Frågor om svar om implementeringen av (EU) 2017/373

Här publicerar vi svar på frågor som kommer in till oss om implementeringen av förordningen (EU) 2017/373.

Gemensamma krav

 Om en organisation vill uppfylla krav på ett annat sätt än vad som anges i AMC (acceptable mean of compliance), ska ett ALTMOC (alternative mean of compliance) skapas.

Transportstyrelsen ska besluta om alla ALTMOC innan driftstagande. [ATM/ANS.OR.A.020]

Detta godkännande kan senare upphävas av EASA om de anser ALTMOC avviker från syftet med kravet.

Om en organisation vill använda en annan organisations eller annan stats befintliga ALTMOC, måste även här en begäran om att få använda ALTMOC skickas in till Transportstyrelsen för beslut.

Kravuppfyllnad mot EU 2017/373 ska uppvisas för Transportstyrelsen gällande IR och AMC. Vilket språk (engelska/svenska) organistion väljer att använda är upp till varje enskild organisation.

Gällande ansökan om begränsat certifikat för 373 så står det "En sökande som ansöker om ett begränsat certifikat ska lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten i en form och på ett sätt som fastställs av den behöriga myndigheten".

Transportstyrelsen har en blankett gällande certifiering för leverantörer av flygtrafiktjänster som kommer att uppdateras enligt EU 2017/373. Det kommer även finnas mer information på Transportstyrelsens hemsida om hur man går tillväga. För begränsat certifikat gäller även att ansökande organisation ska ange vilka krav man vill ha undantag ifrån.

Enligt ATM/ANS.OR.A.010 kan leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS)ansöka om begränsat certifikat vid tillhandahållande av tjänster med avseende på en eller flera av följande kategorier: Bruksflyg,  Allmänflyg, Kommersiell flygtransport med luftfartyg med en maximal startmassa som är mindre än 10 ton eller med färre än 20 passagerarsäten och/eller Kommersiell flygtransport med färre än 10 000 rörelser per år, oavsett maximal startmassa och antal passagerarsäten.

Dessutom får även leverantörer av flygtrafiktjänster andra än flygtrafikledningstjänst ansöka om ett begränsat certifikat,  med en årsomsättning brutto på högst 1 000 000 euro i fråga om de tjänster som de tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla.

Begränsat certifikat kan även sökas av leverantörer av flyginformationstjänst för flygplatser (AFIS) som regelmässigt utnyttjar endast en arbetsposition vid någon flygplats.

 

 

 

 

 

Transportstyrelsen anser alla krav gäller vid ansökan av certifikat vilket beskrivs i kommande nationell föreskrift. Vid ansökan om begränsat certifikat har organisationer möjlighet att begära undantag från de krav som inte är obligatoriska enligt [ATM/ANS.OR.A.010 c]. 

I Sverige har vi beslutat att inte att använda oss av försäkran av tjänsten (declaration).

Alla leverantörer av flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) har i dag ett certifikat för utövande av tjänst, och Transportstyrelsen har beslutat att fortsätta att certifiera alla ANS leverantörer då kommersiell flygtrafik berörs.

Den 1/6 är datumet då processen för de certifierade organisationernas förfaranden för ändringshantering (change management) ska vara Transportstyrelsen
tillhanda. Denna process ska hantera förändringar i funktionella system samt ändringar i ledningssystem enligt [ATM/ANS.OR.B.010]. Processen behöver skickas in senast den 1/6 2019 för att ett godkännande ska kunna vara på plats den 2 januari
2020.

I ändringsprocessen finns de processer, procedurer, rutiner som hanterar
funktionella systemförändringar samt ändringar i ledningssystem.
[ATM/ANS.OR.A.040, ATM/ANS.OR.B.010]   

De ändringar i ledningssystem som är aktuella är de processer, procedurer och
rutiner som genererar väsentliga dokument och kvittenser 
från ledningssystem eller säkerhetsledningssystem enligt krav i ATM/ANS.OR.B.030 och ATS.OR.200 (AMC2 ATS.OR.200(1)(v)).

Vilka specifika processer, procedurer och rutiner detta är, kan variera
från organisation till organisation.

 

ATS

CNS

 Det finns inte längre krav på ett specifikt Safety Management System (SMS) för
leverantör av CNS, däremot finns fortfarande krav på ledningssystem (management system).
[ATM/ANS.OR.B.005] 

 

 

 

 

MET

 "Aerodrome warnings should be issued in accordance with the template below or in another format where required by operators or aerodrome meteorological offices."

Transportstyrelsen tolkar AMC1.MET.TR.235 ovan tillsammans med MET.OR.100(a)

En leverantör av flygvädertjänst ska förse operatörer, flygbesättningsmedlemmar, flygtrafikledningsenheter, räddningsenheter, flygplatsoperatörer, organ för utredning av olyckor och tillbud och andra tjänsteleverantörer och luftfartsenheter med den flygväderinformation som är nödvändig för utförandet av deras respektive funktioner, enligt vad som bestäms av den behöriga myndigheten.

Sammantaget gör Transportstyrelsen tolkningen att, när den behöriga myndigheten så har bestämt, ska varningar utfärdas när det krävs/önskas av operatören eller flygplatsens flygväderkontor. Varningarna ska följa formatet som anges i AMC eller annat format.

AIS

ASM

ATFM

FPD/ASD