Erkända organisationer

Transportsstyrelsen har överlåtit en stor del av sin flaggstatstillsyn till erkända organisationer (klassificeringssällskap). Vilka certifikat och dokument med tillhörande besiktningar som Transportstyrelsen har överlåtit framgår av bilaga 1 (version 2.0) till delegationsavtalet. De fartyg som innehar dessa certifikat/dokument kan således anlita en erkänd organisation för tillsynen istället för Transportstyrelsen.

Avtal

Följande fem erkända organisationer har Transportstyrelsen överlåtit tillsynsuppgifter till och ingått avtal med:

Avtalen är identiska för samtliga erkända organisationer och den senaste ändringen gäller från den 15 maj 2017; bilaga 1 har ersatts av en ny version (ballastvattencertifikatet har delegerats):

Anlitande av en erkänd organisation

Om du vill anlita en erkänd organisation för tillsynen av ditt fartyg ska du meddela detta till Transportstyrelsen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anlitande av erkända organisationer” tillsammans med en försäkran från den organisation som du anlitar. En sådan försäkran kan göras via blanketten "Försäkran om utförande av föreskriven tillsyn av fartyg".

När blanketten (Anlitande av erkända organisationer) tillsammans med en försäkran från den erkända organisationen har inkommit till Transportstyrelsen bekräftar Tranportstyrelsen från vilket datum som den erkända organisationen utför tillsynen av ert fartyg.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!