Miljöprövning av flygplatser

Flygplatser klassas som miljöfarlig verksamhet och prövas därför i enlighet med miljöbalken. Genom prövningen sätts villkor upp för hur verksamheten vid flygplatsen får bedrivas.

Vilka typer av flygplatser miljöprövas?

Alla svenska flygplatser behöver inte miljöprövas. Det är endast civila flygplatser med en instrumentbana som är längre än 1200 meter (A-anläggningar) samt flottiljflygplatser eller civila flygplatser med infrastruktur för militär flygverksamhet med en instrumentbana som är längre än 1200 meter (B-anläggningar) som kräver tillstånd enligt miljöbalken innan de anläggs. Vid ändringar av flygplatsens förutsättningar, t ex vid förändrade flygvägar eller anläggning av nya rullbanor omprövas flygplatserna och tilldelas nya miljövillkor.

Miljövillkoren riktar sig till tillståndshavaren och innefattar endast den verksamhet som denne har beslutanderätt över.

Transportstyrelsen agerar som samrådspart

Transportstyrelsen fungerar som en samrådspart och en viktigt remissinstans vid miljöprövningar av flygplatser. Myndigheten har en viktig roll då det är Transportstyrelsen som är ansvarigt för att godkänna utformningen av luftrummet, inklusive alla flygvägar och flygprocedurer in till och ut från flygplatserna. Transportstyrelsen är dock inte part i miljöprövningsmålen och har heller ingen beslutanderätt i tillstånd som meddelas med stöd av miljöbalken.

Transportstyrelsen har samlat alla miljöprövade flygplatsers miljövillkor i en villkorssamling. Villkorssamlingen fungerar som ett hjälpmedel för att ge en samlad bild över gällande miljövillkor för miljöprövade flygplatser. Transportstyrelsen garanterar inte att innehållet i villkorssamlingen är uppdaterat med senaste ändringarna för samtliga flygplatser, eller att innehållet överensstämmer med officiella miljödomar. Om innehållet inte överensstämmer med respektive dom är det alltid domen i originalversion som gäller.

Skicka in nya domar, deldomar eller förelägganden till villkorssamlingen

Flygplatser och Länsstyrelser som önskar addera nya domar, deldomar eller förelägganden till villkorssamlingen ombeds skicka in dessa nedan.

E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!