Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (senast ändrad genom 2020:83) 2016 - Transportstyrelsen

Frågor och svar kring Transportstyrelsens årsavgifter; 

https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Luftfart/fragor-och-svar/arsavgifter-inom-luftfart/

Covid-19 undantag

Transportstyrelsen deltog torsdagen den 28 januari i ett EASA möte och vill vidarebefordra vad som diskuterades på mötet; En diskussion är pågående med ICAO angående sista datum för undantag, vilket för närvarande är 31 mars 2021 (s.k Sunset date), för att undersöka möjligheterna om med flexibilitet kan ges efter detta datum.

Inga beslut togs vid mötet.

Transportstyrelsen återkommer med information så snart vi vet mer och vill understryka att detta endast är återkoppling från mötet och inte skall tolkas som någon vidare förlängning efter den 31 mars 2021.

Undantag efter den 17 november 2020

Den 17 november var sista dagen för de generella undantag som Transportstyrelsen, i enlighet med EASAs rekommendationer, tog beslut om i mars 2020 som en följd av Coronapandemin. Transportstyrelsen vill klargöra att dessa undantag, TSL2020-2110 och TSL2020-2365, ej är i kraft i sin ursprungliga form efter den 17 november med två undantag; Förlängning av 18-månaders period för teoriexamination och Förlängd övergångsperiod fram till den 25 april 2021 när det gäller att uppfylla kraven rörande införande av prestandabaserad navigering, båda tillhörande TSL2020-2365.

En direkt följd av detta är att behörigheter, certifikat, intyg och träningscertifikat förlängda genom dessa undantag inte gäller efter den 17 november 2020. Behörigheter, certifikat, intyg och träningscertifikat som förlängts eller förnyats genom ordinarie procedur gäller givetvis som vanligt.

EASA har givit ut riktlinjer till medlemsstaterna hur eventuella framtida undantag skall hanteras. Det gäller följande;

Brexit information till kontrollanter, ATO och piloter

Till och med 31 december 2020

För att undvika missförstånd vill Transportstyrelsen förtydliga att svenska kontrollanter kan fortsätta att utföra flygprov, kompetensbedömningar och kompetenskontroller som tidigare (innan Brexit) för brittiska certifikatinnehavare. Det finns heller inga begränsningar för brittiska kontrollanter som utför flygprov, kompetensbedömningar och kompetenskontroller för svenska certifikatinnehavare. Denna information gäller dock längst till och med den 31 december 2020 såvida inte annan information publiceras på Transportstyrelsens webbplats.

Från och med 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 betraktas Storbritannien som ett tredjeland, vilket innebär att kontrollanter, instruktörer och flygskolor som har ett brittiskt tillstånd inte kan godkännas för utbildning, flygprov, kompetensbedömningar eller kompetenskontroller för certifikat och behörigheter till svenska certifikatinnehavare. En pilot som önskar konvertera sitt brittiska certifikat till ett Part-FCL certifikat måste uppfylla de konverteringskrav som framgår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723.

Det finns i dagsläget inga tillgodoräknanden eller övergångsbestämmelser för piloter som innehar ett brittiskt certifikat och önskar erhålla ett Part-FCL certifikat.

Senaste informationen från UK CAA:

  • Eftersom Storbritannien är en signatärstat för Chicagokonventionen kommer brittiska Part-FCL certifikat att fortsätta att gälla för brittiskt registrerade flygplan.
  • UK CAA kommer att tillhandahålla ett dokument till alla brittiska Part-FCL-innehavare som ska bekräfta deras juridiska giltighet om de är föremål för en rampinspektion.
  • Piloter med brittiska certifikat och som ska flyga EU-registrerade flygplan efter övergångsperioden måste ha överfört sitt certifikat till ett annat EASA-land (före den 31 december 2020). För de som önskar överföra sitt certifikat till Sverige så går det bra att ansöka redan nu men det utfärdas efter årsskiftet. Till dess att en pilot har sitt överförda certifikat får han/hon ej utöva sina befogenheter.
  • Piloter med EASA utfärdade certifikat och som ska flyga brittiskt registrerade flygplan kommer behöva en brittisk validering, vilket kommer att vara tillgänglig för piloter i slutet av december 2020.

