Teoriprov - information till teoriansvarig vid flygskola

Här hittar du som är teoriansvarig vid flygskolan information om teoriprov samt hur du anmäler elever till teoriprov. Anmälan av prov ska ske både till Transportstyrelsen och till en provvakt.

För att en elev ska kunna skriva teoriprov i examinationssystemet PEXO krävs att du som teoriansvarig först har godkänt eleven för att skriva prov. Du godkänner eleven i PEXO genom att markera att eleven gjort skolprov med godkänt resultat. Godkända webbläsare för PEXO är Internet explorer och Firefox.

BIR - Examinationsregler

De teoretiska examinationerna för BIR är uppdelade i tre moduler, modul 1-3. Det kommer inte finnas någon begränsning i antal försök per modul och examinationerna kommer ej behöva rymmas inom några sittningar.

Examinationerna kommer omfattas av en examinationsperiod om 18 månader samt krav på 75% rätt per modul, likt de krav som ställs på övriga examinationer.

Elever kommer kunna registreras till teoretiska BIR-examinationer från 2021-09-08 via en uppdaterad elevanmälan-blankett. Dessa prov kommer kunna skrivas hos samtliga av Transportstyrelsens provvakter.

Giltigheten på en godkänd teoretisk BIR-examination för utfärdande av en BIR-behörighet kommer vara obegränsad.

Information om teoretisk utbildning i övergången mellan EIR och BIR

Fram till och med 31 augusti 2021 kan man påbörja examination mot EIR. Från 08 september 2021 så sker all påbörjan av examination mot BIR.

Sista dagen för elevanmälan mot EIR är 31 maj 2021. Anmäls eleverna efter detta datum anmäls eleverna för teoretisk examination mot BIR som tidigast kan påbörjas 8 september 2021. 

Ansvarig utbildningsorganisation krediterar, vid övergången, EIR teori mot BIR teori men PEXO-proven skrivs i EIR examinationen.

 

Nya bestämmelser för teoretisk examination till ATPL och CPL

Från och med 2021-01-01 kommer enbart provvakter med en särskilt utpekad behörighet för ATPL och CPL ha möjlighet att vakta dessa examinationer. Övriga provvakter kommer få behörighet att vakta PPL- och IR-prov. Vi kommer se till att provvakter med ATPL och CPL-behörighet kommer finnas i närområdet av ATO som erbjuder dessa teoretiska utbildningar. Provvakter med denna behörighet kommer kunna tjänstgöra på samtliga ATO och är ej knutna till en specifik ort.

Teoretiska examinationer till ATPL och CPL kommer vidare enbart kunna skrivas i lokalerna hos ett ATO med tillstånd att bedriva teoretisk undervisning till dessa utbildningar, eller annan lokal godkänd av Transportstyrelsen.

Datorer tillhandahålls av provvakt eller av flygskolan. Dessa ska uppfylla våra krav som idag finns specificerade i Instruktion till provvakt.

Utöver detta ska datorerna ska vara begränsade till att i webbläsaren/webbläsarna enbart kunna besöka PEXO-domänen.

Detta gäller för både elever som påbörjat sin examination innan 2021-01-01 samt efter.

I provvaktslistan framgår vilka provvakter som har behörighet att vakta prov till ATPL och CPL samt godkända lokaler utöver ATO med tillstånd att bedriva undervisning till dessa certifikat.

Riktlinjer distansundervisning

I dokument nedan finner ni uppdaterade riktlinjer från EASA angående att bedriva utbildning i digitala kanaler. Främst rör riktlinjerna undervisning i virtuella klassrum. Notera att det endast är riktlinjer och inte några regler i dokumentet, men det finns ändå intressanta saker som kan vara bra att ta hänsyn till både vad gäller planering och genomförande.

EASA - Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance learning

Ny syllabus ATPL/CPL/IR

Tidsplan för implementering av den nya syllabusen följer nedan. En ny blankett med nya koder för elevanmälan kommer publiceras inom kort. Vi uppmanar flygskolor som inte har ett godkänt utbildningsprogram för nya syllabusen att skicka in detta.

2020-03-31 - Sista dag att elevanmäla elever till examination enligt den gamla syllabusen.
2020-05-01 - Första dag att skriva examination i den nya syllabusen(kan komma att bli tidigare).
2020-06-30 - Sista dag att skriva första provet i examination enligt gamla syllabusen
2021-12-31 - Samtliga examinationer enligt den gamla syllabusen avslutas.

