Registreringsplikt

Ett skepp är ett fartyg vars skrov har en största längd överstigande 24 meter. Alla svenska skepp ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel. Även båtar vars skrov har en största längd av minst 15 meter ska registreras samt andra båtar som används yrkesmässigt.

Alla skepp ska registreras oavsett vad fartyget används till, alltså även de fritidsfartyg som har de mått som krävs för att definieras som skepp.

Alla båtar vars skrov har en största längd av 15 meter ska också registreras, samt de fartyg som används yrkesmässigt där skrovets största längd är minst fem meter.

Regler avseende registrering av skepp och båtar finns i Sjölagen (SFS 1994:1009), lag (SFS 1979:377) om registrering av båtar samt i fartygsregisterförordningen (SFS 1975:927).

Läs mer om registrering i fartygsregistret.

Mätningsplikt

Alla svenska fartyg vars skrov har en största längd av minst 12 meter samt en största bredd av minst 4 meter ska skeppsmätas, om fartyget inte används uteslutande till fritidsändamål och dess skrov inte överstiger 24 meter.

De föreskrifter som gäller för skeppsmätning återfinns främst i förordningen (SFS 1994:1162) om skeppsmätning.

Skeppsmätning utförs av Transportstyrelsen. Läs mer om skeppsmätning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!