Godkännande av fordon för tunnelbana och spårväg

Definitioner och regler

Nya spårvagnar och tunnelvagnar ska godkännas enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:115). För att vi ska godkänna fordonet behöver den sökande visa att det är av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs.

I godkännandeprocessen gör Transportstyrelsen en övergripande granskning av det nya spårfordonet. Vi begär också in tredjepartsgranskningar av vissa delfunktioner som gäller fordonets samverkan med infrastruktur och personal. Den sökande bör i god tid skicka en ansökan till Transportstyrelsen, som kan avgöra vilka regler som ska tillämpas.

De övergripande tekniska kraven och de vägledningar vi anger nedan gäller för spårvagnar och tunnelvagnar. Det finns inga tvingande EU-regler som omfattar dessa typer av spårfordon. Däremot finns tekniska standarder som tillverkaren kan tillämpa. Transportstyrelsen accepterar normalt tekniska lösningar som uppfyller krav enligt EN-standard. Även de tyska standarderna för spårvagn (BOStrab) accepterar vi normalt.

Även väsentliga ombyggnader och moderniseringar av befintliga spårfordon ska uppfylla kraven, dock endast för de modifierade funktionerna. Vid en modifiering av befintliga fordon ska Transportstyrelsen avgöra om ett nytt godkännande krävs och vilka funktioner som ska granskas.

Inför en ombyggnad ska den sökande göra en riskvärdering. Denna ska visa att fordonet är minst lika säkert som före ombyggnaden.  Man kan använda metoder enligt EU-förordning 402/2013 CSM Riskvärdering även om denna formellt inte gäller för spårväg och tunnelbana.

Tekniska krav på spårvagnar och tunnelvagnar

Spårvagnar och tunnelvagnar ska vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs. Det innebär att de ska vara säkra och samverka på ett säkert sätt med den anläggning de är avsedda för. Det kan visas genom att den sökande visar att fordonet uppfyller följande övergripande tekniska krav:

 • Nya spårfordon ska vara minst lika säkra som de fordon som idag går i motsvarande trafik. Sökanden ska visa att varje delfunktion i det nya fordonet är minst lika säker som i befintliga fordon i samma typ av trafik.
 • Spårfordon ska kunna detekteras av anläggningens signalsystem t.ex. spårledningar.
 • Spårfordon ska samverka med tågskyddssystem i anläggningen. Även installationen av tågskyddssystem ombord ska samverka med fordonets broms och traktion. (EN 50126, EN 50128 och EN 50129 fas 1 - 10 är lämpliga för att visa detta)
 • Det ska finnas ett radiosystem för kommunikation med trafikledningen i förarhytterna.
 • Fordonet ska samverka gångdynamiskt med anläggningens spår. (EN 14363 är lämplig för att visa detta).
 • Fordonet dynamiska profil ska rymmas inom infrastrukturens fria rum.
 • Fordonet får inte sprida elektromagnetiska störningar till omgivningen. (EN 50121, EN 50500 och EN 50392 är lämpliga för att visa detta)
 • Fordonet ska samverka med anläggningens energisystem.
 • Fordon som blivit stående på trafikerat spår och urspårade fordon ska kunna bogseras och bärgas.
 • Fordonet ska vara tillförlitligt vid trafik, speciellt i de vinterförhållanden som råder på banan som fordonet är avsett för.
 • Det ska finnas förarmanualer på svenska. Dessa ska visa på fordonets begränsningar t.ex. största axellast, felavhjälpning samt metoder för bärgning och bogsering. 
 • Det ska finnas instruktioner för bärgning och bogsering av fordonet
 • Det ska finnas s.k. insatskort för räddningstjänsten avseende fordonstypen
 • Det ska finna en underhållsplan samt underhållsinstruktioner på svenska.
 • Tillverkaren ska ha ett acceptabelt kvalitetssystem som visar att alla fordon av en viss typ är likadana.

