Tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning

Kapitlet innehåller regler om utformning och utrustning för förbättrad tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning.

Generella krav (1 §)

Fartyg som används till att transportera passagerare och som inte omfattas av krav som gäller kollektivtrafik ska, så långt det är rimligt och i så stor utsträckning som möjligt, vara utformade och utrustade på ett sådant sätt att tillfredsställande tillgänglighet för passagerare med funktionsnedsättning säkerställs.

Kompletterande upplysningar

I diskrimineringslagen (2008:567) anges krav på åtgärder för tillgänglighet. Dessa krav avser stöd eller personlig service, information och kommunikation samt vissa åtgärder i fråga om den fysiska miljön.

Regler om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar finns i EU-förordning nr 1177/2010.

För passagerarfartyg och höghastighetsfartyg som bedriver allmänna transporter gäller dessutom

  • Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1992:10) med föreskrifter om handikappanpassning av passagerarfartyg, eller
  • Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2004:25) om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder.

Vilken av ovanstående föreskrifter som är aktuell beror på kölsträckningsdatum och antalet passagerare i enlighet med tabellen som du hittar i fliken nedan.

Kölsträckningsdatum< 100 passagerare≥ 100 passagerare
1960 – 1983 Inga krav SJÖFS 1992:10 bilaga 1
1984 – 30 sept. 2004 Inga krav SJÖFS 1992:10 bilaga 2
1 okt. 2004 eller senare SJÖFS 2004:25 bilaga 1 SJÖFS 2004:25 bilaga 1 och 2

I Sjöfartsverkets handbok "Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder" finns rekommendationer samt bilder som illustrerar bra och mindre bra lösningar vad gäller anpassningen av fartyg.