Tågpassagerares rättigheter

Rättigheterna för en tågresenär gäller alla tågresor inom EU. Regelverket handlar bland annat om din rättighet till information från järnvägsföretag, hur biljetter ska utfärdas, bokningssystem, järnvägsföretagens skadeståndsansvar och deras försäkringsskyldigheter för dig som resenär och ditt resgods.

Det handlar även om dina rättigheter vid tågförseningar och om skydd av och assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid tågresor.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats, ska du klaga till järnvägsföretaget. Om du inte är nöjd med deras svar, ska du vända dig till Konsumentverket.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har delat ansvar för tillsyn av bestämmelserna i EU:s tågpassagerarförordning. Konsumentverket har tillsyn över regler som berör konsumenten medan Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av regler som rör tekniska system och järnvägsföretag.

Därutöver finns en ny lag som stärker resenärernas rättigheter i kollektivtrafiken. Den som utför transporter blir bland annat skyldig att tillhandahålla information om störningar i trafiken och om de trafiktjänster som erbjuds. Om det uppstår förseningar som är längre än 20 minuter ska resenärer ha rätt till ersättning för rimliga kostnader för annan transport. Dessutom får en resenär som har köpt en biljett för en viss tidsperiod rätt att i vissa fall få pengarna tillbaka, om trafikutbudet ändras efter köpet.

Referensgrupp

Transportstyrelsen bildade under hösten en referensgrupp där branschen inbjöds att delta. I referensgruppen ingår bland andra Konsumentverket, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, SJ AB, MTR Nordic AB, några Regionala Kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag. Syftet är att tillsammans forma förutsättningarna för tillsyn av tågresenärers rättigheter och skyldigheter. För mer information kontakta Claes Elgemyr.