 • brandsläckningssystem
 • kommunikationssystem
 • maskineri, elsystem och nödkraft.

Egenkontroll och underhåll

För att egenkontrollen ska fungera bra är det viktigt att se till att den som utför kontroll, underhåll och service har rätt kompetens. Man bör också arbeta systematiskt med ett lämpligt intervall för kontroll, underhåll och service. Det är också viktigt att dokumentera kontroll, underhåll och service samt spara dokumentationen så att du vet vad som gjorts samt kan visa upp dokumentationen vid kontroll.

Om du själv bedömer att du inte har tillräcklig kompetens för att ta fram dokumentation eller genomföra underhåll, egenkontroll och självdeklaration, kan du naturligtvis ta hjälp från någon med lämplig kunskap. Men det är alltid du som är fartygsägare som är ansvarig.

Utförande och periodicitet för kontroll, underhåll och service bör följa tillverkarens rekommendationer eller, om sådan saknas, vedertagen fackmässig branschpraxis.

Systematiskt sjösäkerhetsarbete

Genom det systematiska sjösäkerhetsarbetet ska du som fartygsägare säkerställa att:

 • befälhavaren har tillgång till information som gör att hen kan ta sitt ansvar
 • det finns rutiner för säker fartygsdrift och för hantering av tillbud och olyckor
 • en säker arbetsmiljö upprätthålls
 • risker identifierats och lämpliga skyddsåtgärder genomförts
 • besättningen kan hantera fartyg och utrustning
 • regelbundna övningar genomförs
 • det finns beredskap för att klara nödsituationer.

Det systematiskt sjösäkerhetsarbetet behöver dokumenteras på ett överskådligt och lättanvänt sätt. Detta arbete ska också bidra till att man har beredskap och är tränad för tänkbara nödsituationer.

I en ny verksamhet ska det systematiska sjösäkerhetsarbetet finnas på plats innan verksamheten startas. Det är även lämpligt att arbeta med det systematiska sjösäkerhetsarbetet innan fartyg och utrustning köps in för att arbetsplatsen ska bli så säker som möjligt.

Mer information om det systematiskt sjösäkerhetsarbetet finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om nationell sjöfart tillsammans med de kompletterande upplysningarna samt i broschyren "Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter"

Regler för nationell sjöfart

Broschyr: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter – dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet.

E-tjänsten EKAN och avrapportering av egenkontroll

Vissa uppgifter ska rapporteras in i Transportstyrelsens e-tjänst, EKAN. Samma e-tjänst används även för den avrapportering av egenkontroll som man ska göra varje år (mellan 1 januari och 31 maj). Genom avrapportering intygar du att du gjort det som är nödvändigt för att fartyget och verksamheten ska ha en tillräcklig säkerhetsnivå. När du avrapporterat egenkontroll skriver du själv ut ett egenkontrollintyg som ska finnas ombord. Inloggning till e-tjänsten sker via e-legitimation för privatägda båtar och med lösenord för företagsägda båtar.

Egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN)  

Stödmaterial

I broschyren "Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter – dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet" hittar du information om hur reglerna för nationell sjöfart fungerar och vad du ska göra för att uppfylla reglerna.

I blanketten "Dokumentation - nationell sjöfart" redovisar du fartygets uppgifter och beskriver vilken verksamhet som bedrivs med fartyget. I huvudsak är det fartygets huvuddimensioner, vad du använder fartyget till, var fartyget används och när fartyget används som du ska redovisa. Hur du fyller i blanketten framgår i broschyren.

Dokumentationen behåller du själv och förvarar det som behövs för driften ombord. Du ska inte skicka in något till Transportstyrelsen, om vi inte uttryckligen begär det.

Dokumentation - nationell sjöfart

Broschyr: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter – dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet

Riskbaserad tillsyn

Transportstyrelsen utövar riskbaserad tillsyn. Det gör vi för att vara säkra på att reglerna följs och att de lösningar som du valt fungerar. Riskbaserad tillsyn utgår från riskerna i din verksamhet. Fartyg med passagerare och trafik på öppet hav får oftare tillsyn än fartyg utan passagerare med trafik i skärgården. Vid tillsyn av det systematiska säkerhetsarbetet och egenkontrollen ska du kunna visa hur du arbetar för att skapa en hög säkerhet. Vi genomför även stickprovskontroller på ditt fartyg och dess utrustning för att se att du gör tillräckligt för att fartyget ska vara sjövärdigt.

Riskbaserad tillsyn

Vanligtvis kontaktas du av Transportstyrelsen i god tid innan en tillsyn ska genomföras av din verksamhet. I samband med det får du även mer information om vad som förväntas av dig under tillsynen. Transportstyrelsen kan även genomföra oanmäld tillsyn.

Ett fartyg som inte följer regelverket får inte användas i yrkesmässig trafik

Ett fartyg som inte genomgår de obligatoriska kontrollerna får inte användas i yrkesmässig trafik. Detsamma gäller om egenkontrollen inte rapporteras i tid till Transportstyrelsen. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse enligt sjölagen eller fartygssäkerhetslagen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!