För mer information från CAA UK, vänligen kontakta dem direkt.

CAA UKK's webbplats

Kontrollanter med svenskt kontrollantcertifikat

UK leaving EU guidance Bulletin

Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för eldrivna flygplan

Under år 2020 kompletterade EASA typcertifikatet EASA.A.573, för Pipistrel Virus SW 121 med en flygplansvariant med elektrisk framdrivning, Pipistrel Virus SW 128. Därmed finns för första gången i EASAs historia ett typgodkännande av ett eldrivet flygplan. Då EU-regler för eldrivna små flygplan är under framtagande, RMT.0678 och EASA remiss NPA 2020-14, har Transportstyrelsen tagit fram nationella föreskrifter som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. Samtidigt ger föreskrifterna flygskolor, ATO eller DTO, möjlighet att använda eldrivet flygplan i utbildning till PPL eller LAPL. Enligt nuvarande tidplan beräknas EU-regler för eldrivna flygplan träda i kraft under fjärde kvartalet 2022, vilket då kommer ersätta de nationella föreskrifterna.

Transportstyrelses föreskrifter och allmänna råd om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa luftfartyg återfinns i TSFS 2021:5.

EU-bestämmelser för ballongflygarcertifikat börjar tillämpas i Sverige 8 dec 2020

Från och med 8 december 2020 börjar EU regler att gälla för piloter med ballongflygarcertifikat. Dock finns en övergångsperiod för de nuvarande nationella FB-certifikaten, som medger flygning med giltiga nationella certifikat fram till 8 april 2021. Därför finns det fortfarande vissa nationella bestämmelser kvar i TSFS 2018:15 som reglerar detta, fram till detta datum.

Från 9 april 2021 måste dock samtliga nationella FB-certifikat vara konverterade till EU-certifikat (BPL) för att man som pilot ska kunna fortsätta flyga ballong.

Transportstyrelsen är i processen att upprätta konverteringsblanketter tillsammans med Ballongfederationen. Detta är dock ännu inte klart, då vi inväntar återkoppling från EASA på våra upprättade konverteringsrapporter.

Transportstyrelsen kommer att publicera mer information gällande hur du som pilot med ett nationellt FB-certifikat ska gå tillväga för att konvertera detta till ett BPL certifikat, så snart detta är klart.

Relaterade EU-förordningar och tillhörande AMC/GM 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/357 på EASA's webbplats

Balloon Rule Book (Easy Access Rules på EASA's webbplats

AMC/GM till Part-BFCL på EASA's webbplats

Information gällande övergång från EIR till BIR

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Från den 8 september 2022 får innehavare av EIR inte längre utöva sina EIR-befogenheter.

Information om påbörjad praktisk utbildning

Information om påbörjad teoretisk utbildning

Information om konvertering av befintlig EIR till BIR eller CB IR 

Beslut om begränsning av tillstånd och återlämnande av certifikat

Med hänsyn till det intresse Transportstyrelsen beslut rörande Tellus Aviation Academy Sweden AB och dess tillstånd har skapat väljer Transportstyrelsen att publicera besluten för att underlätta begäran om utlämnande av allmän handling.

Beslut om begränsning av tillstånd

Beslut om återlämnande av certifikat

Årets skolchefsmöte är inställt

Den rådande pandemin och de strängare restriktioner som föreligger tar Transportstyrelsen beslutat att ställa in det årliga skolchefsmötet för ATO:er som var planerat den 18-19 November.

Inget nytt datum är heller satt utan information om nästa möte kommer att komma under våren 2021 på Transportstyrelsens hemsida. Så håll utkik!

Det årliga skolchefsmötet för DTO:er som normalt går av stapeln under december är också inställt p.g.a. de rådande omständigheterna.

Vägledande underlag rörande virtuell klassrumsundervisning

EASA har publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur utbildningsorganisationer (DTO/ATO) kan använda sig av virtuella klassrum i sin utbildning. Notera att det endast är en vägledning.

EASA COVID-19 Guidance for virtual classroom training

Även IATA har publicerat rekommendationer rörande användandet av virtuella klassrum. Rekommendationerna riktar sig till godkända utbildningsorganisationer (ATO) och flygbolag (AOC). 