31 mars är sista datum för att elevanmäla elever till den gamla syllabusen. Dessa elever måste sedan skriva sitt första prov senast den 30 juni 2020.

Det innebär att elever som är elevanmälda enligt gammal syllabus utan att ha påbörjat sin examinationsperiod den 1 juli 2020 inte kommer att kunna genomföra denna examination utan måste anmälas på nytt till en examination enligt ny syllabus. Innan detta måste eleven erhålla undervisning enligt den nya syllabusen och för att en utbildningsorganisation ska kunna börja undervisa enligt ny syllabus krävs ett godkänt utbildningsprogram. För CPL och ATPL ingår här område 100-KSA.

För att underlätta handläggningen av manualrevisioner vill vi att utbildningsorganisationer som utbildar i CPL och ATPL-teori fyller i  korsreferenslista nedan och bifogar den till er manualrevision:

Korsreferenslista

Presentationen från ATO-möte 2019 om ny syllabus för teoretisk examination

Anmäl elev till Transportstyrelsen

För att eleverna ska kunna skriva teoriprov krävs det att de är anmälda till Transportstyrelsen med uppgifter om vilken flygskola som ansvarar för den teoretiska och praktiska utbildningen samt vilken kurs som avses examineras. Kom ihåg att anmäla i god tid före examinationstillfället.

Du anmäler eleven med hjälp av följande blankett som skickas via e-post till elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Elevanmälan

När anmälan är inskickad kommer Transportstyrelsen lägga in uppgifterna i PEXO och skicka ut ett personligt användarnamn och lösenord för eleven via e-post till teoriansvarig som sedan ska överlämnas till eleven. En förskottsfaktura på grundavgiften för teoriexaminationen skickas till elevens bostadsadress. Eventuella omprov debiteras i efterhand.

Vid provtillfället måste eleven ha med sig sitt personliga användarnamn och lösenord samt giltig fotolegitimation.

Anmäl elev till provvakt

Teoriprovet ska genomföras tillsammans med en av Transportstyrelsens anställda provvakter. Anmälan av elev och teoriprov ska göras direkt till provvakten antingen av eleven själv eller av flygskolan. Vi uppmanar därför samtliga flygskolor att ta reda på var närmsta provvakt finns tillgänglig för att komma överens om tid och plats för kommande examinationer. Eftersom examinationssystemet fungerar dygnet runt, året runt, finns goda möjligheter att planera så att det passar skolan på bästa sätt.

Lista över gällande provvakter

Genomförande av teoriprov

Proven genomförs online PEXO vilket innebär att alla bilagor som krävs för att kunna svara på frågorna finns tillgängliga i systemet. Fortfarande är det dock tillåtet för CPL-, ATPL- och IR-eleverna att ha med sig CAP-manualerna 696, 697, 698 samt Jeppesen Student Pilot Route Manual till proven. Vid provsituationen är det alltid bilagan som finns i systemet som gäller, men det kan finnas andra fördelar med att kunna mäta osv. i en riktig pappersbilaga. För PPL-elever finns bilagor som flygskolorna kan ladda hem från Transportstyrelsens webbplats. Kopiera och skicka med eleverna vid provtillfället.

Efter genomfört prov får eleven direkt reda på resultatet vid provskrivningen. Du som är teoriansvarig på flygskolan har tillgång till att skriva ut ett PDF-dokument med en översikt på elevens prov med syllabus-referenser över alla frågor, samt vilka frågor som eleven svarade rätt på. För ett godkänt resultat krävs minst 75 %. Avrundning sker neråt till närmaste heltal. Samtliga teoriprov har ett tidstillägg på 10 minuter jämfört med provtiderna enligt DEL-ARA. Detta för att kompensera eventuella laddningstider av frågor via Internet.

Återmatning

Någon återmatning där eleverna får möjlighet att se hela frågan inklusive svarsalternativ är av sekretesskäl inte möjlig. Alla frågor är granskade av svenska eller europeiska experter, men om eleven ändå uppfattar någon fråga som felaktig ska eleven markera detta med en kommentar i provet, samt muntligen kommunicera problemet med teoriansvarig vid sin flygskola som för informationen vidare till Transportstyrelsen.

Testsystem

För att eleverna ska få möjlighet att "känna" på systemet finns en demostrationsmodul av PEXO.

Demostrationsmodul av PEXO

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!