Registrering av operatör

Här kan du läsa om vem som kan eller ska registrera sig som drönaroperatör och vilket ansvar du som drönaroperatör har.

Informationen på den här sidan gäller från den 1 januari 2021

Informationen på den här sidan gäller från och med 1 januari 2021 när de nya reglerna för drönare träder i kraft. Fram till 1 januari 2021 gäller nuvarande regler.

Nuvarande regler för drönare

Nya regler från 1 januari 2021

Vem ska registrera sig?

Om du som privatperson eller organisation ansvarar för en drönare eller modellflygplan, måste du registrera dig som operatör om drönaren eller modellflygplanet som du flyger utomhus

 • väger 250 gram eller mer
 • kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa eller
 • är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor, eller
 • tillhör flygning i kategori specifik.

För att du ska kunna registrera dig som operatör och därmed få ett operatörs-ID, måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Undantag från registrering gäller drönare eller modellflygplan som uppfyller kraven ovan men som enbart flygs inomhus. Undantaget gäller även linstyrda modellplan och i vissa fall drönare som är förankrade i marken med en upp till 15 meter kabel. Även sådant som är definerat som leksak är undantaget kravet på registrering.

Gör gärna vår digitala Drönarguide för att ta reda på om just din drönare och planerade flygning kräver att du ska registrera dig som operatör.

Kinetiska energin räknas ut genom formeln (m∙ v2)/2, där m är massa (kg) och v är hastigheten (meter/sekund).

Om drönaren är av kategorin flygplan, ska hastigheten vid planflykt användas. Alltså, då drönaren flygs på en bestämd höjd, rakt fram och inte lutar åt något håll.

För övriga kategorier av drönare ska termineringshastigheten användas, alltså maximal hastighet vid fritt fall då drönaren slår emot markytan.

Lite mer speciella konstruktioner (till exempel gyrokopter) kan kräva andra metoder.

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats.

Ditt ansvar som operatör

Att vara operatör innebär att du tar ansvar för hur en drönare används. Ansvaret i sig innebär att du för vissa typer av drönare ska registrera dig som operatör och därmed erhålla ett operatörs-ID.

Operatören ansvarar för att den planerade flygningen inte utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom genom att

 • utse en fjärrpilot med rätt kompetens för flygningen
 • säkerställa att fjärrpiloter som utför flygningen
  • har satt sig in i den användarmanual som tillhandahålls av drönartillverkaren
  • har lämplig kompetens att utföra sina uppgifter inom ramen för den underkategori av drönarflygning som ska utföras eller, när det gäller andra anställda än fjärrpiloter, har fullbordat en utbildning på arbetsplatsen som tagits fram av operatören
  • helt och hållet har satt sig in i drönaroperatörens förfaranden
  • får den information om geografiska zoner som är relevant för flygningen
 • uppdatera informationen i geomedvetenhetsystemet med hänsyn till den plats där flygningen ska ske
 • vid drift av ett obemannat luftfartyg i en av de klasser (C0–C4) som definieras i delarna 1–5 i delegerad förordning (EU) 2019/945 säkerställa
  • att drönaren åtföljs av den relevanta EU-försäkran om överensstämmelse, inklusive en hänvisning till relevant klass (C0–C4) och
  • att det relaterade märket för identifiering av denna klass (C0–C4) är fäst på det obemannade luftfartyget
 • samtliga medverkande personer som befinner sig i det område där flygningen sker har informerats om riskerna och uttryckligen har gått med på att delta (kategori A2 och A3).

En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Märkning av drönare

Alla drönare som väger 250 gram eller mer ska förses med drönaroperatörens operatörs-ID. En drönaroperatör med verksamhet som tillhör den öppna eller specifika kategorin kan alltså äga och ansvara för en eller flera drönare, som märks med operatörs-ID:et. Drönare som tillhör den certifierade kategorin ska i stället märkas med ett individuellt registringsnummer.

Även modellflygplan ska märkas med operatörs-ID.

Operatörs-ID:et till din drönare eller ditt modellflygplan ska vara placerat på flygkroppen och läsbart, åtminstone när din drönare är på marken och utan andra hjälpmedel än glasögon eller linser.

Operatörs-ID:et kan i undantagsfall placeras inuti batteriutrymmet vid något av följande tillfällen:

 • om storleken på drönaren eller modellflygplanet inte tillåter att operatörs-ID:et visas på ett synligt sätt på flygkroppen
 • när drönaren eller modellflygplanet är byggt för att efterlikna ett verkligt flygplan, där placering av operatörs-ID:et skulle förstöra byggets realism.

Så här registrerar du dig som operatör

Från och med den 4 januari 2021 kan du registrera dig som operatör

Då uppdaterar vi informationen på de här sidorna med information om hur du registrerar dig som operatör.

När du har registrera dig kommer du tilldelas ett operatörs-ID som du  ska märka på utsidan av drönaren och programmeras inuti drönaren (elektronisk identifiering).

Giltighetstid och avgifter

När du har registrerat dig som operatör och fått ditt operatörs-ID, kommer du att vara registrerad i operatörsregistret och ha ett giltigt operatörs-ID tills du själv väljer att avregistrera dig.

Vid registrering tas en registreringsavgift ut och sedan en årlig registerhållningsavgift.

Mer information om operatörsregistret

Möjligheter inom EU

Om du har ett operatörs-ID i Sverige, kan du flyga med det inom EU. Om du däremot flyttar utomlands inom EU och folkbokför dig där, måste det svenska operatörs-ID:et avregistreras. En ny registrering behöver sen göras i det aktuella landet. Mer information om hur du avregistrerar ditt svenska operatörs-ID kommer publiceras i slutet av året.

Om du ska flyga med din drönare i ett land utanför EU behöver du kontrollera vilka regler som gäller i det landet innan du flyger. 

Frågor och svar

När en annan operatör ska överta ansvaret för en redan ID-märkt drönare, tänk då på att ta bort drönarens operatörs-ID och den programmerade elektroniska identifieringen. Den nya operatören måste märka drönaren med sitt eget operatörs-ID.

Om du ändrar din drönare så att dess prestanda eller vikt hamnar utanför de specifikationer eller instruktioner som tillverkaren har tillhandahållit, uppfyller inte drönaren de krav som anges av CE-märkningen. Drönaren anses då som privatbyggd.

Byte av till exempel en propeller eller annan del i samma utförande och med i övrigt samma egenskaper anses dock inte vara ett brott mot de krav som faller inom den aktuella CE-märkningen. Tillverkaren bör tillhandahålla instruktioner för sina produkter för underhåll och ändringar. Så länge instruktionerna följs är produkten fortsatt CE-märkt.

Nej, varje juridisk person kan bara få ett enda operatörs-ID.

Så här säger reglerna:

 • UAS-operatörer som är juridiska personer ska från och med den 31 december2020 registrera sig i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Registret ska bland annat innehålla juridiska personers "identifieringsnummer". Operatörerna ska säkerställa att deras registreringsuppgifter är korrekta.
 • Medlemsstaterna ska utfärda ett unikt digitalt registreringsnummer till UAS-operatörer och till UAS som måste vara registrerade, så att de kan identifieras på individuell nivå.

Om organisationen har ett organisationsnummer för all verksamhet, så anges det numret vid registreringen. Eftersom organisationsnumret är det identifieringsnummer som används för juridiska personer, kan Transportstyrelsen endast tilldela ett unikt operatörs-ID-nummer till varje juridisk person.

Det framgår av artikel 14 och artikel 23 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!