Omkomna och allvarligt skadade

Omkomna och allvarligt skadade definieras av kommissionens förordning 996/2010, om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart. Omkomna, eller skada med dödlig utgång innebär en skada som en person ådragit sig vid en olycka och som har till följd att personen i fråga avlider inom 30 dagar efter olyckan.

Ovanstående förordning definierar även allvarlig skada som en skada som en person ådragit sig vid en olycka och som:

  • Kräver sjukhusvistelse i mer än 48 timmar, med början inom sju dagar efter den dag som skadan uppkom.
  • Resulterar i en fraktur (undantaget okomplicerade brott på fingrar, tår eller näsa).
  • Medför sår som förorsakar allvarlig blödning eller nerv-, muskel- eller senskada.
  • Medför skada på ett inre organ.
  • Medför brännskador av andra eller tredje graden, eller brännskador som omfattar mer än 5 % av kroppsytan.
  • Medför bestyrkt utsättande för smittoämnen eller skadlig strålning.

Figuren nedan visar antal omkomna samt antal omkomna per 100 000 flygrörelser       2010-2016. Under den redovisade perioden har fyra personer omkommit inom den kommersiella luftfarten. Två inom bruks- och två inom fraktflyg. Övriga har omkommit inom privatflyget eller den sportbetonade luftfarten.

 Omkomna 2010-2016

Figuren nedan visar antal allvarligt skadade samt antal allvarligt skadade per 100 000 flygrörelser 2010-2016. Under den redovisade perioden har samtliga allvarliga skador uppkommit inom privatflyget eller den sportbetonade luftfarten.

Allvarligt skadade 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!