Krav på lok och passagerarfordon

Nya lok och passagerarfordon ska normalt godkännas enigt "Den nya metoden", d.v.s. fordonen ska uppfylla kraven i relevanta TSD:er (EU:s Tekniska Specifikationer for Driftskompatibilitet) samt nationella krav avseende öppna punkter och specialfall. Processen för Transportstyrelsens godkännande följer också "Den nya metoden" med ett anmält organ som oberoende granskare av att fordonen uppfyller TSD-krav.

Försenat införande av svensk järnvägslagstiftning

Från 31 oktober 2020 gäller nya regler i Sverige för slutliga fordonsgodkännanden enligt EU-förordning (EU) 2018/545 (PAVA). Tillfälliga godkännanden för fordon och godkännanden av infrastruktur regleras av järnvägslagen (2004:519). Tillhörande svensk järnvägslagstiftning enligt fjärde järnvägspaketet är försenad och väntas träda i kraft första juni 2022.

Läs mer här om vad som gäller under perioden från 31 oktober fram tills den nationella järnvägslagstiftningen träder i kraft i Sverige.

Gällande TSD:er

Nya lok och passagerarfordon ska normalt uppfylla följande TSD:er för att bli godkända av Transportstyrelsen:

Även väsentliga ombyggnader och moderniseringar av befintliga fordon ska uppfylla dessa TSD:er, dock endast avseende de modifierade funktionerna.

Det finns också äldre TSD:er som kan tillämpas under en övergångstid. Till exempel TSD Rullande materiel för höghastighet (2008/232/EG) och TSD Lok och passagerarfordon (2011/291/EU). Transportstyrelsen har tillgång till de äldre TSD:erna.

Transporstyrelsen och Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har tagit fram ett antal tekniska dokument och vägledningar som ska underlätta tillämpningen av TSD:erna vid godkännande av järnvägsfordon.

Vid godkännande av ett fordon (eller en serie fordon) som helt eller delvis omfattas av TSD:er ska den sökande engagera ett eller flera anmälda organ. Dessa organ ska granska att fordonet uppfyller respektive TSD. Den sökande bör också skicka en ansökan till Transportstyrelsen som kan avgöra vilka nationella regler som ska tillämpas. Vid en modifiering av befintliga fordon ska också Transportstyrelsen avgöra vilka funktioner som ska granskas och om ett nytt godkännande krävs.

Nationella krav, öppna punkter och specialfall

TSD-kompatibla Lok och passagerarfordon ska förutom krav i relevanta TSD:er även uppfylla nationella krav avseende de öppna punkter och specialfall som resp. TSD anger. Flera nya TSD:er trädde i kraft 1 januari 2015, dessa gäller för trafik på hela det europeiska järnvägsnätet.

I TSD:erna finns specialfall för Sverige som är nödvändiga för fordonens kompatibilitet med Trafikverkets infrastruktur och det nordiska vinterklimatet. Det finns också s.k. öppna punkter där det saknas specifikationer i TSD. Nya, ombyggda och moderniserade fordon ska granskas enligt nationella regler avseende specialfall och öppna punkter .

Transportstyrelsen har endast angivit övergripande nationella krav i föreskrifter, vi har därför tagit fram olika vägledningar som anger accepterade tekniska lösningar för olika funktioner på spårfordon. I den nya TSD Lok och passagerarfordon EU nr 1302/2014 finns motsvarande specifikationer angivna. För nya ombyggda och moderniserade lok och passagerarfordon gäller i första hand krav enligt TSD:n inför godkännandet. Endast avseende specialfall och öppna punkter gäller krav enigt dessa vägledningar.

Vägledningar för lok och passagerarfordon

Följande vägledningar anger accepterade tekniska lösningar för godkännande av lok och passagerarfordon:

I TSD Lok och passagerarfordon står angivet ett svenskt specialfall att fordon ska vara anpassade för vintertrafik för att det ska få ett obegränsat godkännande i Sverige. Den sökanden ska visa att nya lok och passagerarfordon har tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet i vinterförhållanden. Därför ska vintertest och erfarenhetsdrift i vintertrafik genomföras inför ett "permanent" godkännande av fordonet utan operativa restriktioner.

Järnvägsfordon som avses för trafik på Öresundsbron ska vara godkända för trafik både i Sverige och Danmark.

Utvidgat användningsområde

Importerade fordon med ett godkännande från annan EU+-stat ska också godkännas för trafik i Sverige. Detta görs genom att ansöka om utvidgat användningsområde i OSS.

Krav på installationer av tågskyddssystem och tågradio

Järnvägsfordon med förarhytt ska normalt ha tågskyddssystem typ ETCS-STM eller ATC2 installerat. "Länk till sidan krav på fordonsbaserad trafikstyrning och signalering".

Järnvägsfordon med förarhytt ska ha tågradio typ GSM-R installerat ombord. Tågradion ska vara skyddad från störningar från de s.k. 4G telekommunikationsnäten från och med 1 juli 2016.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!