Regler

Här finns nationella och internationella regler och allmänna råd angående asbest på fartyg samlade.

Nationell lagstiftning

Regler runt hantering av asbest hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:1) om asbest.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2 kap 17-24 §§ TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg, finns ytterligare regler för dem som arbetar på fartyg innehållande asbest.

Regler om medicinska kontroller för dem som arbetar med asbest hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:6) om medicinska kontroller. Den 1 november 2019 Den 1 november 2019 upphör nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) att gälla och de ersätts då av de nya och omarbetade föreskrifterna (AFS 2019:3).

Internationella riktlinjer

För svenska fartyg i internationell finns riktlinjer och information som tagits fram inom International Maritime Organisation (IMO).

MSC/Circ.1045 Guidelines for maintenance and monitoring of on-board materials containing asbestos

MSC.1/Circ.1374 Information on prohibiting the use of asbestos on board ships

MSC.1/Circ.1379 Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/3-5

MSC.1/Cirk. 1426 Unified interpretation of SOLAS regulation II-1/3-5

När infördes asbestförbuden?

Det första förbudet mot installation av asbest på svenska fartyg trädde i kraft 1976 (SJÖFS 1976:A3). Det fanns dock möjlighet för Sjöfartsverket att medge undantag från förbudet.

Totalförbud mot nyinstallation av asbest ombord på svenska fartyg infördes 1988 (SJÖFS 1988:2).

Först 2002 förbjöds asbest internationellt, det medgavs dock undantag för vissa system med höga tryck och höga temperaturer. Den 1 januari 2011 infördes ett totalförbud mot nyinstallation av asbest ombord (SOLAS, regel II-1/3-5).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!