Certifikat från land utanför EASA

Här kan du som har ett icke-euroopeiskt flygcertifikat läsa mer om bland annat hur du validerar eller konverterar ditt certifikat, samt hur du flyttar det till ett annat land inom EASA. 

Tillgodoräknande av utbildning från land utanför EASA

Gemensamt för samtliga nedanstående tillgodoräknanden och konverteringar förutsätter gällande motsvarande behörigheter och certifikat i det tredje landet.

Den här informationen riktar sig till er som vill tillgodoräkna er tidigare erfarenhet från tredje land och ansöka om reducerad utbildning för nedanstående;

 • CPL certifikat och tillhörande behörigheter
 • PPL certifikat och tillhörande behörigheter(för dig som inte uppnått minst 100h flygerfarenhet)

För att få reducera träningen krävs att man ansöker om detta tillsammans med den utbildningsorganisation, inom EASA, som ska genomföra utbildningen.

Ansökan om reducerad utbildning

Konvertering av typ och klassbehörigheter från land utanför EASA

Gemensamt för samtliga nedanstående konverteringar är att de kräver flygprov inför en EASA kontrollant och i enlighet med Del-FCL inklusive de erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av tillämplig typ- eller klass. Notera att ingen speciell ansökan för konvertering krävs innan flygprov, endast notifiering av kontrollanten enligt EDD.

Den här informationen riktar sig till er som har ett EASA certifikat och vill tillgodoräkna er tidigare erfarenhet från tredje land och ansöka om;

 • Typbehörigheter, under följande förutsättningar;
  • Flygplan, minst 500 timmars flygerfarenhet på typen
  • Enmotoriga helikoptrar med MTOM 3175 kg, minst 100 timmars flygerfarenhet
  • För alla övriga helikoptrar, minst 350 timmars flygerfarenhet
 • Klassbehörigheter
  • Minst 100 timmars flygerfarenhet

Konvertering av PPL- eller ATPL certifikat

Har du ett motsvarande PPL eller ATPL från ett icke-europeiskt land och önskar tillgodoräkna dig certifikat och erfarenhet så har du möjlighet till detta vid ansökan om ett svenskt PPL eller ATPL.

 • PPL, Innehavaren av det certifikat som ska konverteras måste uppfylla följande minimikrav för relevant kategori av luftfartyg:
  • Bli godkänd i teoriproven för PPL i ämnena luftfartsrätt och människans prestationsförmåga (Air Law, Human performance and limitations).
  • Bli godkänd på flygprovet för PPL i enlighet med Del-FCL
  • Uppfylla kraven för utfärdande av relevant klass- eller typbehörighet i enlighet med kapitel H,
  • Inneha ett medicinskt intyg, lägst klass 2
  • Uppvisa språkkunskaper i enlighet med FCL.055 i bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011.
  • Ha genomfört minst 100 timmars flygtid som pilot.
 • ATPL, innehavaren av det certifikat, med gällande typbehörighet, som ska konverteras måste uppfylla följande minimikrav;
  • Godkänd på samtliga ATPL teoriprov i enlighet med Del-FCL
  • Bli godkänd på flygprovet för ATPL i enlighet Del-FCL
  • Inneha ett medicinskt intyg, klass 1
  • Genomgå ett språkprov och uppnå lägst nivå 4. Notera att ett språktest genomfört i tredje land inte automatiskt kan accepteras.
  • Uppfyller erfarenhetskraven för utfärdande av ett ATPL i relevant kategori av luftfartyg enligt kapitel F i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL)

För dig som verkar i tredje land och innehar ett Svenskt Del-FCL CPL-certifikat med ATPL teori eller ATPL certifikat

 • För utfärdande av typbehörighet med begränsning till luftfartyg som är registrerade i detta tredje land gäller följande;
  • Detta ger inte dig rättighet att framföra ett EASA registrerat luftfartyg
  • Restriktionen kan endast avlägsnas genom att uppfylla kraven för konvertering av typbehörighet, se ovan
  • Under förutsättning att certifikatinnehavaren under hela tiden har ett giltigt EASA certifikat och kontinuerligt skickar in kopior på genomförda och godkända kompetenskontroller, inklusive IR, till sektionen för flygcertifikat räknas giltighetstiden för IR eller ATPL teorin mot senaste genomförda kompetenskontroll, inklusive IR, i det tredje landet.

För dig som verkar i tredje land med en giltig typ- eller klassbehörighet som tidigare haft, utan begränsning, samma behörighet i ditt Svenska certifikat gäller följande för förnyelse;

 • Få godkänt på kompetenskontroll i enlighet med bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011
 • Det krävs varken bedömning av ett ATO eller träning under förutsättning att man innehar ett flygcertifikat med giltig behörighet för samma klass- eller typ av luftfartyg, som utfärdats av ett tredje land.

Validera ett certifikat

Har du ett icke-europeiskt CPL-, MPL- eller ATPL-certifikat och vill nyttja detta för att flyga ett svenskregistrerat luftfartyg inom EU så kan du validera ditt certifikat. En validering kan gälla upp till ett år.

Ansökan om att få certifikat godkänt för kommersiell flygverksamhet på svenskregistrerade luftfartyg

Flytta ditt certifikat från annat land inom EASA

Man kan bara ha certifikat i ett av EASAs medlemsländer. Detta gäller för alla typer av certifikat som är kopplade till EASA. Detta innebär till exempel att man inte kan ha ett pilotcertifikat i ett land och ett medicinskt certifikat i ett annat land inom EASA.

För att flytta sina certifikat till Sverige använder du någon av följande blanketter:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!