Smittsamma sjukdomar och flygresor

Transportstyrelsens riktlinjer för hantering av allvarliga smittsamma sjukdomar i samband med flygresor ger vägledning för flygbolag och flygplatser, beskriver ansvarsfördelning och hänvisar till gällande lagstiftning inom området. Riktlinjerna gäller bland annat för hantering vid misstänkta fall av ebola.

Transportstyrelsens riktlinjer för hantering av allvarliga smittsamma sjukdomar i samband med flygresor togs fram 2009. Dokumentet är generellt för alla typer av smittsamma sjukdomar och är fortfarande giltigt. Riktlinjerna beskriver ansvarsförhållanden och hänvisar till lagar och webbplatser, ger vägledning vid internationella hot mot människors hälsa och informerar om åtgärder som utförs av flygplatser och flygbolag.

Transportstyrelsens riktlinjer är uppställda enligt riktlinjer som har samordnats av FN:s luftfartsorgan ICAO och Världshälsoorganisationen, WHO. I Sverige har Folkhälsomyndigheten det generella samordningsansvaret för nationell planering av pandemi och internationella hot mot människors hälsa.

Förändringar i dokumentet

Sedan dokumentet fastställdes har organisatoriska förändringar skett. Socialstyrelsens ansvar ligger kvar som tidigare. Hänvisningarna till gällande lagar och föreskrifter stämmer fortfarande, men vissa länkar i dokumentet till andra webbplatser fungerar inte. Två av föreskrifterna inom luftfartsområdet är ändrade.

Uppdaterade länkar

HSLF-FS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

HSLF-FS 2015:9 Föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Uppdaterade hänvisningar

Fotnot 4 i dokumentet ska vara: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 2010:119) om drift av godkänd flygplats 4§.

Fotnot 5 i dokumentet ska vara Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:24) om flygtrafikledningstjänst (ATS) 4kap, 8, 9 §§

Länkar till information vid internationella hot mot människors hälsa

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!