IATA White Paper - Virtual classroom instruction

Vägledande underlag från EASA rörande begränsning av smittspridning under flygutbildning

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar, myndighet och kompetens att ge direktiv i folkhälsofrågor. För branscher som har stor internationell samverkan gäller även att aktörer så långt som möjligt anpassar sig till varandra. Flyget är en sådan bransch. För att ge råd och samordna har EASA publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur smittspridning kan begränsas under genomförande av flygutbildning.

EASA COVID-19 Guidance for training and examinations

PBN

Transportstyrelsen har fattat beslut att ge möjlighet att förlänga införandet av PBN i en IR behörighet från nuvarande 25 augusti 2020 med 8 månader i de fall kurs och kompetensbedömning (PC) eller flygprov inte är genomförbart innan den 25 augusti 2020 som en direkt följda av SARS-CoV-2. Detta anmäls på samma sätt som övriga undantag.

Anmälan om undantag, annat än Del-ORO verksamhet

Förtydligande angående flygprov, kompetenskontroll och OPC i luftfartyg

Enligt Tillägg 9 till Del-FCL är det endast tillåtet med flygprov och kompetenskontroll (PC) i luftfartyget när det gäller enpilotsflygplan (SPA enligt EASA type rating and licence endorsement list) samt helikoptrar. När det gäller flerpilotsflygplan (MPA enligt EASA type rating and licence endorsement list) ska flygprov och kompetenskontroll genomföras i en FFS.

Vid genomförande av flygprov eller PC i flygplanet gäller att kontrollanten är behörig att vara befälhavare på typen, har en giltig TRI och en giltig TRE på typen. Vidare anger FCL.1000(a)(1) att man ska vara behörig att instruera för det man ska examinera. Det innebär att TRI-behörigheten inte får inneha någon begränsning. Det ska alltså inte stå någonting (ex. LT/BASE/FFS) efter ”TRI(MpA/SpA)” i certifikatet. Om det står LT/BASE/FFS efter TRI-behörigheten innebär det att instruktören är begränsad och får således inte utföra instruktion, eller kontroll, av nödövningar i luftfartyget.

ORO.FC.145(a)(2) anger att den person som genomför en kontroll (OPC) ska vara behörig enligt del-FCL. Alltså gäller de krav som är beskrivna ovan för kontrollanter även vid en OPC.

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 2.1 b i eller ii i förordning (EU) 2018/1139 förrän 21 juni 2020. Tidpunkten har ändrats i förordning (EU) nr 1178/2011 artikel 12.4 till den 20 juni 2022.

Detta innebär att det fortfarande är nationella bestämmelser som gäller fram till 20 juni 2022.

Bestämmelserna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller
utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post till 
flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Beslut om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

För att transportkedjan ska fungera korrekt så kommer Transportstyrelsen även att förlänga farligt gods-utbildningars giltighet för andra parter än flygplans- och helikopteroperatörer.

Ta del av beslutet om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (senast ändrad genom 2020:83) 2016 - Transportstyrelsen

Frågor och svar kring Transportstyrelsens årsavgifter; 

https://transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Avgifter/Luftfart/fragor-och-svar/arsavgifter-inom-luftfart/

Ny information kring certifikat och utbildning

2020-05-12 EPAS 2020-2024 finns att läsa på EASAs hemsida EPAS-European Plan for Aviation Safety 2020-2024 

2020-03-19 Ny syllabus för teoretisk examination

2020-02-18 Avancerad UPRT som förkunskapskrav vid typutbildning

2019-07-04 Senaste versionen av EDD på EASAS webbplats

2019-04-11 EPAS 2019-2023 hittar ni här

2019-02-21 Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

2019-01-18 Möjlighet att lämna synpunkter på gällande regelverk när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Samtliga certifikatinnehavare som innehar ett kommersiellt certifikat får denna notering införd automatiskt vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift.Om du behöver få denna notering införd redan nu behöver du skicka in en skriftlig begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Detta omfattar även länderna Schweiz, Norge och Island. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

? Om frågor uppstår om undantaget, efter ni tagit del av vår information på hemsidan, maila till exemption@transportstyrelsen.se så svarar vi på era frågor. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!