Antal händelserapporter

I europeiskt och nationellt regelverk inom luftfarten finns krav på individer och organisationer att rapportera in händelser till luftfartsmyndigheten, och i förekommande fall även till Statens Haverikommission.

Nationellt regleras krav på händelserapportering i luftfartslagen (2010:500), och mer detaljerat i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:68) om rapportering av händelser inom civil luftfart. Sedan den 15 november 2015 tillämpas EU-förordning (EU nr. 376/2014) om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. Förordningen ställer krav på såväl rapportörer och organisationer som på myndigheter och EU:s flygsäkerhetsbyrå EASA. Syftet är bland annat att öka kvaliteten på rapporterna och på analys och uppföljning av informationen.

En god rapporteringskultur är avgörande för ett framgångsrikt flygsäkerhetsarbete, både hos tillståndsinnehavare och hos myndigheten. Syftet med detta nyckeltal är att nå en rapportering som motsvarar de i regelverken ställda kraven, dvs. att uppnå en balanserad rapportering inom samtliga verksamhetsområden, vilket innebär att både eventuell överrapportering och underrapportering (mörkertal) följs upp.

Figuren nedan visar antal rapporterade händelser samt antal rapporterade händelser per 100 000 flygrörelser 2010-2016. 

 Rapporterade händelser 2010-2016

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!