Den sökande ska visa att fordonet inklusive dokumentation och programvara uppfyller dessa krav på säkerhet och driftskompatibilitet. Transportstyrelsen begär normalt in tredjepartsgranskningar för att visa att fordonet uppfyller dessa tekniska krav.

De tekniska kraven gäller också för äldre importerade spårfordon som är godkända i en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz. För dessa fordon tillämpar Transportstyrelsen korsacceptans vilket innebär att vi accepterar vissa funktioner i det första landets godkännande utan ytterligare granskning. Det finns dock ingen officiell lista på vilka funktioner vi accepterar utan ytterligare granskning.

Krav på installationer av kommunikations- och tågskyddssystem

Alla fordon med förarhytt ska ha radiokommunikation som är anpassad mot anläggningens kommunikationssystem installerad ombord.

För nya spårvagnar och tunnelvagnar finns inget krav på att utrusta med tågskyddssystem. Det generella kravet på att säkerhetsnivån ska bibehållas och att såväl verksamhet som materiel i systemet ska vara säkra gäller dock. Detta innebär till exempel att trafikeringsreglerna måste anpassas till om anläggningen och dess fordon har ett tågskyddssystem eller inte.

Då ett nytt tågskyddssystem tas fram, eller ett befintligt ändras genom att t.ex. införa nya funktioner, ska detta vara säkert. Detta kan den sökande visa genom att använda standarderna EN 50126, EN 50128 och EN50129. Man följer då en process när systemet tas fram och sammanfattar arbetet i ett säkerhetsbevis (på engelska Safety Case). En oberoende granskare, så kallad assessor (på engelska Independent Safety Assessor) ska granska säkerhetsarbetet och skriva en rapport. Transportstyrelsen har en vägledning för vad denna rapport bör innehålla och hur den bör vara strukturerad.

Den oberoende granskaren ska godkännas av Transportstyrelsen. För att undvika dubbelarbete är det lämpligt att inhämta Transportstyrelsens godkännande innan den oberoende granskaren påbörjar sitt arbete. Våra krav är att granskaren är oberoende både personligen och organisatoriskt till det projekt hen ska granska samt att hen har kunskaper kring både tekniken och processen för hur säkerhetskritiska system tas fram. Vägledningarna för järnvägsfordon gäller i även i övrigt i tillämpliga delar för andra typer av spårfordon.

Requirement on the content of an assessment report (pdf, 33 kb) (Vägledning för innehåll i assessorsrapport)

När det gäller tunnelbana och spårväg godkänns tågskyddssystemets ombord- och markdelar alltid tillsammans, eftersom fordon för sådana banor endast trafikerar sina hemmabanor.

Process för godkännande

Transportstyrelsen granskar de flesta funktioner och dokument som anger det nya eller ändrade fordonet, men vi kan också begära att vissa dokument granskas av oberoende granskare. Detta avgörs i en dialog mellan den sökande och Transportstyrelsen. För fordons samverkan med infrastrukturen, för tågskyddssystem och för tågskyddssystemets integration med fordonet behövs alltid en oberoende granskare.

Godkännandet kan vid behov delas upp i flera steg

 • J1: Passiv transport inom Sverige
  (t.ex. för fordon som kommer direkt från annat land).
 • J2: Godkännande för provkörning på avlysta spår 
  (t.ex. provkörning av fordon med ny typ av tågskydds- eller bromssystem).
 • J4: Godkännande för prov i trafik, prov som genomförs enligt normala trafikeringsregler.
  (t.ex. prov av fordonets elektriska samverkan med infrastrukturen) Delsteget J3 ingår numera i detta steg.
 • J5: Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (t.ex. för att visa på fordonets tillförlitlighet vid trafik i nordisk vinter).
 • J6: Godkännande för trafik tills vidare. 

Ett godkännande kan vara förenat med villkor som begränsar användningen, ifall det finns risker kvar vid ibruktagandet som måste hanteras under drift eller underhåll.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!