Utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

För FSTD under Svenskt tillsynsansvar är det Transportstyrelsen som utfärdar kvalificeringscertifikat QC, enligt regelverken Del ARA och CS-FSTD.

FSTD som är placerade utanför EU och som ansöker om kvalificering för att kunna användas för utbildning till Del FCL-behörigheter är det sedan 8 april 2012  EASA som hanterar. Via avtal har vissa tillsynsuppgifter överlåtits till nationella myndigheter, däribland till Sverige, dock ligger alltjämt godkännandeansvaret och utfärdande av QC för dessa FSTD hos EASA. 

Utbildningshjälpmedel (FSTD) för flygsimulering delas in i fyra kategorier:

  • flygsimulator (FFS, Full Flight Simulator)
  • flygutbildningshjälpmedel (FTD, Flight Training Device)
  • utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer)
  • utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentutbildning (BITD, Basic Instrument Training Device) 

En FSTD-kvalificering baseras på den utvärdering som görs för att fastställa att utbildningshjälpmedlet överensstämmer med de relevanta tekniska standarderna och gällande lagstadgade normer och krav och att organisationen uppfyller kravet på ett  Compliance Monitoring System (CMS). Kraven definieras i Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 ändrad genom EU 290 / 2012 DEL ARA och tillhörande AMC och GMs, DEL ORA och dess tillhörande AMC och GM och i certifieringsspecifikationerna CS-FSTD A (för flygsimuleringar) och CS-FSTD H (för helikopter simuleringar). Äldre FSTD bibehåller kvalificeringen enligt de regler som var gällde när FSTD utvärderades för första gången.

Transportstyrelsen genomför löpande tillsyner av utbildningshjälpmedel och FSTD operatörer med hjälp av en återkommande subjektiv och objektiv utvärdering av FSTD, inklusive en bedömning av effektiviteten på operatörens Compliance Monitoring System.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!