Olyckor

I Sverige har Statens haverikommission (SHK) uppdraget att utreda alla olyckor och allvarliga tillbud inom luftfarten. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och Chicagokonventionens bilaga 13 (ICAO Annex 13) definierar haveri eller olycka, som är benämningen i EU-förordningen.  

För att en händelse ska klassas som olycka krävs att luftfartyget har använts i avsikt att flyga och att

  • någon person skadas med dödlig utgång eller skadas allvarligt genom händelsen,
  • luftfartyget utsätts för skada eller strukturella fel eller,
  • luftfartyget saknas eller inte kan lokaliseras.

Definitionen i sin helhet finns i EU-förordning 996/2010

Figuren nedan visar antal olyckor samt antal olyckor per 100 000 flygrörelser med svenskregistrerade luftfartyg 2010–2016. Majoriteten av olyckorna sker inom privatflyg eller sportbetonad luftfart. 

Olyckor 2010-2016

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!