Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

Luftfart i förvärvssyfte

Huvudregeln enligt luftfartslagen är att man måste ha tillstånd för att få bedriva luftfart i förvärvssyfte. Regeln gäller såväl passagerar- och godstrafik som specialiserad flygverksamhet.

Ledningssystem - Management System

I Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, ORO.GEN.200 framgår att varje organisation ska ha ett säkerhetsledningssystem, Management system. 

Ett ledningssystem ska vara uppbyggt så att man sätter upp mål, planerar för hur målen ska uppnås och sedan mäter utfallet. Det förväntas vara kulturen och sättet man arbetar på; det "sitter i väggarna". Ledningssystemet tittar bortanför enbart regeluppfyllnad mot ett systematiskt tillvägagångssätt med kontinuerliga förbättringar där potentiella säkerhetsrisker identifieras och omhändertas för att stanna på en acceptabel nivå.

Safety och security behandlas på samma sätt som ekonomin i en organisation; med budget, avstämningar, resultatindikatorer och kontinuerlig övervakning, vilket möjliggör ett effektivt beslutsfattande

Tillsättning av ledningspersonal

Alla förändringar inom en organisation har någon form av påverkan och ska därför värderas innan de sätts i kraft. Det gäller även vid tillsättning av personer på olika nyckelpositioner; Accountable manager, nominerade personer, Safety manager, Compliance monitoring manager och övriga i organisationen som chefspiloter, instruktörer med flera.

Organisationen ska ha procedurer på plats för att kunna bedöma om en tilltänkt kandidat uppfyller kraven i regelverken och de egna standarder man beskrivit.

Läs mer om ledningssystem och kravbilder på ledningspersonal

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.