Taxiflygning

Taxiflygning är en icke regelbunden lufttransport mot betalning för passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av högst tio passagerare, eller av frakt med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 5700 kg

Taxiflyg som avses bedrivas av tredjelandsoperatör inrikes i Sverige behöver tillstånd från Transportstyrelsen. I övriga fall krävs inget tillstånd eller anmälan. Kraven nedan ska alltid vara uppfyllda.

Grundläggande krav

Grundläggande krav för att lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska få bedriva taxiflygning är att:

 • förfallna luftfartsavgifter ska betalas i Sverige
 • lufttrafikföretaget eller luftfartygsoperatören ska kunna visa att de fullgör den försäkringsplikt som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
  (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer

TCO-auktorisation

För lufttrafikföretag från tredje land krävs även TCO-auktorisation enligt kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden som avser flygdrift som utförs av operatörer från tredje land.

Särskilda krav för taxflygningar

 • Företaget som utför flygningen har en operativ licens enligt förordning (EG) nr 1008/2008 eller motsvarande tillstånd i det land till eller från vilket flygningarna ska ske
 • Luftfartygets hela utnyttjade kapacitet ska vara förhyrd av en eller flera chartrare
 • Destinationen ska bestämmas av chartraren
 • Passagerarbiljetter får inte erbjudas allmänheten direkt av lufttrafikföretaget eller dess agenter

Vill du veta mer om drifttillstånd, operativ licens, tillstånd för specialiserad flygverksamhet, läs mer under Flygbolag.

Ansökan om taxiflygning

Ansökan om enstaka flygningar (adhoc-flygning) ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 48 timmar innan flygningen ska påbörjas. Lördagar, söndagar och svenska helgdagar räknas inte in i dessa 48 timmar. 

En ansökan om tillstånd för taxiflygning ska vara på något av de skandinaviska språken eller på engelska och innehålla följande uppgifter:

 • Lufttrafikföretagets namn, postadress, telefon samt e-postadress
 • Luftfartygstyper som ska användas
 • Dagar och tider för önskad flygning
 • Beskrivning av de flyglinjer som ska trafikeras, inklusive uppgift om lufttransporter på eventuella delsträckor
 • Flygnummer
 • Lufttrafikföretag som inte har operativ licens (OL) enligt förordning (EG) nr 1008/2008 ska även bifoga bevis på försäkring som motsvarar kraven i förordning (EG) nr 785/2004
 • Lufttrafikföretag som inte har drifttillstånd (AOC) enligt förordning (EU) nr 965/2012 ska även uppge nationalitets- och registreringsbeteckningar för de luftfartyg som ska användas
 • Om verksamheten helt eller delvis ska bedrivas genom wet lease
 • Chartrarens namn och adress

Ansökan skickas till:

E-post: trafiktillstand@transportstyrelsen.se

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!