Frågor och svar inom området certifikat och utbildning

Här har vi samlat frågor och svar inom området certifikat och utbildning.

Kontrollanter

Flerpilotsystem kompetenskontroll eller flygprov

Senast vid final approach fix ska autopiloten kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Senast vid final approach fix ska autopilot och flight director kopplas ur och flygningen ska ske manuellt.

Nej, det ska genomföras i luftfartyget.

Ja, det förväntas av kontrollanten vid förlängning och förnyelse under förutsättning att behörigheten står i certifikatet (Se EDD).

Instruktörer

Från och med den 8 september 2021 (EU) 2020/359) måste du inneha en IRI-behörighet samt uppfylla erfarenhetskraven enligt FCL.905.FI punkt h.

I nästan samtliga fall krävs en flyginstruktörsbehörighet (FI)  för att instruera vid en integrerad utbildning utom i följande fall:

 • En IRI eller SFI som tillhandahåller utbildning i simulatorer
 • En FI med begränsning som tillhandahåller utbildning inom fas 1 och fas 2, samt eventuellt vissa delar i fas 3. I dessa fall måste flygskolan definiera vilka pass som en FI med begränsning kan genomföra, samt följa upp att det efterlevs.
 • MCC-utbildning

Nej, för att leda utbildning för flermotoriga enpilotsflygplan vid en integrerad ATP-kurs krävs att instruktören uppfyller följande:

 • Innehar ett CPL
 • Innehar en gällande klassbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan
 • Innehar en flyginstruktörsbehörighet (FI)
 • Uppfyller kraven enligt FCL.915.CRI, FCL.930.CRI och FCL.935.

Flygutbildning - praktisk

En Advanced UPRT skall med framgång vara genomförd vid ett ATO innan en första typinflygning påbörjas för

 • befogenheter att framföra ett enpilotsflygplan i flerpilotsverksamhet
 • komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, t.ex. Beech 90/200
 • flerpilotsflygplan.

En kurs i Advanced UPRT krävs inte för de piloter som de senaste tre åren genomgått, och genom dokumentation kan styrka, utbildning och kontroll i enlighet med punkterna ORO. FC.220 och ORO.FC.230 i bilaga III (Del-ORO) till förordning (EU) nr 965/2012 eller genomgått den utbildning till instruktör för Advanced UPRT som anges i punkt FCL.915 e.1 ii i bilaga I (Del-FCL) till förordning (EU) nr 1178/2011.

En kurs i Advanced UPRT kan genomföras vid samtliga ATO som innehar godkännande enligt EASA-regler.

Som pilot finns det vissa tillgodoräknanden samt även möjligheter i flygutbildning som kan medges mot certifikat och behörigheter inom Del-FCL för flygtid som genomförts i ett Annex I luftfartyg som klassas enligt någon av punkterna a-d i bilaga I till grundförordningen (detta inkluderar inte ultralätta luftfartyg). Du kan få tillgodoräknande mot

 • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig befälhavartid mot utbildningstiden för LAPL(A). Tillgodoräknandet får inte överstiga din befälhavartid, vara mer än 50 % av utbildningstiden eller tillgodoräknas mot kraven på utbildning i enkelkommando.
 • Krav på aktuell erfarenhet
  • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig flygtid för att möta kraven på aktuell erfarenhet för LAPL(A). FCL.140.A
  • Klassbehörighet för SEP och TMG - Du kan tillgodoräkna dig flygtid för att möta kraven på aktuell erfarenhet för förlängning av klassbehörigheterna SEP och/eller TMG. FCL.740.A(b)(1)(ii)

För flygutbildning och prov(gäller även vid skillnadsutbildning med Annex I luftfartyg, t.ex. vid inflygning med KUB och sporrhjul) finns det möjligheter att använda Annex I luftfartyg som klassas enligt någon av punkterna a-d i bilaga I till grundförordningen (detta inkluderar inte ultralätta luftfartyg). Det går dock endast att genomföra om luftfartyget har en auktorisation att användas inom ett ATO eller ett DTO.

