Sök tillstånd för drönare

 

Här finns information om hur du söker tillstånd för obemannade luftfartyg.

Ansök om tillstånd

I de här fallen behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

 • alla drönare över 7 kg
 • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
 • all flygning över 120 meter i okontrollerad luft
 • all flygning över människor, djur och egendom, som inte hör till flygningen och som alltså inte gett sitt medgivande.

Hos respektive flygplats för

 • flygning inom flygplatsens kontrollzon, se särskilda undantag för drönare upp till och med 7 kg (kategori 1)
 • flygning inom trafikzon (ATZ), om flygplatsen har en sådan zon.

Hos respektive helikopterflygplats för

 • flygning närmare än 1000 m från helikopterflygplatsen.

Hos Lantmäteriet för

 • publicering och spridning av geografisk information, t.ex. fotografier. Besök Lantmäteriets webbplats för mer information.

Hos Post- och Telestyrelsen för

Tillstånd för en eller flera kategorier

Ansökan om tillstånd kan göras för en eller flera kategorier. Tillståndet är ett verksamhetstillstånd som ges till organisationen eller personen som har ansvaret för verksamheten. Inom tillståndet kan sedan flera piloter och luftfartygstyper finnas registrerade.

Hur du ansöker och vilka villkor som gäller för de olika kategorierna visas separat per kategori.

 • Kategori 2: 7-25 kg, inom synhåll
 • Kategori 3: mer än 25 kg, inom synhåll
 • Kategori 4: utom synhåll med certifierad drönare
 • Kategori 5: särskilda tillstånd, t.ex. begränsad flygning utom synhåll

Undantagna verksamheter

För dessa verksamheter gäller inte Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg: tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar. Dessa verksamheter ska i stället bedrivas enligt särskilda villkor utfärdade av Transportstyrelsen. Om verksamheten kan bedrivas enligt kraven för kategori 1 behöver dock inga särskilda villkor utfärdas.

Dessa villkor grundar sig i de flesta fall ändå på reglerna i Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg. Utgångspunkten är att reglerna för respektive kategori av obemannat luftfartyg utgör grunden i de särskilda villkoren. Det finns dock möjligheter att justera grundkraven för att på så sätt bättre passa den verksamhet som ska bedrivas.

Ansökan om särskilda villkor görs till luftfart@transportstyrelsen.se där följande uppgifter bör framgå:

 • Uppgifter om organisationen med utpekad person ansvarig för flygverksamheten.
 • Typ av verksamhet som kommer bedrivas med obemannade luftfartyg.
 • Typ av obemannade luftfartyg, samt uppgift om maximal startvikt.
 • Eventuella avsteg från reglerna som kan vara aktuella.

Ett tillstånd som utfärdats enligt tidigare regler är giltigt tills giltighetstiden på det aktuella tillståndet gått ut. 

Modellflyg

En modellflygklubb (modellflygförening) kan, efter godkännande av Transportstyrelsen, följa organisationens stadgar istället för Transportstyrelsens föreskrifter.

Vid ansökan om godkännande av modellflygklubb ska följande information skickas till Transportstyrelsen.

1. Namn, eventuellt organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten och kontaktperson.

2. Försäkringskrav för medlemmar.

3. Vilken typ av verksamhet som bedrivs.

4. Aktuella flygområden med information om typ av överflugen mark och typ av luftrum och höjd. Vilken typ av infrastruktur och bebyggelse som är närmast området samt avstånd till dessa.

5. Eventuella avtal med lokal flygtrafikledning, t.ex. när flygområdet ligger i en kontrollzon.

6. Organisationens stadgar för flygverksamheten:

a) Information om säkerhetsregler för flygning.

b) På vilket annat sätt risk för skada på tredje man i luften och på marken är omhändertagen.

Organisationens verksamhetsansvarige ansvarar för att samtliga medlemmar har tillgång till och kan följa organisationens godkända stadgar och de eventuella särskilda villkor som framgår i Transportstyrelsens godkännande.

Ansökan om godkännande av modellflygklubb skickas till luftfart@transportstyrelsen.se.

Här visas ett fiktivt exempel

Modellflygklubben Svalan har ägnat sig åt verksamhet med olika klasser av modellflyg sedan 1970-talet på sitt modellflygfält nära den lokala flygklubben. Verksamheten har främst innefattat olika typer av traditionella radiostyrda modeller, samt på senare år även multirotorfarkoster. Tävlingsverksamhet förekommer också i olika grenar.

Klubben har fungerande stadgar och en styrelse som väljs av medlemmarna årligen på årsmötet.

I klubbens stadgar ingår ordnings och säkerhetsbestämmelser för verksamheten vid fältet, som medlemmarna som villkor för medlemskap lovat att följa.

Eftersom klubben är ansluten till ett modellflygförbund, är medlemmarna ansvarsförsäkrande när de flyger på klubbens fält.

Flera av medlemmarna flyger stora modeller som väger mer 7 kg (inklusive bränsle). Dessa modeller skulle enligt Transportstyrelsens bestämmelser falla inom kategori 2 och kräva att varje sådan pilot genomfört godkänd uppflygning och teoriprov inför Transportstyrelsen. För att även fortsättningsvis kunna flyga stora modeller på sitt hemmafält, på samma sätt som man gjort tidigare, har klubben beslutat att ansöka om att bli godkänd av Transportstyrelsen.

Vad kostar tillståndet

Avgifter för tillstånd till verksamhet med obemannade luftfartyg enligt TSFS 2017:110 finns att läsa om på sidan Obemannade luftfartyg.

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i frågor och svar om avgifter inom luftfart.

Så betalar du

I samband med att tillståndet skickas ut får du hem en faktura som avser avgiften för tillståndsprövningen och en eventuell årsavgift. Du betalar årsavgift för den del av året som återstår (avgiften minskar kvartalsvis). Årsavgiften skickas sedan ut i början av varje år och avser kalenderåret (1 januari – 31 december).

Försäkring

För att inneha ett tillstånd för verksamhet med obemannade luftfartyg krävs det även en försäkring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Undantaget är om det obemannade luftfartyget används för privata ändamål (modellflyg) och väger under 20 kilo, då ingen försäkring krävs. Även om ansvarsförsäkring inte krävs är rekommendationen ändå att alltid ha det, eftersom en vanlig hemförsäkring oftast inte täcker skador som orsakas av drönare.

Försäkringen ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR. SDR är en slags kurs och en 1 SDR motsvarar cirka 12 kr, så 750 000 SDR motsvarar alltså cirka 9 miljoner SEK. Om det i försäkringsbrevet inte finns någon referens till EG-förordning 785/2004, ska det istället framgå att försäkringen gäller för flygning med obemannade luftfartyg och att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst 9 miljoner kr.

En förutsättning för att få tillstånd är att det finns en giltig försäkring. Om ett tillståndsnummer krävs för att kunna teckna försäkring, ska detta anges i ansökan. Transportstyrelsen kommer i så fall meddela tillståndsnummer efter att ansökan granskats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!