Biobränslen

Just nu är frågan om biobränslen för flyget högaktuell. Flygbranschen ser introduktionen av biobränslen som en viktig möjlighet för flyget att minska användningen av fossila bränslen och därmed även minska flygets klimatpåverkan.

Allt fler flygbolag börjar använda biobränsleblandningar

Flera flygbolag, både i och utanför EU, har genomfört passagerarflygningar med biobränsleblandningar i tankarna. Under 2011 genomförde 16 olika flygbolag omkring 1500 kommersiella flygningar med inblandning av biobränslen. Under 2014 har både SAS, Norwegian och Finnair genomfört flygningar med biobränsle i tankarna. Karlstad flygplats har förhoppningen att under 2015 bli en av de första flygplatserna i världen att tillhandahålla biobränsle för kommersiellt bruk till flyget. Även Oslo Gardemoen flygplats har planer på att i framtiden bli en viktig hub för kommersiellt tillhandahållande av biobränsle.

Projekt inom EU för att driva på utvecklingen

Inom EU driver kommissionen ett projekt, FlightPath 2020, i samverkan med myndigheter från medlemsstaterna, flygbolag, flygplanstillverkare och bränsletillverkare. Målsättningen för projektet är att ha en europeisk årlig användning av 2 miljoner ton jetbränsle från biomassa år 2020. Detta skulle motsvara ca 4 procent av det totala behovet av flygbränsle inom Europa år 2020. Även inom Norden finns ett liknande samarbete mellan myndigheter, flygbolag, flygplatser och andra intressenter med syfte att driva på utvecklingen och kommersialiseringen av biobränslen för den nordiska flygmarknaden. Initiativet kallas Nordic Initiative on Sustainable Aviation (NISA).

I EU:s vitbok från 2011 "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem anges följande övergripande målsättning för flyget", anges målsättningen att:

"När det gäller luftfart, fram till 2050, nå en 40-procentig användning av hållbara bränslen med lågt kolinnehåll."

Analyser av alternativa bränslen behöver göras

Enligt de internationella specifikationerna för flygbränsle är det idag möjligt att blanda in upp till 50 procent biobaserat jetbränsle i det fossilbaserade jetbränslet. Inom ICAO finns det enighet om att globala hållbarhetskriterier och livscykelanalyser för alternativa bränslen behöver utvecklas. En särskild arbetsgrupp under ICAO:s miljökommitté CAEP har tillsatts och getts i uppgift att dels bedöma tillgången på bioråvaror för produktion av biobränsle för flyget, och dels ta fram en metod för att göra livscykelanalyser av olika biobränslens utsläpp av koldioxid. Sammantaget är förhoppningen att detta kan ge en uppfattning on hur stora utsläppsminskningar flyget skulle kunna åstadkomma genom användning av biobränslen. Utsläpp från användning av biobränsle som uppfyller hållbarhetskriterierna i EU kräver inga utsläppsrätter i EU:s handelssystem för flyget.

Idag kan biobränsle produceras från olika typer av biomassa, exempelvis alger, oljeväxter och palmolja, men även genom förgasning av exempelvis skogsavfall och hushållsavfall. Priset för biobaserat jetbränsle är just nu omkring två till tre gånger så högt som för konventionellt jetbränsle, vilket leder en begränsad efterfrågan på denna typ av bränsle från flygbolagen. Detta leder i sin tur till att inte tillräckligt många anläggningar byggs som kan producera större mängder biobränslen, vilket skulle krävas för att på sikt få ner priset och göra detta bränslealternativ mer efterfrågat.

En möjlig kortsiktig lösning: Green Diesel

En annan lösning för att på kort sikt få upp användningen av biobränslen inom flyget är att tillåta låginblandning av så kallad Green Diesel i det konventionella jetbränslet. Green Diesel är en biobaserad variant av diesel som används framför allt inom vägsektorn. Detta bränsle är i dagsläget inte tillåtet enligt någon ASTM-standard att blandas i jetbränsle för flyget, men förhoppningen är att få detta bränsle godkänt för låginblandning även inom flyget. Boeing har genomfört en lyckad testflygning med 15 procents inblandning av biobaserad diesel i en av deras Boeing 787 Dreamliner. Fler tester är inplanerade.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!