Ni ska sedan läsa vidare i grundförordningen  under rubrik BILAGA I (1) där punkterna a, b, c & d är beskrivna.

För flygplan och helikopter:

Om du haft ett giltigt nationellt certifikat, A, AH, B, BH, D eller DH kan du omfattas av övergångsregler till JAR-FCL och därefter Del-FCL. Har du innehaft flygplanscertifikat 1997-01-01 eller senare, alternativt ett helikoptercertifikat 2000-01-01 eller senare omfattas du av övergångsregler. Det innebär att A och B-teorin har övergått till PPL respektive CPL-teori och du behöver inte genomföra teorin på nytt (OBS! ATPL och IR teorin måste göras om). Det innebär också att det räcker med kompletterande utbildning på den klass- eller typbehörighet du hade i det nationella certifikatet och sedan en kompetenskontroll enligt nuvarande regelverk, Del-FCL. Alla andra tillhörande krav såsom t.ex. medicinskt intyg och språkbehörighet behöver också vara gällande.

Observera även att för dig som haft ett D/DH-certifikat utfärdat i dessa fall och därmed omfattas av övergångsbestämmelserna ovan gäller särskilda bestämmelser för att återuppta certifikatet. Kontakta Transportstyrelsen i dessa fall.

Om du däremot haft ett nationellt certifikat som förfallit innan 1997-01-01 (för kategorin helikopter gäller innan 2000-01-01) omfattas du inte av övergångsregler. Det innebär att du behöver genomföra teorin på nytt igen, dvs hela teorin för det certifikat som du ska återuppta. När det gäller den praktiska utbildningen är svaret att man endast kan tillgodoräkna sig flygtid och att flygskolan får ta fram en individuell träningsplan. Förbehållet är att samtliga moment ska vara genomförda. Utbildningen måste avslutas med flygprovet för PPL. Alla andra tillhörande krav såsom t.ex. medicinskt intyg och språkbehörighet behöver också vara gällande. 

För segel:

För ett utgånget nationellt segelflygarcertifikat har det upprättats en tillgodoräknande rapport i samråd med EASA (den anger ingen tidsgräns för S-certifikaten mer än att det gäller utgångna nationella segelflygarcertifikat).

Rapporten säger att en pilot med utgånget S-certifikat behöver gå via DTO för en bedömning och genomföra kompletterande utbildning. Efter detta behöver ett flygprov genomföras. Piloten behöver däremot inte läsa om teorin. Svenska segelflygförbundet har tagit fram en blankett för detta tillgodoräknande som ska användas i dessa fall, då alla tillgodoräknanden måste gå via DTO.

Alla andra tillhörande krav såsom t.ex. medicinskt intyg ska vara gällande.

För ballong:

För ett utgånget nationellt FB-certifikat krävs att en konverteringsblankett fylls i och skickas in till ballongfederationen, som sedan skickar in blanketten till Transportstyrelsen. På blanketten framgår vilka krav som gäller för ett utgånget nationellt FB-certifikat. Rapporten säger att en pilot med utgånget FB-certifikat behöver gå via DTO för en bedömning och genomföra kompletterande utbildning. Efter detta behöver ett flygprov genomföras. Du behöver däremot inte läsa om teorin. Alla andra tillhörande krav såsom t.ex. medicinskt intyg ska vara gällande.

Flygutbildning - teoretisk

Om utbildningen har genomförts vid ett EASA ATO (Approved training organisation) kan proven skrivas för Transportstyrelsen i Sverige.

Ansökan: Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO

Kontakta din flygskola där du genomfört din teoretiska utbildning, skolan kan ta ut teoribevis och resultat för din examination. Du kan även vända dig direkt till Transportstyrelsen för att få dessa handlingar men du kommer då bli debiterad en avgift på 500 kronor.

