Buller

Flygbuller är en ständigt aktuell miljö- och hälsofråga som berör och engagerar många människor. Det är viktigt att bevaka och påverka bullerfrågan eftersom ökad flygtrafik kommer att leda till ökat buller om inte flygplanen blir tystare i en framtid.

Även bränsleeffektivare flygmotorer kan leda till ökat buller, inte bara kring flygplatserna vid start och landning utan även på hög höjd. Ökat buller från luftfartyg kan få till följd att krav uppstår på längre flygvägar, för att undvika överflygning av tätorter. Dessa längre flygvägar ger då upphov till en ökad mängd utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ökat flygbuller kan också få till följd att tillgängligheten äventyras genom inskränkningar av flygverksamheten även på de sträckor där det inte finns realistiska alternativa transportmöjligheter.

Transportstyrelsen arbetar både på global, europeisk och nationell nivå med denna fråga.

Enligt beräkningar 1) exponeras i storleksordningen 15 000- 20000 personer i Sverige för flygbullernivå (FBN) 55 eller högre. Ett betydligt högre antal personer exponeras för maximal ljudnivå överstigande 70 dB(A).

1) Naturvårdsverkets rapport 2014-06-30, Kartläggning av antalet överexponerade för buller.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!