Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att överväga lämpliga åtgärder som kan bidra till att motverka illegal verksamhet i samband med trafikutbildning samt fusk vid prov för förarbehörigheter eller yrkesbehörigheter på väg. I uppdraget ligger att ta fram författningsförslag samt underlag med konsekvensbeskrivning av förslagen.

Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Transportstyrelsen föreslår ett samlat paket med åtgärder i syfte att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet. Troligen har varje åtgärd var för sig inte tillräcklig effekt för att åstadkomma en avsevärd förändring. Transportstyrelsen bedömer dock att det är mer sannolikt att föreslagna åtgärder sammantaget resulterar i att personer som avser att fuska vid förarprov, lämna oriktiga uppgifter, anlita illegala utbildare eller bedriva illegal utbildningsverksamhet avstår från detta då de möjliga fördelarna inte uppväger riskerna.

Utgiven 2020-09-30