Brandskydd

För att minimera brand ombord på fartyg ställs höga krav på inredningen, släckmedel och släckutrustning. Brandskydd ombord på fartyg regleras av internationella regelverk, som satts i kraft i Sverige genom Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten för människoliv till sjöss.

Att bekämpa en brand ombord på ett fartyg har inte samma förutsättningar som att bekämpa en brand i land.

Oavsett om det brinner ombord eller i land är den första åtgärden att rädda liv, men ombord är det svårare att öppna upp och släppa ut rök, blåsa in frisk luft och rekvirera mer folk samt material.

Besättningen ombord måste vara välutbildad i brandkunskap, fartygen måste vara konstruerade efter ett visst brandskydd och det det måste finnas tillräckligt med släckutrustning ombord.

När det gäller brandskydd är det viktigt att ha kunskap om:

Syftet med brandskyddet ombord på fartyg är att:

 • Förhindra uppkomsten av brand och explosion.
 • Reducera risker för människoliv, fartyg, last och miljö.
 • Begränsa, kontrollera och undertrycka brand  i det utrymme den uppstår.
 • Se till att det finns tillräckliga och tillgängliga utrymningsvägar.

Brandskydd uppnås genom att:

 • Indela fartyget i vertikala och horisontella zoner genom termiska och strukturella avgränsningar.
 • Separera bostadsutrymmen strukturellt och termiskt från övriga utrymmen i fartyget.
 • Begränsa användningen av brännbart material.
 • Upptäcka brand där den uppstått och begränsa och släcka den.
 • Skydda utrymningsvägar och tillträdesvägar för brandbekämpning.
 • Ha omedelbar tillgång till brandsläckningsutrustning.
 • Minimera risken för antändning av brännbara gaser från lasten.

Regler om fartygskonstruktion

Passagerarfartyg och lastfartyg i internationell trafik med en bruttodräktighet om 500 eller mer

Det internationella regelverket som beskriver hur ett fartyg ska byggas och utrustas kallas SOLAS (Safety Of Life At Sea), detta regelverk är dock mycket omfattande.

Kraven är satta i kraft genom Sjölagen, fartygssäkerhetslagen och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:98) och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

Passagerarfartyg i nationell trafik

De gemensamma reglerna inom EU som beskriver hur ett fartyg ska byggas och utrustas har satts i kraft i Sverige genom Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) Säkerheten på fartyg i inrikes trafik.

Fiskefartyg över 24 meter

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 1999:27) om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer.

Övriga fartyg i nationell trafik

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!