Önskar du att Transportstyrelsen tar ut dessa handlingar skickar du ett mejl till elevanmalan@transportstyrelsen.se. I mejlet skriver du med ditt personnummer och att du accepterar avgiften.

EASA har klargjort att de 7 år räknas från den sista giltighetsdagen för en IR som har införts i certifikatet för flygplan, eller en helikoptertypbehörighet, upphörde den sista december 2020 när England lämnade EU.

Teoriproven förblir giltiga för beviljande av ett EASA ATPL certifikat i sju (7) år. Under förutsättning att den sökande hade en giltig IR den 31 december 2020 kan en UK-ATPL certifikatsinnehavare som senast få ett EASA ATPL certifikat beviljat 31 december 2027 baserat på dessa teoriprov. För att ytterligare exemplifiera detta föreställer vi oss en UK-ATPL certifikatsinnehavare (tidigare EASA certifikatsinnehavare) vars sista IR-giltighetsdatum var 30 juni 2017. I detta exemplet är sista datum att få ett EASA ATPL certifikat beviljat den 30 juni 2024. Mer information finner ni här Certifikat från land utanför EASA - Transportstyrelsen

Teoriproven är giltiga i 36 månader efter att sista provet är genomfört och under dessa 36 månader kan man ansöka om reducerad praktisk utbildning. 36 månader efter att sista provet är genomfört måste tyvärr alla teoriprov göras om. Det går med andra ord inte att konvertera ett CPL certifikat från tredje land såsom UK, utan att genomföra samtliga teoriprov.

Utbildningsorganisationer

Den typspecifika UPRT-utbildning ska alltid ingå i en typutbildning till flerpilotsflygplan eller komplex enpilotsflygplan med hög prestanda. Om det inte finns någon simulator överhuvudtaget eller om simulatorerna som finns inte kan eller har uppdateras enligt CS-FSTD utgåva 2 måste utbildningsorganisationen beskriva hur de typspecifika UPRT-momenten genomförs på ett alternativt sätt.

Detta kan inkludera utbildning genom andra utbildningshjälpmedel, touch drills, SOP, teoriundervisning eller av utbildningsorganisationen bedömt annat lämpligt sätt. Elevens kursintyg (course completion certificate) ska återspegla att kursen inte nyttjat en simulator som uppfyller kraven enligt CS-FSTD utgåva 2.

Övrigt

 • Aktuell erfarenhet (recency) regleras i FCL.060.
 • Vi har inga generella undantag för detta längre. Om någon vill ha undantag för detta krävs separat ansökan/beslut.
 • Kravet gäller all CAT och icke-kommersiella flygningar med passagerare. För icke-kommersiella flygningar utan passagerare finns inget krav på recency.
 •  Kravet är samma för PIC och co-pilot. (särkrav för cruise relief co-pilots).
 • De tre starterna/inflygningarna/landningarna kan genomföras i SP eller MP beroende på vilka privilegier piloten har. En pilot som har privilegier för både SP och MP kan tillgodoräkna sig flygningar från den ena verksamheten till den andra och vice-versa. Observera dock att om CAT-flygningar ska genomföras som SP under IFR och/eller mörker gäller att de tre starterna/inflygningarna/landningarna ska göras som SP, detta regleras i ORO.FC.202.
 • De tre starterna/inflygningarna/landningarna ska vara som PF. Flygningar som PM räknas inte.
 • De tre starterna/inflygningarna/landningarna ska vara i samma typ/klass, men kan vara i en annan variant av samma typ/klass.
 • Ytterligare tillgodoräknanden kan finnas i OSD för respektive typ.
 • Särkrav för CAT: en pilot kan förlänga 90-dagarstiden upp till 120 dagar förutsatt att flygningar i den förlängda tiden är LIFUS genomförd med TRI. En sådan TRI måste då ha privilegier för detta (ej FFS-only).
 • Särkrav för CAT: en pilot vars recency gått ut måste genomföra träningsflygning med en kvalificerad instruktör i luftfartyget eller FFS för att uppnå de tre flygningarna inom föregående 90-dagarsperiod. Det går alltså bra att genomföra icke-kommersiella flygningar för att förlänga sin recency, men det räcker alltså inte att genomföra icke-kommersiella flygningar för att återfå sin recency för CAT-flygningar.

