CAEP/11 4-15 februari 2019, Montreal

2019-03-01

Svenska deltagare:
CAEP-medlem och Head of delegation Marie Hankanen, Transportstyrelsen
Rådgivare: Emma Jeppsson och Therese Sjöberg, Transportstyrelsen, samt Carola Lindberg, Energimyndigheten och Henrik Ekstrand, Chalmers/Novair.

Övriga deltagare:
24 CAEP-medlemmar, 14 observatörer och deras rådgivare, ca 250 personer. Mötet leddes av CAEP-medlemmen från Singapore med stöd av ICAO Sekretariatet.

Sammanfattning

Detta möte avslutade CAEP/11-cykeln, och resulterade i rekommendationer till ICAO´s råd avseende revideringar och kompletteringar samt nya eller uppdaterade standarder (SARP:s) i ICAO Annex 16. Under CAEP-mötet presenterades dessutom arbetsgruppernas resultat från den gångna arbetscykeln och ett arbetsprogram för nästa CAEP-cykel (CAEP/12) beslutades.  

En rekommendation av en ny standard för icke-flyktiga partiklar (nvPM) från större flygmotorer, inkluderande både massa och antal, beslutades. Denna kommer att gälla från och med år 2023 för nya flygplansmotorer, och ge incitament för teknikförbättringar. Den gamla ”smoke number” standarden kommer att sluta att gälla samma år.

En plan för fortsatt arbete med kommande civila överljudsplans miljöpåverkan togs fram. Mer data gällande dessa flygplans emissioner och bulleralstring ska tas fram inklusive deras procedurer vid start och landning. Även arbete med certifiering av ljudbang kommer att utföras under kommande CAEP/12 cykel, samt övervakning av forskning på emissionspåverkan vid flygning på sträcka.

En rekommendation antogs rörande vilka alternativa bränslen som ska kunna tillgodoräknas inom CORSIA med hänsyn till både hållbarhet och livscykelpåverkan (inkluderande indirekt klimatpåverkan från förändrad markanvändning). En ny arbetsgrupp (Fuels Task Group) bildades för att utveckla dessa krav.  CAEP enades även om en process rörande godkännande av hållbarhetscertifieringsorgan som ska presenteras för ICAO:s råd för antagande.

Vid mötet kunde en rekommendation av procedurregler för expertgruppen TAB (Technical Advisory Body) beslutas. TAB ska analysera om utsläppsprogram och dess krediter kan godkännas för användning i CORSIA genom att jämföra programmens egna krav med de uppställda kvalitetskriterier som CAEP tagit fram.

Uppdateringar av regelverket för CORSIA för CORSIA, inklusive ETM (Environmental Technical Manual) och Implementation Elements godkändes av CAEP. En ny arbetsgrupp (WG 4) bildades som ska hantera CORSIA-frågor, inkluderande bland annat hanteringen av kvalitetskriterierna för utsläppsprogram och dess krediter, rapporteringsverktyg och beräkningsmodeller.

Uppdaterade trendanalyser godkändes av CAEP. Dessa visar på ökande utsläpp av buller, koldioxid, kväveoxider och partiklar om inte åtgärder vidtas.

Nya vägledningar gällande flygplatser och flygrörelser godkändes och särskild uppskattning visades för arbetet med klimatanpassning av flygsektorn.

Ett arbetsprogram för CAEP/12 fastställdes. Detta innehåller, förutom arbete med överljudsplan, CORSIA och alternativa bränslen, övervakning av ny teknik och dess miljöpåverkan, både buller och emissioner från konventionella trafikflygplan såväl som drönare, helikoptrar och elflygplan. Även flygeffektivitet (vertikalt) ska utvärderas.

Till toppen