Föreskrifter och förordningar

Här hittar du internationella föreskrifter, förordningar och direktiv som påverkar flygtrafiktjänst samt förordningar som rör inrättande av det gemensamma företaget SESAR.

Transportstyrelsen kommer inte längre att tillämpa 3 kap. 21§ TSFS 2016:34 och 4 kap. 1§ TSFS 2016:18

Vid EASAs inspektion av Transporstyrelsen i mars 2017 framkom att 3 kap. 21§ i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst (ATS) samt 4 kap. 1§ i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) går utöver de krav som EU-förordningar ställer.

TSFS 2016:34 3 kap. 21§ om anmälan gällande störningar i funktionella system för ATS-tjänst som kan leda till olycka/allvarligt tillbud/tillbud, går utöver de krav som anges i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart.

Detta innebär att det krav som anges i TSFS 2016:34 3 kap. 21§ inte längre kommer att tillämpas.

Organisationens ansvar avseende rapportering samt analys av händelser gäller dock fortfarande och anges i

  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster Bilaga II,
  • förordning (EU) nr 376/2014, och
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1018 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt förordning (EU) nr 376/2014 Bilaga III.

TSFS 2016:18 4 kap. 1§ om att CNS-anläggningar utanför ett flygplatsområde ska vara skyddade mot tillträde från obehöriga, går utöver de krav som anges i förordning (EU) nr 1035/2011.

Detta innebär att de krav som anges i TSFS 2016:18 4 kap. 1§ inte längre kommer att tillämpas.

Organisationens ansvar avseende skydd av CNS-anläggningar gäller dock fortfarande och anges i förordning (EU) nr 1035/2011 Bilaga I.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!