På förkommen anledning vill vi reda ut vad som gäller för införande eller bibehållande av PBN i en IR behörighet för en EASA certifikatinnehavare. Vi kommer även att förklara hur en certifikatinnehavare som opererar i tredje land kan införa eller bibehålla sin IR behörighet. Till sist ska vi förklara hur en kompetenskontroll (PC) skall genomföras där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC).

Införande eller bibehållande av PBN skall, utan undantag, göras vid en kompetenskontroll (PC) eller flygprov (skilltest) såsom beskrivet i Del-FCL, se utdrag nedan. För att klargöra så är inte en OPC godkänd för införande eller bibehållande av PBN behörighet för svenska certifikatinnehavare.

Ur Del-FCL; Instrumentbehörighet med PBN befogenheter (prestandabaserad navigering)

 1. Piloter får flyga i enlighet med procedurer för prestandabaserad navigering (PBN) endast efter det att de har beviljats PBN-befogenheter som ett tillägg till sin instrumentbehörighet (IR).
 2. En pilot ska beviljas PBN-befogenheter när han eller hon uppfyller samtliga följande krav:
  a) Piloten har med godkänt resultat genomgått en kurs med teoriutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
  b) Piloten har med godkänt resultat genomgått flygutbildning inklusive PBN, i enlighet med FCL.615 i bilaga I (Del-FCL).
  c) Piloten har med godkänt resultat genomgått antingen ett flygprov i enlighet med tillägg 7 till bilaga I (Del-FCL) eller ett flygprov eller en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till bilaga I (Del-FCL).

Kompetenskontroll där en 2D eller 3D inflygning (RNP approach) skall genomföras i ett annat luftfartyg eller simulator än det som används för kompentenskontollen (PC) så gäller följande. Allt skall dokumenteras på samma protokoll och skriv i klartext i rutan för övrig upplysningar hur ni gått till väga. Alla delarna av kompetenskontrollen skall vara genomförda inom 3 månader och skall skickas in till Transportstyrelsen som ett dokument.

Svenska certifikatinnehavare som arbetar i tredje land kan tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet, motsvarande punkt 2 a) och b) ovan (erhållen innan 25 augusti 2018), av detta vid en förnyelse av IR och således införande av PBN i IR behörigheten. Detta under förutsättning att certifikatinnehavaren, vid tillfället för sin EASA kompetenskontroll, har typ eller klassen samt IR giltig på sitt tredje landcertifikat.

I enlighet med den revision av Del-FCL som trädde i kraft den 7 november 2019 kan en certifikatinnehavare som har en typ eller klass med IR giltig på ett certifikat från tredje land, enbart genom kompetenskontroll (PC), återta sin behörighet på typen eller klassen och således få PBN infört. Detta oavsett hur lång tid som gått sedan senaste kompetenskontrollen (PC) inom EASA.

På samma sätt kan en EASA certifikatinnehavare som innehar en typ eller klassbehörighet enbart i ett certifikat från tredje land, och önskar få detta infört på sitt EASA certifikat i enlighet med Annex III i Del-FCL, tillgodoräkna sig tidigare erfarenhet för införande av PBN behörighet i samband med flygprov (skilltest).

Inom giltighetstiden, men efter 25 augusti 2020, ska man genomgå PBN-utbildning och sedan en PC för att få tillbaka IR-befogenheterna. Ingen bedömning av ATO krävs och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

Efter IR har gått ut och efter 25 augusti 2020 måste man göra PBN-utbildning samt att ett ATO skall bedöma eventuell träning för förnyelse. Därefter PC för att få tillbaka IR-befogenheterna och kontrollanten förlänger IR behörigheten med 12 månader som vanligt.

