Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Ytterligare undantag inom FCL och MED på grund av SARS – COV2 (Corona)

Transportstyrelsen har fattat beslut om ytterligare undantag rörande personliga behörigheter inom Del-FCL och Del-MED. Undantaget gäller från och med den 30 mars 2020 och omfattar verksamhet som inte styrs av Del-ORO och kommersiella certifikat. Under vissa förutsättningar finns det nu möjlighet för innehavare av icke-kommersiella flygcertifikat (LAPL, PPL, SPL och BPL) samt flygläkare att ansöka om undantag från kraven för förlängning av personliga behörigheter. I detta inkluderas även medicinska intyg klass 2, tidsperioder för teori och typutbildning.

Mer information om Anmälan om undantag, annat än Del-ORO verksamhet.

Transportstyrelsen kommer efter hand ut med information om hur ni kan se om ni omfattas av undantaget och hur ni ska gå till väga för att anmäla. Ett grundläggande krav för att undantaget ska gälla är att det ni söker undantag för, var giltigt när beslut om undantag togs av Transportstyrelsen, 2020-03-30.

Mer information med anledning av SARS-CoV-2 (Corona)

Anmälan om undantag 

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag. Informationen innehåller instruktioner hur medlemsländer, däribland Sverige, kan fatta beslut och förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter om det inte finns möjlighet att genomföra undersökning, träning eller kontroll i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

Genom att flygplans- eller helikopteroperatörer notifierar Transportstyrelsen kan operatörer ta med handdesinfektionsmedel vid flygning. Det kommer även vara möjligt att genomföra transporter av COVID-19-kontaminerat blod utan ett SPA.DG; dock så måste detta notifieras.

Läs mer på sidan Anmälan om undantag

Beslut om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

För att transportkedjan ska fungera korrekt så kommer Transportstyrelsen även att förlänga farligt gods-utbildningars giltighet för andra parter än flygplans- och helikopteroperatörer.

Ta del av beslutet om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

Förtydligande angående flygprov, kompetenskontroll och OPC i luftfartyg

Med anledning av Corona-viruset kan det i många fall vara svårt att få tillgång till flygsimulatorer för flygprov och kompetenskontroll. Transportstyrelsen vill därför förtydliga när det är tillåtet att genomföra flygprov eller kompetenskontroll i luftfartyg. Enligt Tillägg 9 till Del-FCL är det endast tillåtet med flygprov och kompetenskontroll i luftfartyget när det gäller enpilotsflygplan (SPA enligt EASA type rating and licence endorsement list) samt helikoptrar. När det gäller flerpilotsflygplan (MPA enligt EASA type rating and licence endorsement list)  ska flygprov och kompetenskontroll genomföras i en FFS. 

Transportstyrelsen har nyligen fattat beslut om undantag gällande certifikat, behörigheter och utbildning. Läs mer på sidan Notifiering om undantag.

Ändring i årets kontrollantkurser

På grund av prioritering inom Transportstyrelsen har vi varit tvungna att ändra årets kurser och kommer att genomföra PC kontrollantkurs i maj månad, anmälan till denna kurs finner ni under Kontrollantinformation, Möten och utbildningar. Vidareutbildning till flygprovskontrollant kommer att ske i augusti och även detta återfinnes under Möten och utbildningar.

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:93) om avgifter inom luftfartsområdet.

Ny information kring certifikat och utbildning

2020-03-19 Ny syllabus för teoretisk examination

2020-02-18 Avancerad UPRT som förkunskapskrav vid typutbildning

2019-12-20 Enkät från EASA till flygskolor som bedriver flygutbildning med helikopter

2019-11-01 Nya regler för certifikat och utbildning

2019-10-25 Sittningar för PPL upphör 11 november

2019-09-24 Skolchefsmöte ATO 20-21 november 2019

2019-09-24 Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

2019-09-03 DTO-möte 8 februari 2020

2019-07-04 Senaste versionen av EDD på EASAS webbplats

2019-04-11 EPAS 2019-2023 hittar ni här

2019-02-21 Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

2019-01-18 Möjlighet att lämna synpunkter på gällande regelverk när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll

2018-12-20 Nya fortbildningsmöten för kontrollanter flygplan och helikopter 2019 

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Samtliga certifikatinnehavare som innehar ett kommersiellt certifikat får denna notering införd automatiskt vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift.Om du behöver få denna notering införd redan nu behöver du skicka in en skriftlig begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Detta omfattar även länderna Schweiz, Norge och Island. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!