Godkännande av järnvägsfordon

Den som planerar att ta ett nytt, ombyggt, moderniserat eller importerat järnvägsfordon i drift ska lämna ansökan till Europeiska Unionens järnvägsbyrås (ERAs) databas One-stop-shop. Om man avser att provköra nya, ombyggda eller moderniserade järnvägsfordon i Sverige ska man också ansöka om godkännande för prov hos Transportstyrelsen.

Ansökan om godkännanden av fordon för Roslags- och Saltsjöbanorna samt museifordon ska lämnas till Transportstyrelsen.

Ansökan om godkännande av järnvägsfordon

Försenat införande av svensk järnvägslagstiftning

Från 31 oktober 2020 gäller nya regler i Sverige för slutliga fordonsgodkännanden enligt EU-förordning (EU) 2018/545 (PAVA). Tillfälliga godkännanden för fordon och godkännanden av infrastruktur regleras av järnvägslagen (2004:519). Tillhörande svensk järnvägslagstiftning enligt fjärde järnvägspaketet är försenad och väntas träda i kraft första juni 2022.

Läs mer här om vad som gäller under perioden från 31 oktober fram tills den nationella järnvägslagstiftningen träder i kraft i Sverige.

Godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon följer kommissionen process för godkännande som beskrivs i EU:s förordning om praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon (PA Fordonsgodkännande, EU 2018/545) se under relaterad information. I denna process är det den sökande, t.ex. en tillverkare, som tar ansvar för att visa att fordonet uppfyller EU:s krav och tillkommande nationella krav. Den sökande ska också anlita granskningsorgan som intygar att fordonstyp och fordon uppfyller krav enligt driftskompatibilitetsdirektivet, relevanta TSD:er och nationella regler.

Den sökande ska lämna in ansökan i ERA:s databas One-stop-shop (OSS). Den sökande ska i OSS ange om fordonstypen och dess tilltänka område för användning (t.ex. Sverige och Norge). Om fordonstypen endast ska trafikera Sverige kan man begära att Transportstyrelsen hanterar ansökan. Transportstyrelsen accepterar svenska eller engelska som språk i ansökan och övriga underlag. För mindre omfattande dokument accepterar vi också danska och norska. Om fordonstypen ska trafikera flera länder så är det ERA som hanterar ansökan. ERA behandlar ansökan i samarbete med de nationella säkerhets­myndigheterna som ingår i området för användning av fordonet. 

Länk till One-stop-shop

Förhandshantering

Man bör lämna ansökan tidigt i utvecklingen av en ny fordonstyp och då begära förhandshantering. Förhandshanteringen kommer att resultera i ett yttrande från antingen ERA eller Transportstyrelsen.

Ansökan om prov

Om fordonet ska provköras i Sverige ska man söka godkännande för provkörning hos Transportstyrelsen. Det är lämpligt och ofta nödvändigt att genomföra provkörningar under granskningsfasen.

Ansökan om godkännande

Under konstruktions- och provningsfasen ska den sökande anlita anmälda organ (Nobo), utsedda nationella organ (Debo) och säkerhetsgranskningsorgan (Asbo). I väntan på att de nya järnvägslagarna är på plats granskas de nationella kraven av en oberoende granskare istället för DeBo. Den oberoende granskaren ska godkännas av Transportstyrelsen. Dessa organ ska intyga att fordonstypen med varianter uppfyller TSD:er, NTR:er, krav på säker integrering mellan fordonets delsystem samt mellan fordonets delsystem och markens delsystem.

När sökande har fått alla relevanta kontrollintyg ska sökande skriva en kontrollförklaring för varje delsystem i fordonet samt ta fram förslagställarens försäkran om fordonets säkerhet. Först när allt är färdigställt och fordonet är byggt/ombyggt kan sökande ansöka om godkännande i ERA:s One-stop-shop. När sökanden har alla nödvändiga kontrollintyg ska man lämna in en ansökan om godkännande av fordonstypen tillsammans med EG-kontrollförklaringar och nödvändiga dokument till ERA:s One-stop-shop. I dessa kontrollförklaringar ska man intyga att fordonet följer alla regler för att godkännas och bl.a. hänvisa till kontrollintygen.

Efter ansökan kommer ERA eller Transportstyrelsen att granska ansökan och ta fram ett godkännande för fordonstypen med eventuella varianter samt fordonsindividerna.  Godkännandet kan innehålla användningsvillkor och restriktioner. Flera fordon kan godkännas samtidigt som man godkänner fordonstypen, förutsatt att kontrollintygen stöder detta.

Innan ett järnvägsföretag använder ett nytt fordon ska man kontrollera att det är godkänt, se till att det är registrerat i ett nationellt fordonsregister samt analysera ruttkompatibiliteten på de rutter man avser att trafikera.

Ansökan om nationellt godkännande och godkännande för prov

Den som vill ha ett nationellt fordon godkänt ska lämna in en ansökan med en blankett med uppgifter om den sökande och om fordonet till Transportstyrelsen. Vi accepterar svenska eller engelska som språk i ansökan och övriga underlag. För mindre omfattande dokument accepterar vi också danska och norska. Den sökande bör skicka in ansökan så tidigt som möjligt i processen, den behöver inte vara fullständig. Vi kan då informera den sökande om tekniska krav och om hur den fortsatta processen ska genomföras. Med nationella fordon menar vi fordon för Roslags- och Saltsjöbanorna, museifordon samt vissa andra kategorier. Även nya och ombyggda TSD-kompatibla fordon som ska provas i Sverige behöver ett godkännande för prov.

