Transport av förbjudet farligt gods

Det finns farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av säkerhetsskäl. Under vissa omständigheter kan undantag göras från förbudet.

Transport av farligt gods som ska fraktas med flyg, regleras av lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods. Dessa införlivar det internationella regelverket Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI) som innehåller detaljerade regler för lufttransport av farligt gods.

Det finns farligt gods som inte får transporteras med flyg på grund av olika skäl som kan påverka säkerheten i luften. Transportstyrelsen kan utfärda undantag från ICAO-TI under följande omständigheter:

  • I extremt brådskande fall.
  • När andra transportformer inte är lämpliga.
  • Om de fastställda kraven strider mot allmänintresset.

Hur ansöker man om "Undantag från ICAO-TI"?

Kontrollera att det farliga godset verkligen är förbjudet farligt gods innan ansökan skickas in till myndigheten. Det är endast det förbjudna godset som ska skrivas ned i ansökningsformuläret (L1833).

Not: En förutsättning för att en stat ska kunna ge undantag är att den sökande kan garantera att säkerhetsnivån minst kommer att motsvara kraven i ICAO-TI (se vidare Doc 9284 AN/905 Supplement).

Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Kopia av godsdeklaration (Shippers Declaration),
  • Kopia av undantag från avsändarlandets myndighet krävs om flera stater överflygs,
  • En kopia av drifttillståndet (AOC) och driftsspecifikationerna (Operations Specifications) för flygbolaget som ska genomföra transporten.

Notera

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!