Bestämmelser inom civil luftfart och inrättande av Europiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet. Ändrad av kommissionens förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009, kommissionens förordning (EU) nr 690/2009 av den 30 juli 2009 och kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari.

Förordning (EG) nr 216/2008, "grundförordningen", huvudsyfte är att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa.

Förordningen innehåller:

  • Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet, grundläggande krav (ER) som måste kompletteras med mer detaljerade tillämpningsföreskrifter (IR) samt rådgivande material.
  • Inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EASA).
  • Kommittéförfarande

 Förordning (EG) nr 690/2009 ändrar i artikel 6. Ändringen uppdaterar de ICAO-bestämmelser som ska tillämpas

Förordning (EG) nr 1108/2009 ändrar i artikel 1, 3, 4, 7-11, 13, 18, 19, 22, 33,44, 50, 52, 55 och 65 samt bilaga V. Ändringen utvidgar EASAs uppdrag för att få till stånd ett enda övergripande system som omfattar säkerhet och driftskompatibilitet för flygplatser, liksom flygtrafiktjänster och flygledningstjänst.

Förordning (EU) nr 6/2013 ändrar i artikel 6 grundläggande krav på miljöskydd, ändringen uppdaterar de ICAO-bestämmelser som ska tillämpas och samt övergångsbestämmelse från krav på utsläppsrelaterade produktionsstopp.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!