Kompetenskontrollen genomförs och piloten i fråga får en förlängd IR på typen eller klassen med begränsningen att ej få genomföra RNP approach. Begränsningen ska avlägsnas när en kompetenskontroll i vilken en RNP ARCH-övning ingår har genomförts.

Som UL-pilot finns det vissa tillgodoräknanden som medges mot certifikat och behörigheter inom Del-FCL.

 • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig befälhavartid på UL-flygplan mot utbildningstiden för LAPL(A). Tillgodoräknandet får inte överstiga din befälhavartid, vara mer än 50 % av utbildningstiden eller tillgodoräknas mot kraven på utbildning i enkelkommando.
 • Krav på aktuell erfarenhet
  • LAPL(A) – Du kan tillgodoräkna dig flygtid på UL-flygplan för att möta kraven på aktuell erfarenhet för LAPL(A). FCL.140.A
  • Klassbehörighet för SEP och TMG - Du kan tillgodoräkna dig flygtid på UL-flygplan för att möta kraven på aktuell erfarenhet för förlängning av klassbehörigheterna SEP och/eller TMG. FCL.740.A(b)(1)(ii)

I övrigt finns det inga tillgodoräknanden angivna i Del-FCL för flygtid på UL-flygplan mot certifikat eller behörigheter. Det innebär att man inte kan tillgodoräkna sig UL-flygtid mot PPL(A) eller CPL(A).

Du har möjlighet att göra en enklare validering för privatflygning enligt TSFS 2018:13. Det innebär att du endast behöver anmäla din avsikt till Transportstyrelsen och får då möjlighet att flyga VFR på din klass eller typ i 12 månader. Du kan också dela upp dessa 12 månader på högst 12 tillfällen. Dessa 12 månader går inte att förlängas och går bara att få en gång. Därefter måste du konvertera ditt certifikat.

Du anmäler detta via e-post till certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se genom att

 • skicka in en egen ansökan där du beskriver att du ansöker om privat validering samt under vilken period du ska flyga
 • bifoga kopior på det utländska certifikatet och det tillhörande medicinska intyget
 • bifoga eventuell passkopia (om svenskt personnummer saknas).

När din anmälan handlagts kommer du att få ett svarsmeddelande tillbaka från Transportstyrelsen.

OBS! Certifikatet och det medicinska intyget ska vara utfärdade av en ICAO-stat enligt kraven i Bilaga 1 (Annex 1) till Chicagokonventionen. Det utländska certifikatet, inklusive det medicinska intyget och klass- och typbehörigheterna, ska vara gällande

En pilot ska logga all flygtid som denne flyger, i enlighet med FCL.050 och de definitioner som finns för respektive flygtid. Befälhavartid (PIC) ska loggas för alla flygningar där piloten formellt är befälhavare. Det kan vara som befälhavare (kapten) i flerpilotsbesättning eller ensam pilot i enpilotsbesättning. Till det kommer den tid som sker i samband med utbildning och denna kan delas upp i två olika, solo (EK) och SPIC.

Solo (Enkelkommandotid, EK): Flygtid som genomförs under utbildning mot ett certifikat där piloten är ensam ombord på luftfartyget. Genomförs vid utbildning till PPL och LAPL.

SPIC (elevbefälhavare): Flygtid som genomförs under utbildning där eleven agerar som befälhavare på en flygning där en flyginstruktör iakttar eleven utan att påverka eller kontrollera flygningen. Genomförs vid integrerad utbildning till CPL. Detta ska inte förväxlas med "supervised solo", som är en beskrivning av EK-tid där övervakningen sker av en instruktör på marken.

All ovanstående flygtid ska loggas som PIC-tid i flygdagboken.

Den som agerar instruktör i pilotsäte (ex. FI) eller kontrollant (ex. FE) får logga PIC tid som tidigare, dvs vid DK och SPIC.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!