Internationella samarbetsorgan och arbetsgrupper

Här finner du information om de arbetsgrupper som Transportstyrelsen deltar i inom miljöområdet.

Klicka på namnet för organet eller arbetsgruppen för att läsa mer.

Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en metod för att hantera biobränslen inom det system för ett globalt marknadsbaserat styrmedel för flyget (GMBM) som håller på att tas fram inom ICAO.

Några områden som fokuseras på under CAEP 11:

 • Hållbarhetskriterier
 • Livscykelanalyser
 • Policies för att marknadsföra alternativa bränslen

Max Ohlsson är Transportstyrelsens expert i AFTF.

European Civil Aviation Conference (ECAC) grundades 1955 av de europeiska länderna på initiativ av Europarådet och med ett aktivt stöd från ICAO. Europeiska stater som är medlemmar i ICAO kan ansöka om medlemskap i ECAC och idag finns 44 medlemsstater. Sverige är medlem i ECAC och representeras huvudsakligen av Transportstyrelsen.

Kontaktperson på Transportstyrelsen: Marie Hankanen.

Inom EU bedrivs arbetet med att minska utsläpp och buller från luftfarten på flera fronter. Transportstyrelsens arbete för att minska flygets klimatpåverkan sker främst inom Kommissionens arbetsgrupper. Framför allt klimatfrågorna men även bullerfrågor och andra viktiga miljöfrågor för flyget diskuteras, bereds och beslutas av bland annat EU:s Miljöråd och Transportråd, samt diverse undergrupper. EU-parlamentet har även en framträdande roll i detta arbete.

EAEG (European Aviation Environmental Group) är ett samarbete mellan de europeiska CAEP-medlemmarna, EU-kommissionen, EASA och ECAC där europeiska ståndpunkter koordineras och underlag tas fram inför arbeten i olika CAEP-arbetsgrupper. Möten hålls också med europeiska branschföreträdare och miljörörelsen.

I januari 2014, efter ett beslut av ICAO:s råd, bildades en arbetsgrupp under ICAO:s miljökommitté CAEP kallad Global Market Based Measures Technical Task Force (GMTF). GMTF har i uppgift att ta fram "tekniska" underlag och ge rekommendationer kring hur ett framtida globalt MBM för att hantera det internationella flygets klimatpåverkan skulle kunna utformas. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram rekommendationer kring hur kraven på MRV (Monitoring, Reporting, Verification) kan utformas.

Gruppen arbetar även med att ta fram rekommendationer om vilka kvalitetskriterier som ska gälla för de utsläppskrediter som ska få handlas med inom det globala MBM-systemet. Andra viktiga frågor gruppen arbetar med är registrering av flygbolagens inköp av utsläppskrediter, hur och av vem systemet ska administreras samt på vilken legal grund systemet ska kunna implementeras och hur dess efterlevnad ska kunna garanteras.

Denna arbetsgrupp behöver fortsätta ovanstående arbete under CAEP/11.

Therese Sjöberg är Transportstyrelsens expert i GMTF.

International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ som formellt bildades 1947. ICAO har enligt Chicagokonventionen till uppgift att utveckla principer och tekniker samt gynna planläggning och utveckling av internationell luftfart. ICAO har 191 medlemsstater.

ICAO har en miljökommitté, Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) vars främsta uppgift är att bistå ICAO:s råd med att ta fram nya policies och anta nya standarder vad gäller utsläpp och buller från luftfarten. Av ICAO:s 191 medlemsstater är idag 24 medlemmar i CAEP, Sverige är det enda nordiska land som har en medlem i CAEP. Norge har observatörsstatus tillsammans med ett fåtal andra länder, EU och ett flertal branschorganisationer.

CAEP håller formellt möte var tredje år. Däremellan möts medlemmarna minst en gång per år i en styrgrupp. CAEP sorterar direkt under ICAO:s råd och resultatet från mötet underställs rådet för godkännande. Arbetet i CAEP bedrivs huvudsakligen i arbetsgrupper där Transportstyrelsen deltar.