Se länk till blanketten: Ansökan om godkännande av fordon (rullande material) 

Ansökan om nationellt godkännande skickar du till: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Vi föredrar elektroniska handlingar. När vi fått in en ny ansökan tar vår utsedde handläggare kontakt med sökande och informerar om bland annat vårt ärendenummer och förslag till fordonets typbeteckning. Handlingar och kompletterande dokument som gäller befintliga ärenden bör man skicka till vår handläggare via e-post. Ange
alltid vårt ärendenummer. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan och att fatta beslut.

Vid nya typer av spårfordon godkänner Transportstyrelsen normalt både typen av fordon och de fordon som ingår i en serietillverkning. Fordonen får då en typbeteckning och varje järnvägsfordon får ett fordonsnummer. 

Vid större ombyggnader och moderniseringar ska Transportstyrelsen avgöra om godkännande krävs och i så fall vilka funktioner som behöver granskas vid ombyggnaden/­moderniseringen.

Process för godkännande av nationella spårfordon

Den nationella processen för fordonsgodkännandet innebär att Transportstyrelsen godkänner fordonstyper och fordon enligt den nationella processen. Fordonet ska då uppfylla nationella krav på bl.a. säkerhet och teknisk kompatibilitet. Vi begär också att sökandens dokumentation granskas av oberoende granskare t.ex. fordonets samverkan med infrastrukturen. Fordonets tågskyddssystem och dess gränssnitt mot fordonet (säker integrering) ska också granskas av en oberoende granskare.

Godkännandet är vid behov också uppdelat i flera steg. Dessa steg gäller även för ansökan om prov.

 • J1: Passiv transport inom Sverige
  (t.ex. för fordon som kommer direkt från annat land).
 • J2: Godkännande för provkörning på avlysta spår 
  (t.ex. provkörning av fordon med ny typ av tågskydds- eller bromssystem).
 • J4: Godkännande för prov i blandad trafik, prov som genomförs enligt normala trafikeringsregler.
  (t.ex. prov av fordonet elektriska samverkan med infrastrukturen) Delsteget J3 ingår numera i detta steg.
 • J5: Godkännande för erfarenhetsdrift i kommersiell trafik
  (t.ex. för att visa på fordonets tillförlitlighet vid trafik i Nordisk vinter).
 • J6: Godkännande för trafik tills vidare. Detta är det godkännande som EU-direktiv 2008/57/EG syftar på.

Järnvägsfordon ska registreras i Transportstyrelsens fordonsregister, se denna flik. Registret ska innehålla uppgifter om fordonet, underhållsansvarig enhet och fordonsinnehavare, fordonsägaren kan också anges.

Kategorier av spårfordon

I samband med ett godkännande av ett nytt spårfordon avgör det om det ska klassificeras som lok, motorvagn, personvagnar, godsvagn, växlingslok, arbetsfordon, tunnelvagn eller spårvagn.  

Följande typer av fordon ska vara godkända:

 • Motorvagnar är sammansatta järnvägsfordon avsedda för passagerartrafik. (Tidigare angavs konventionella motorvagnar sådana som avsågs gå på det konventionella nätet, normalt med största hastighet under 190 km/h).
 • Lok (drivenhet) är fordon som inte tar nyttolast och som normalt kan kopplas bort från resten av tåget.
 • Personvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av resande.
 • Godsvagn är ett fordon utan egen drivning som är avsett för transport av gods.
 • Arbetsfordon är ett fordon konstruerat för anläggning och/eller underhåll av infrastrukturen.
 • Växlingslok är drivfordon som är konstruerad för användning endast på rangerbangårdar, stationer och depåer.
 • Motorvagnar för Saltsjöbanan och
  Roslagsbanan
  behandlas som nationella fordon och  godkänns
  enligt den nationella processen.
 • Spårvagnar är fordon för spårväg. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Duospårvagn är fordon som är avsedda både för spårväg och järnväg (kortare sträckor).
 • Tunnelvagnar är fordon för tunnelbana. Dessa godkänns enligt den nationella processen.
 • Museifordon, är äldre fordon som uteslutande används för historiska ändamål. Vid större ombyggnader godkänns dessa enligt nationella processen.

Det finns också ett antal "varianter" av dessa typer, t.ex. manövervagnar och mellanvagnar. Det finns också vissa undantag från kravet på godkännande i Sverige för t.ex. för fordon som går högst 20 km/h. Standardgodsvagnar behöver inget specifikt godkännande för Sverige.

För mer information kring tunnelbana och spårväg, se:

Godkännande av fordon för tunnelbana och spårväg

Tekniska krav godkännande

Lok, passagerarfordon och godsvagnar ska uppfylla krav i relevanta TSD:er, se respektive flik. Dessutom ska de uppfylla vissa nationella krav enligt så kallade ”öppna punkter” och specialfall i respektive TSD. 

Arbetsfordon, växlingslok, spårvagnar, tunnelvagnar och importerade begagnade fordon ska uppfylla nationella krav, se respektive flik. Generellt kräver vi att dessa typer av fordon ska vara minst lika säkra som motsvarande godkända fordon som går i trafik i Sverige. De ska också vara driftskompatibla med de järnvägsnät, spårvägsnät eller tunnelbanenät där de avses att gå i trafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!