Marie Hankanen är Sveriges CAEP-medlem.

Under innevarande CAEP-cykel nummer 11 har Sverige prioriterat arbete med minskat buller från flyget, fortsatt arbete med koldioxidstandarden för flygplan, en uppskärpt partikelstandard, fortsatt tekniskt arbete med marknadsbaserade styrmedel, alternativa bränslen samt flygplatsfrågor/operativa åtgärder och klimatanpassning.

Nordisk Arbetsgrupp för Luftfartens Miljöfrågor (N-ALM) är en samarbetsgrupp mellan luftfartsmyndigheterna i de nordiska länderna. Sverige är ordförandeland år 2017-2019. N-ALM håller möten två till tre gånger per år och dessa är även öppna för departement, miljömyndigheter, flygplatser och flygbolag. Gruppens arbete har en nära koppling till samarbetet i ICAO och CAEP. N-ALM arbetar på uppdrag av De nordiska luftfartsdirektörerna (NOLU) och tar fram underlag inför luftfartsdirektörernas möten.

Kontaktperson på Transportstyrelsen: Marie Hankanen.

Det främsta syftet med arbetsgruppen är att hålla ICAO:s bullercertifieringsstandarder (bilaga 16, volym I) aktuella och effektiva, samtidigt som certifieringsförfarandena ska vara så enkla och billiga som möjligt. Arbetsgruppen består av experter från myndigheter som utfärdar certifikaten, tillverkare, flygbolag och flygplatsoperatörer som har nominerats av sina respektive CAEP medlemmar och observatörer.

Några områden som fokuseras på under CAEP 11:

 • Arbetet med bullerkrav på obemannade luftfartyg
 • Framtagande av ny bullerstandard för överljudsplan
 • Sverige har bidragit till att helikopterbuller nu finns på CAEP agenda. Vi bör därför prioritera att bidra med den data/kunskap vi har i arbetet med jämförelse mellan certifieringsprocedurer och typiska procedurer vid svenska helikopterlandningsplatser.

Marie Hankanen är Transportstyrelsens expert i WG1.

WG2 arbetar med råd och riktlinjer för minskad miljöpåverkan från främst flygplatser, operativa procedurer och ATM (Air Traffic Management). Med miljöpåverkan avses både emissioner till luft och buller.

Några arbetsområden som fokuseras på under CAEP 11:

 • PBN-Airspace modernization-Community engagement
 • Möjligheter att minska buller med operativa procedurer
 • Klimatanpassning
 • Kartlägga ineffektivitet i ATM, samt lämna förslag på åtgärder för att förbättra miljön och öka kapaciteten.
 • Miljöanalyser av införandet av ASBU Block 1.

Jenny Blomberg är Transportstyrelsens expert i WG2.

Arbetsgruppen arbetar med luftemissioner från luftfarten. Eftersom "Begränsad klimatpåverkan" och "Frisk luft" är två av våra svenska miljökvalitetsmål, så har Transportstyrelsens deltagande i WG3 som huvudsyfte att bevaka att flygbranschens åtgärder bidrar till dessa miljökvalitetsmål.

Några områden som fokuseras på under CAEP 11:

 • Arbete med en uppskärpt partikelstandard (som har påverkan på både lokal luftkvalité och klimat).
 • Undantag från den nyligen framtagna koldioxidstandarden.

Transportstyrelsen har ingen aktiv medlem i WG3 för närvarande.

Sverige har inte prioriterat expertdeltagande i "Modeling and Database Group" (MDG, som bland annat arbetar med analyser av förslag på nya standarder), "Aviation Carbon Calculator Support Group" (ACCS, som arbetar med att underhålla och uppdatera ICAO:s kalkylator för koldioxidutsläpp för luftfarten), "Forecast and Economic Support Group" (FESG, som bland annat arbetar med ekonomiska bedömningar av förslag på nya standarder) samt "Impact and Science Group" (ISG, som bevakar senaste forskning inom området flyg och miljö) under denna CAEP-cykel. I samband med styrgruppsmöten erhåller vi dock information om arbetet i dessa grupper.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!